تبیین دلیل نیاز اعمال حقوقی به اعلام اراده- قسمت 13

تبیین دلیل نیاز اعمال حقوقی به اعلام اراده- قسمت 13

آوریل 8, 2021 0 By مدیر سایت
 • – سید محمود هاشمی شاهرودی، (1385)، فرهنگ فقه، ج1، چاپ دوم، مؤسسه دایره المعارف الاسلامیه، ص 746. ↑
 • – السید محمد حسن ترحینی العاملی، پیشین، صص 336و337. ↑
 • – السید روح الله الموسوی الخمینی، (1383)، تحریر الوسیله، ج1، چاپ دهم، قم، نشر دار العلم، صص 509 و510. ↑
 • – المرتضی الانصاری، (1409)، کتاب المکاسب، ج8، چاپ اول، بیروت، النور للمطبوعات، صص 330 و 338. ↑
 • – ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، ج 1، پیشین، ص 94. ↑
 • – سید حسین صفایی، پیشین، ص 67. ↑
 • – روشنعلی شکاری، ( 1381)، ادله اثبات دعوی، چاپ اول، تهران، انتشارات نسل نیکان، ص 4. ↑
 • – محمدجعفرجعفری لنگرودی، ( 1371)، مقدمه عمومی علم حقوق، چاپ سوم، تهران، کتابخانه گنج دانش، ص 218. ↑
 • – محمد جعفر جعفری لنگرودی، ( 1384)، مسائل منطق حقوق و منطق موازنه، چاپ اول، تهران، کتابخانه گنج دانش، ص 36.
 • – ناصر کاتوزیان، ( 1380)، اثبات و دلیل اثبات، ج 1، چاپ اول، تهران، میزان، ص 14.
 • – رمضان ابوالسعود، ( 1987)، اصول الاثبات، بیروت، دار الجامعیه، ص 13. ↑
 • – عبدالرزاق احمد السنهوری، ( بی تا )، الوسیط فی شرح القانون المدنی، ج 2، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ص 16. ↑
 • – سید محسن صدر زاده افشار، ( 1369)، ادله اثبات دعوا در حقوق ایران، چاپ اول، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، ص14. ↑
 • – امیر حسین شیخ نیا، ( 1373)، ادله اثبات دعوا، چاپ اول، تهران، شرکت سهامی انتشار، ص 28. ↑
 • تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)

 • – Burden of proof rests on the plaintiff. ↑
 • – حسن ره پیک وسید مرتضی قاسم زاده، (1389)، تبیان حقوق پژوهشنامه قرآنی حقوق، ج3،چاپ اول، تهران، نشر دادگستر، صص 203و204. ↑
 • – عباسعلی عمید زنجانی، (1388)، آیات الاحکام، چاپ اول، تهران، مجد، صص 392 و 393. ↑
 • – عباسعلی عمید زنجانی، پیشین، ص 397و398. ↑
 • – همان، ص 398. ↑
 • – سید مصطفی محقق داماد، (1378)، تحلیل فقهی حقوق خانواده، چاپ سوم، تهران، نشردادگستر، ص 170. ↑
 • – همان، صص169و170. ↑
 • – Testament; Will ↑
 • – رضا نوری، ( 1357)، عقود و ایقاعات در حقوق مدنی، چاپ اول، تهران، نشر پاژنگ، صص 21و22. ↑
 • – ناصر کاتوزیان، ( 1385)، اثبات و دلیل اثبات، ج 2، چاپ سوم، تهران، میزان، ص 53.
 • – عباس کریمی، (1386)، ادله اثبات دعوا، چاپ اول، تهران، میزان، ص 82. ↑
 • – عبدالرزاق احمد السنهوری، ( بی تا)، الوسیط فی شرح القانون المدنی، ج 4، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ص 53 . ↑
 • – عباس کریمی، پیشین، ص84. ↑
 • – احمد ابو الوفاء، (1983)، الاثبات فی المواد المدینه و التجاری، بیروت، الدار الجامعیه، ص 144 . ↑
 • – احمد علی حمیتی واقف، (1387)، ادله اثبات دعوا، چاپ اول، تهران، نشر حقوقدان – دانش نگار، ص105. ↑
 • – محمد جواد مغنیه، ( 1366)، فقه تطبیقی، ترجمه کاظم پور جوادی، چاپ دوم، بی جا، نشر دانشمند، ص 301. ↑
 • – همان، صص239–234. ↑
 • – همان، صص245و 246. ↑
 • – محمد نصیری، (1389)، حقوق بین الملل خصوصی، چاپ بیست و یکم، تهران، نشر آگاه، ص 202.
 • – ناصر کاتوزیان، (1376)، وصیت در حقوق مدنی ایران، چاپ سوم، تهران، نشر ققنوس، ص 177. ↑
 • – ناصر رسائی نیا، (1379)، حقوق کار، چاپ اول، تهران، آوای نور، ص125. ↑
 • – ابوالفضل رنجبری، ( 1377)، حقوق کار، چاپ اول، تهران، مجد، صص74و75. ↑
 • – همان، صص225 و 226. ↑
 • – سید حسین صفائی، (1352)، دوره مقدماتی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها، ج 2، مؤسسه عالی حسابداری، ص 71. ↑
 • حسابداری

 • – محسن قاسمی، ( 1388)، شکل گرائی در حقوق مدنی، چاپ اول، تهران، میزان، ص 393. ↑
 • – سید محمود کاشانی، ( 1388)، حقوق مدنی قراردادهای ویژه، چاپ اول، تهران، میزان، ص 77. ↑
 • – عبدالله شمس، ( 1387)، ادله اثبات دعوا، چاپ اول، تهران، نشر دراک، ص57. ↑
 • – جان علی محمود صالحی، (1381)، حقوق بیمه، چاپ اول، تهران، بیمه مرکزی ایران، ص 150. ↑
 • – ایرج بابائی، ( 1383)، حقوق بیمه، چاپ اول، تهران، سمت، ص 36. ↑
 • – محسن قاسمی، پیشین، ص 411. ↑
 • – محمد دمرچیلی وعلی حاتمی و محسن قرایی، (1380)، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، چاپ اول، تهران، نشر خلیج فارس، ص247. ↑
 • – Bill of exchange ↑
 • – محمود عرفانی، ( 1388)، حقوق تجارت، ج3، چاپ اول، تهران، نشر جنگل- جاودانه، ص 14. ↑
 • – Promissory note ↑
 • – حسن ستوده تهرانی، ( 1374)، حقوق تجارت، ج 3، چاپ اول، تهران، نشر داد گستر، صص94و95. ↑
 • – فرشید فرحناکیان، ( 1387)، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، چاپ اول، تهران، میزان، ص 369. ↑
 • – Lease ↑
 • – بهمن کشاورز، (1381)، برسی تحلیلی قانون جدید روابط مالک و مستأحر مصوب 1376، چاپ سوم، تهران، نشر کشاورز، ص35. ↑
 • – محسن قاسمی، پیشین، ص 408. ↑
 • – همان، ص401. ↑