منابع مقالات علمی :
تاثیر آموزش انسان گرایی بر باورهای ارتباطی ، رضایت زناشویی و شادکامی زوجین مراجعه کننده به  …

منابع مقالات علمی : تاثیر آموزش انسان گرایی بر باورهای ارتباطی ، رضایت زناشویی و شادکامی زوجین مراجعه کننده به …

اکتبر 7, 2020 Off By مدیر سایت

فرضیه۱-۱: رضایت از زندگی مردانی که بصورت مشترک(همراه با همسران خود) در آموزشهای انسانگرایی شرکت نمو ده اند(گروه آزمایش ۱)، نسبت به رضایت از زندگی مردانی که بصورت فردی(بدون همسران خود) دراین آموزش ها شرکت نموده(گروه آزمایش ۲) و یا اصلا در این نوع آموزشها شرکت نکرده اند(گروه کنترل) تفاوت(معنا داری) دارند.
فرضیه ۲-۱: لذت مردانی که بصورت مشترک(همراه با همسران خود) در آموزش های انسان گرایی شرکت نمو ده اند(گروه آزمایش ۱)، نسبت به لذت مردانی که بصورت فردی(بدون همسران خود) دراین آموزش ها شرکت نموده(گروه آزمایش ۲) و یا اصلا در این نوع آموزش ها شرکت نکرده اند(گروه کنترل) تفاوت(معنا داری) دارند.
فرضیه ۳-۱: عزت نفس مردانی که به صورت مشترک(همراه با همسران خود) در آموزش های انسان گرایی شرکت نمو ده اند(گروه آزمایش ۱)، نسبت به عزت نفس مردانی که به صورت فردی(بدون همسران خود) دراین آموزش ها شرکت نموده(گروه آزمایش ۲) و یا اصلا در این نوع آموزش ها شرکت نکرده اند(گروه کنترل) تفاوت(معنا داری) دارند.
فرضیه ۴-۱: آرامش مردانی که بصورت مشترک(همراه با همسران خود) در آموزش های انسان گرایی شرکت نمو ده اند(گروه آزمایش ۱)، نسبت به آرامش مردانی که بصورت فردی(بدون همسران خود) دراین آموزش ها شرکت نموده(گروه آزمایش ۲) و یا اصلا در این نوع آموزش ها شرکت نکرده اند(گروه کنترل) تفاوت(معنا داری) دارند.
فرضیه ۵-۱: کنترل مردانی که بصورت مشترک(همراه با همسران خود) در آموزش های انسان گرایی شرکت نمو ده اند(گروه آزمایش ۱)، نسبت به کنترل مردانی که بصورت فردی(بدون همسران خود) دراین آموزش ها شرکت نموده(گروه آزمایش ۲) و یا اصلا در این نوع آموزش ها شرکت نکرده اند(گروه کنترل) تفاوت(معنا داری) دارند.
فرضیه ۶-۱: کارآمدی مردانی که بصورت مشترک(همراه با همسران خود) در آموزش های انسان گرایی شرکت نمو ده اند(گروه آزمایش ۱)، نسبت به کارآمدی مردانی که بصورت فردی(بدون همسران خود) دراین آموزش ها شرکت نموده(گروه آزمایش ۲) و یا اصلا در این نوع آموزش ها شرکت نکرده اند(گروه کنترل) تفاوت(معنا داری) دارند.
در جدول(۴- ۹) میانگین و انحراف معیار شادمانی و ابعاد آن در گروههای سه گانه پژوهش در پیش آزمون و پس آزمون بصورت تعدیل شده(پس از کنترل اثرات پیش آزمون) ارائه شده است.
جدول(۴– ۹) : میانگین و انحراف معیار شادکامی و ابعاد آن در گروههای سه گانه پژوهش(مردان) در پیش آزمون و پس آزمون در مردان

ردیف شادکامی و ابعاد آن آزمون گروه آموزش زوجها با هم گروه آموزش زوجها به صورت فردی گروه کنترل
M SD M SD M SD
۱ رضایت از زندگی پیش آزمون ۸۹/۱ ۴۷/۰ ۶۸/۱ ۳۴/۰ ۶۷/۱ ۴/۰
پس آزمون ۰۵/۳ ۴۱/۰ ۷۷/۲