تحقیق – 
تاثیر آموزش انسان گرایی بر باورهای ارتباطی ، رضایت زناشویی و شادکامی  …

تحقیق – تاثیر آموزش انسان گرایی بر باورهای ارتباطی ، رضایت زناشویی و شادکامی …

اکتبر 7, 2020 Off By مدیر سایت
۹۵/۰

۱

چنانکه در جدول(۴– ۱۹) مشاهده می شود، در مخالفت تخریب کننده بین زنان سه گروه تفاوت معناداری (۳۳/۱۱۸ F=و ۰۱/۰P<) وجود دارد. مجذور سهمی اتا برابر با ۸۶/۰ و به این معنی است که ۸۶ درصد تفاوت گروه ها در مخالفت تخریب کننده مربوط به آموزش انسان گرایی بوده است. توان آزمون نیز برای مخالفت تخریب کننده برابر با ۱ و به این معنی است که تحلیل کوواریانس چند متغیری با ۱۰۰ درصد توان تفاوت های بین گروه ها را بر پایه تعداد نمونه مورد مطالعه(هر گروه ۱۵ نفر) تایید نموده است. در توقع ذهن خوانی بین زنان سه گروه تفاوت معناداری(۱۴/۹۳ F=و ۰۱/۰P<) وجود دارد. مجذور سهمی اتا برابر با ۸۳/۰ و به این معنی است که ۸۳ درصد تفاوت گروه ها در توقع ذهن خوانی مربوط به آموزش انسان گرایی بوده است. توان آزمون نیز برای توقع ذهن خوانی برابر با ۱ و به این معنی است که تحلیل کوواریانس چند متغیری با ۱۰۰ درصد توان تفاوت های بین گروه ها را بر پایه تعداد نمونه مورد مطالعه(هر گروه ۱۵ نفر) تایید نموده است. در تغییر ناپذیری همسر بین زنان سه گروه تفاوت معناداری(۶۹/۲۰۵ F=و ۰۱/۰P<) وجود دارد. مجذور سهمی اتا برابر با ۹۱/۰ و به این معنی است که ۹۱ درصد تفاوت گروه ها در تغییر ناپذیری همسر مربوط به آموزش انسان گرایی بوده است. توان آزمون نیز برای تغییر ناپذیری همسر برابر با ۱ و به این معنی است که تحلیل کوواریانس چند متغیری با ۱۰۰ درصد توان تفاوت های بین گروه ها را بر پایه تعداد نمونه مورد مطالعه(هر گروه ۱۵ نفر) تایید نموده است. در کمال گرایی جنسی بین زنان سه گروه تفاوت معناداری(۳۱/۱۴۳ F=و ۰۱/۰P<) وجود دارد. مجذور سهمی اتا برابر با ۸۸/۰ و به این معنی است که ۸۸ درصد تفاوت گروه ها در کمال گرایی جنسی مربوط به آموزش انسان گرایی بوده است. توان آزمون نیز برای کمال گرایی جنسی برابر با ۱ و به این معنی است که تحلیل کوواریانس چند متغیری با ۱۰۰ درصد توان تفاوت های بین گروه ها را بر پایه تعداد نمونه مورد مطالعه(هر گروه ۱۵ نفر) تایید نموده است. در تفاوت های جنسیتی بین زنان سه گروه تفاوت معناداری (۳۲/۲۰۷ F=و ۰۱/۰P<) وجود دارد. مجذور سهمی اتا برابر با ۹۲/۰ و به این معنی است که ۹۲ درصد تفاوت گروه ها در تفاوت های جنسیتی مربوط به آموزش انسان گرایی بوده است. توان آزمون نیز برای تفاوت های جنسیتی برابر با ۱ و به این معنی است که تحلیل کوواریانس چند متغیری با ۱۰۰ درصد توان تفاوت های بین گروهها را بر پایه تعداد نمونه مورد مطالعه(هر گروه ۱۵ نفر) تایید نموده است. در باورهای ارتباطی کلی بین زنان سه گروه تفاوت معناداری(۹۸/۳۹۳ F=و ۰۱/۰P<) وجود دارد. مجذور سهمی اتا برابر با ۹۵/۰ و به این معنی است که ۹۵ درصد تفاوت گروه ها در باورهای ارتباطی کلی مربوط به آموزش انسان گرایی بوده است. توان آزمون نیز برای باورهای ارتباطی کلی برابر با ۱ و به این معنی است که تحلیل کوواریانس چند متغیری با ۱۰۰ درصد توان تفاوت های بین گروه ها را بر پایه تعداد نمونه مورد مطالعه(هر گروه ۱۵ نفر) تایید نموده است. آزمون بونفرونی برای تعیین تفاوت های گروه ها به صورت دو به دو انجام گرفت که نتایج آن را در جدول(۴–۲۰) مشاهده می کنید.
جدول(۴– ۲۰): نتایج آزمون بونفرونی برای مقایسه دو به دو گروههای پژوهش در ابعاد باور های ارتباطی در زنان

متغیر گروه اول گروه مورد مقایسه تفاوت میانگینها خطای استاندارد معناداری
مخالفت تخریب کننده گروه آموزش زوجها با هم گروه آموزش زوجها به صورت فردی ۵۸/۰ ۲/۰ ۰۲/۰
گروه آموزش زوجها با هم گروه کنترل ۳۸/۲- ۱۹/۰ ۰۰۰/۰
گروه آموزش زوجها به صورت فردی گروه کنترل ۹۶/۲- ۲۲/۰ ۰۰۰/۰
توقع ذهن خوانی گروه آموزش زوجها با هم
برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.