بهره وری سرمایه

بهره وری سرمایه

فوریه 6, 2019 0 By 92

با ساختارهای متداول فکری و توانایی‌های فکری استفاده کنندگان تناسب داشته باشند و در فرایند های تصمیم‌گیری سیستم قابل تحلیل و استفاده باشند.
15-سادگی و عدم اغتشاش اطلاعاتی
شاخص های بهره وری نباید به صورتی تعیین شوند که تصمیم گیران را با انبوهی از اطلاعات گوناگون و نامفهوم مواجه سازد بلکه باید بسته به نوع تصمیمات بین تصمیم گیران سطوح مختلف توزیع گردند (195).
نسبت‌ها
یک نسبت عددی است که حاصل مقایسه دو عدد دیگر می‌باشند. به دلایل اینکه هیچ عددی به تنهایی معنی دار نمی باشد برای اینکه به آن عدد معنا ببخشیم باید مقدار آن با عدد دیگر مقایسه شود.
انتخاب نسبتها

قبل از انیکه برای سنجش عملکرد سازمانی شاخصی را بتوان انتخاب کرد هدفهای آن سازمان باید تعریف و مشخص شوند. تنها وقتی معلوم شد که سازمان کجا می خواهد برود آنگاه می توان اندازه گیری کرد که تا چه میزان به هدفهایش نزدیک شده است. اگر سازمانی تعدادی هدف داشته باشد باید آنها را از نظر اهمیت نسبی طبقه بندی کرد. اگر ظاهراً تناقضی بین دو هدف باشد باید مشخص شود کدام بردیگری ارجح است. البته می تواند این طبقه‌بندی قابل تغییر باشد. اولویت هدف‌ها نسبت به یکدیگر می تواند در طول زمان تغییر کند. زمانی که هدفی تحقق پیدا می‌کند هدف دیگری مهمتر می شود. اولویت در رسیدن به هدفها در عکس العمل به تغییرات حاصل از فشارهای محیطی و خارجی می تواند تغییر کند. همچنین باید مشخص شود که دسترسی به این اهداف چگونه است و چگونه می توانند میان واحدها و قسمت‌های مختلف سازمان به هدف‌های فرعی تری تجزیه شوند. هر قسمت باید دارای هدفی روشن و منطقی و سازگار با سایر هدفها بوده و در عین حال هر هدف فرعی نیز قابل تحقق باشند. به این اساس می توان 10 اصل را برای انتخاب شاخص‌ها یا نسبت‌ها در نظر گرفت.
اگر ممکن باشد برای مدیر تنها یک شاخص مهم و اصلی داشته باشد. به طوری که این شاخص درجه موفقیت او را به طور روشن به همراه چند شاخص کمکی و فرعی دیگر نشان بدهد و مقادیر این شاخص ها مشخص کنند تا چه میزان سازمان در رسیدن به هدفهایشان موفق بوده است. در انتخاب شاخص‌های فرعی و کمکی دیگر در نظر گرفتن شش اصل بعدی مفید خواهد بود.
شاخص‌ها باید منطقاً به هم مرتبط باشند. به عبارتی از نظر ریاضی به هم مربوط باشند.
از شبه شاخص ها نباید استفاده کرد. شبه شاخص‌ها نتیجه تقسیم دو مقداری هستند که به هم مرتبط باشند. به طوری که بر اساس آنها نمی توان از واقعیت سازمان مطلع شد.
برای مدیر باید شاخص هایی را معرفی کرد که این شاخص ها منجر به اقدام از سوی وی شود. چه به صورت فردی یا اگر ضروری است به طور مشترک همراه با همکاران.
هر شاخص باید جنبه مهمی از عملکرد سازمان را اندازه گیری کند نه جنبه کم اهمیت را.
نسبت هزینه کسب اطلاعات برای محاسبه شاخص به منافع احتمالی مدیریت باید همواره در ذهن باشد.
تعداد نسبت هایی که باید برای هر مدیر تهیه شود تا آنجا که ممکن است باید حداقل باشند. هیچ چیزی به عنوان مجموعه‌ای ایده آل و مناسب از شاخص ها برای کلیه سازمانها مدیران در همه زمان ها وجود ندارد.
از این رو سه اصل اساسی دیگر را باید در نظر داشت.
شاخص‌های متفاوتی برای سازمانهای گوناگون و حتی موسسات مختلف در درون یک سازمان که با شیوه‌های مختلف اداره می شوند، وجود دارد که قابل تعریف می باشند.
یک سازمان در سطوح مختلف مدیریتی نیازمند شاخص های متفاوتی می‌باشند. همچنین مدیران با مسئولیتهای مختلف در یک سطح سازمانی یکسان از نظر سلسله مراتب سازمانی دارای شاخص های گوناگون می‌باشند.
10-نیاز مدیر به شاخص های معین با تغییر مسئله و مشکلی که با آن مواجه است تفاوت می‌کند.
این بدین معنی است که انتخاب شاخص ها کاری است که باید برای هر سازمان و هر مدیری مجزا انجام شود.
بهرحال شباهت های قابل ملاحظه‌ای بین شاخص‌ها وجود دارد. اگرچه باید شاخص‌های خاصی به هرحال شباهت های قابل ملاحظه‌ای بین شاخص ها وجود دارد. اگرچه باید شاخص‌های خاصی برای سازمان تعریف کرد. هر مدیر گهگاه (مثلا سالی یکبار) باید مروری بر شاخصهای هدف خود بکند. شاخص‌هایی که اطلاعاتی مفید را برای مدیر نمی دهد تا او بتواند بر اساس اطلاعات ناشی از آنها اقدام لازم را انجام دهد، باید کنار گذاشته و اصلاح کند. برای کسب حجم اطلاعاتی که مدیر دریافت می‌کند تمایل رو به رشدی وجود دارد. کیفیت اطلاعات فراهم شده توسط مدیر اگر بهبود نیابد رشد جمع آوری و پردازشی انبوهی از اطلاعات زیاد کار ساز نخواهد بود.
مهم است که شاخص اصلی یا نحوه‌ای که از این شاخص استفاده و تفسیر می‌شود طوری باشد که:
الف- تمایل به کسب اطلاعات درباره آن شاخص زیاد باشد به طوری که استفاده ازآن منجر به اقداماتی که برای سازمان در آینده مفید است بشود.
ب- شاخص‌ مناسب میتواند با اقداماتی حاصل شود که ممکن است برای سازمان روش های مفیدی را به دنبال نداشته باشد. (25)
انواع شاخصهای اندازه‌گیری بهره‌وری
بهره وری حاصل تقسیم ارزش تولید و یا ارزش افزوده یک فعالیت اقتصادی بر هزینه‌های به کار رفته برای تحقق یافتن آن مقدار تولید یا ارزش افزوده در یک دوره زمانی معین می‌باشد. مقصود از تولید مجموعه عملیاتی است که در قالب آن داده‌ها به محصول تبدیل می شود. ارزش مجموع محصولات تولید شده یا خدمات ارائه شده در طول یک دوره مالی در یک سازمان را ارزش تولید می‌نامند. راهی که محصول و نهاده ها به وسی
له آنها اندازه‌گیری می‌شوند می تواند شاخص های بسیار متفاوتی را برای اندازه‌گیری بهره‌وری به وجود آورد. در نتیجه معمولا بهره وری به یکی از اشکال متداول زیر بیان می شود.
در صورتیکه در مخرج کسر فقط یک عامل از هزینه‌های تولید مانند کار، سرمایه، و … قرار گیرد. بهره وری را موردی یا جزئی می نامند مثل بهره‌وری کار، سرمایه و مواد اولیه در صورتی که در مخرج کسر کلیه عوامل تولید قرار گیرد. بهره وری کل می‌نامند.
بهره‌وری کار:
متداولترین شاخص بهره وری، محاسبه بهره وری کار است که از حاصل تقسیم ارزش افزوده بر تعداد کارکنان شاغل در تولید و یا بر مجموع نفر ساعات کار اختصاص یافته برای تولید محاسبه می‌شود. برای مثال:
تعداد واحد (یا مقدار) محصول تولیدی یا خدمات ارائه شده به ازاء هر نفر ساعت کار.
ارزش افزوده حاصل به ازاء هر نفر ساعت کار.
ارزش ریالی محصول تولید شده یا خدمات ارائه شده به ازاء ارزش ریالی نیروی کار به کار گرفته.
مقدار کالای حمل شده به ازاء هر نفر نیروی کار.
2-بهره وری سرمایه
بهره وری سرمایه از حاصل تقسیم ارزش افزوده فعالیت اقتصادی بر میزان سرمایه به کار رفته برای تولید آن فعالیت حاصل می شود. محاسبه بهره‌وری سرمایه پیچیده تر از محاسبه بهره وری کار است. مفهوم سرمایه شامل ارزش دارائیهای ثابت و دارائیهای جاری می باشد.
برای مثال:
تعداد یا مقدار محصول تولید شده یا خدمات ارائه شده به ازاء هر ریال سرمایه به کار رفته در تولید.
ارزش ریالی محصول فروخته شده به ازاء هر ریال سرمایه به کار رفته.
نسبت گردش انبار
3-بهره وری مواد اولیه
بهره وری مواد اولیه از حاصل تقسیم ارزش افزوده فعالیت اقتصادی بر ارزش مواد اولیه به کار رفته برای تولید آن فعالیت حاصل می شود. محاسبه این شاخص چندان متداول و رایج نمی باشد و وقتی مورد محاسبه قرار می گیرد که امکان تفکیک هزینه‌های مواد اولیه از سایر عوامل تولید مقدور باشد. برای مثال: مقدار یا ارزش محصول تولید شده به ازاء هر تن مواد اولیه.
4-بهره وری کل عوامل
این شاخص از حاصل تقسیم ارزش افزوده فعالیت اقتصادی بر مجموعه‌ای از داده های مورد استفاده در جریان تولید حاصل می‌شود. طبق توصیه سازمان بهره‌وری آسیا (A.P.O) برای محاسبه شاخص بهره وری مرکب T.F.P از فرمول زیر استفاده می شود (2).
ارزش افزوده فعالیت اقتصادی = V. A
تعداد شاغلین = 1
فرد افراد شاغل = Wk
میزان سرمایه = k
فرد یا بهره سرمایه = Wk
5-بهره وری کل:
بهره وری کل نسبت ستانده کل به جمع کل عوامل نهاده است. بنابراین اندازه بهره وری کل بیانگر آثار مشترک همه نهاد‌ه‌ها در تولید ستانده است.
بعضی از مزایا و محدودیت های این سه نوع اساسی مقیاسهای بهره وری در سطح شرکت در جدول زیر خلاصه شده است. (26).

نوع مزیت محدودیت
مقیاس جزئی بهره‌وری 1-سهولت درک
سهولت کسب اطلاعات نهاده‌ها
سهولت محاسبه اندیسهای بهره‌وری
سهولت ارائه به مدیریت به خاطر مزیتهای فوق
بعضی از نهاده‌های شاخص
بهره وری جزئی در سطح شرکت در دسترس است.(مثل ستانده به نفر ساعت)
6-ابزارهای تشخیص خوبی برای تعیین دقیق حوزه‌های بهبود بهره‌وری است اگر همراه با شاخص های بهره وری کل بکار گرفته شود. 1-اگر به تنهایی استفاده شود میتواند اشتباه برانگیز بوده و باعث اشتباهات هزینه برگردد.
2-قابلیت توضیح افزایش هزینه‌های‌سرتاسری‌را ندارد
3-باعث می‌شود که کنترل مدیریت به حوزه‌های نادرستی اعمال گردد.
4-کنترل سود در اندازه گیری جزئی بهره‌وری میتواند به دیدگاه سعی وخطا منجر گردد.
مقیاس
بهره‌‌وری‌

کل عوامل کسب اطلاعات نهاده‌ها از مستندات شرکت نسبتاً ساده است
معمولا از دید اقتصادیون موسسات جاذب است. 1-شامل نهاده‌های مواد و انرژی نمی شود.
دیدگاه ارزش افزوده برای تعریف ستانده برای یک دوره در یک شرکت خیلی مناسب نیست زیرا برای مدیران اجرایی ارتباط دادن آن با کارآیی تولید مشکل است.

4-فقط نهاده‌های کار و سرمایه بعنوان نهاده کل عوامل در نظر گرفته میشود.
5-کسب داده ها برای مقاصد
مقایسه ای سخت است گرچه برای بعضی صنایع خاص و دوره‌های زمانی خاص اندیسهای انتشار یافته است.
مقیاس
بهره‌‌ وری کل
1-شامل همه ستانده‌های کمی و عوامل نهاده می شود. بنابراین بیانگر دقیق تصویر اقتصادی واقعی یک شرکت است.
2-کنترل سود با بهره گرفتن از اندیسهای بهره‌وری کل برای مدیریت عالی منافع بسیار دارد.
3-اگر بهمراه اندازه‌های جزئی استفاده شود. می تواند مستقیما توجه مدیریت را به ابعاد اثربخش جلب نماید.
4-تجزیه و تحلیل حساسیت با سهولت بیشتر انجام می شود.
5-به سهولت با کل هزینه‌ها مربوط میشود.
در سطح محصول یا مشتری اطلاعات مربوط به سختی به دست می آید. گرچه سیستمهای جمع‌آوری اطلاعات بدین منظور طرای شده است.
همانند دو روش جزئی و کل عوامل، عوامل غیر محسوس را درستانده و نهاده به طور مستقیم دربر نمی گیرد.
شاخص های ارزش افزوده
هر کدام از نسبتهایی که در ارزیابی موقعیت مالی سودآوری و بهره وری به کار می روند تنها وجهی از وجوه سازمان را برای ما روشن می‌کند و هر چه تعداد شاخص‌های مستقل بیشتر باشد تصویر روشنتری از موقعیت سازمان ارائه می شود و موفقیت در این مرحله بستگی زیادی به شناخت نسبتها و عوامل موثر بر آنها و واسطه آنها با دیگر عوامل دارد. (26).
نسبت تفسیر و کاربردها
بهره‌وری کارکنان
(Employee Productivity)
ارزش افزوده
تعداد کارکنان
این معیار نشان دهنده میزان ثروت ایجاد شده (ارزش‌افزوده) شرکت به نسبت تعداد کارکنان آن است. بهرحال این نسبت نه تنها بازتاب کارآیی کارکنان در تولید ستانده است بلکه حاکی از عوامل دیگری مثل سرمایه گذاری، کارآیی مدیریت، رابطه مدیریت با نیروی کار، نگرشهای کاری،آثار قیمت و تقاضا برای محصولات نیز می باشد. هرچه این نسبت بزرگتر باشد آثار عوامل فوق بر توانایی شرکت در ایجاد ثروت مطلوبتر است.
فروشی ارزش افزوده
= بهره‌وری کارکان
تعداد شاغلین فروش

میانگین هزینه نیروی کار
(Average Labor Cost)
مجموع‌مخارج پرسنلی
تعداد کارکنان
این نسبت متوسط کل دستمزد حقوق و مزایای دریافتی سرانه کارکنان را مستقیم اندازه گیری می‌کند. لازم به ذکر است که مبالغ فوق علاوه بر دریافتی سهم بازنشستگی آموزش و سایر مخارج رفاهی کارکنان را نیز در بر میگیرد.
سهم نیروی‌کار‌‌(ارزش افزوده)
(Labor share of V.A)
ارزش افزوده
تعداد کارکنان مخارجی است که در قالب هزینه های پرسنلی پرداخت می شود یک واحد ارزش افزوده را ایجاد نماید. بعلاوه این یک معیار سطح رقابتی شرکت هم محسوب می شود دو عامل تعیین کننده سهم میانگین هزینه نیروی کار و سطح بهره وری. هرچه این نسبت کوچک باشد قدرت رقابتی شرکت از نظر هزینه نیروی کار بیشتر خواهد بود این قدرت رقابتی ممکن است قدرت رقابت خود را افزایش دهد اما نباید دستمزدها را فدای این کار کند.
بهره وری سرمایه
(Copital Productivity)
ارزش افزوده
دارایی ثابت میزان بهره برداری دارای ثابت را تعیین می‌کند و مانند بهره وری نیروی کار این نسبت هم به وسیله تورم و شرایط بازار دچار اعوعاج میشود. به علاوه می تواند تحت تاثیر تفاوت سیاستهای ارزشیابی دارایی و همچنین اجاره کردن یا مالکیت داشتن بر دارایی ثابت قرار گیرد.
بزرگی این نسبت نشانگر کارآیی بهره گیری از داراییهاست. بنابراین هرچه این نسبت بزرگتر باشد برای موسسه بهتر است.

سهم سرمایه
(Capital Share)
سود عملیات
ارزش افزوده
این نسبت یک شاخص عملکرد است که سود عملیاتی را که به تأمین کنندگان سرمایه تعلق می گیرد. به تناسب ارزش افزوده اندازه گیری می‌کند. نسبت بالای سهم سرمایه به دلیل بر سود و زیاد و یا هزینه کم است. این نسبت در موسسه‌های سرمایه باید بیشتر باشد.

تراک سرمایه
(Capital Intensity)
سرمایه ثابت
تعداد کارکنان این نسبت نشان می دهد که آیا یک شرکت تراک سرمایه دارد یا تراکم نیروی کار. مقدار این معیار بستگی به سیاستهای تجاری اتخاذ شده دارد. لازم به ذکر است که این نسبت تحت تاثیر سیاستهای ارزشیابی دارایی که یک مسئله حسابداری است قرار می گیرد. بنابراین در مقایسه نسبت فوق در دو شرکت باید به نحوه محاسبه ارزش دارایی از لحاظ حسابداری توجه نمود.
حاشیه ارزش افزوده
(Value Turnover)
ارزش افزوده

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فروش این نسبتها معمولا برای شرکت ثابت می ماند. و نشان دهنده سیاستهای تجاری اتخاذ شده توسط آن شرکت و نوع صنعتی است که به آن تعلق دارد می توان به وسیله آن میزان استفاده از مواد و خدمات خریداری شده و تغییرات در اختلاف قیمت بین محصولات و خریداری شده و تغییرات در اختلاف قیمت بین محصولات و خریدها را اندازه گیبری نمود. به هر حال به سادگی در اثر سطح موجودی انبارها در چهارنوسان می شود.
بزرگی این نسبت ممکن است حاکی از قیمت بالا، اختلاف قابل ملاحظه بین بهای محصولات و خریدها کارآیی در کاربرد خریدها یا کنترل خوب روی انبارها باشد. شرکتی که حاشیه ارزش افزوده آن پایین باشد. معمولا در برابر آ‏ثار عوامل خارجی آسیب پذیری بیشتری از خود نشان می دهد.
گردش دارائی ثابت
(Asset Turnover)
فروش خالص
دارایی مقدار فروشی است که از سرمایه گذاری واحد پول در دارایی ثابت حاصل می شود. این نسبت در معرض همان نفوذهای خارجی است که بهره وری سرمایه را تحت تاثیر قرار می دهند. بالا بودن این نسبت حاکی از بهره گیری بهتر از سرمایه و بازار یابی خوب است. هرچه گردش دارایی بیشتر باشد برای موسسه بهتر است و سرعت احیای سرمایه سرمایه گذاری شده در دارایی ثابت را منعکس می‌کند.
سود آوری
(Profitability)
سود عملیاتی
دارایی در اینجا نرخ برگشت دارایی ثابت مورد نظر است این نسبت به طور کلی سود آوری شرکت را نشان می دهد. بالا بودن آن مشخص می‌کند که داراییهای ثابت شرکت دستاورد مطلوبی داشته اند. قاعدتا این نرخ برگشت می بایست. از بهره سپرده در بانک بیشتر باشد. تا ارزش اداره واحد تولیدی، تجاری مربوطه را داشته باشد. هرچه نسبت بالاتر باشد برای شرکت بهتر است در صورتی که به سود آوری بلند مدت هم توجه شود. بدین معنی که باید هزینه کافی برای توسعه تامین شود.

مزایا و محدودیتهای استفاده از شاخص های بهره وری
جدول ذیل، مزایا و محدودیتهای چهار شاخص اصلی بهره وری را به طور خلاصه بیان کرده است. از نظر تاریخی تقریبا حدود یک قرن می شود که در کشورهای پیشرفته صنعتی اطلاعات مربوط به بهره وری نیروی کار را جمع‌آوری و نگهداری و تجزیه و تحلیل می کنند.
اما در دنیای پرشتاب امروز با جهانی شدن، تاکید بر بهره وری نیروی کار به اهمیت دهه‌های قبل نیست. بلکه بهره وری کل و بهره‌وری جامع کل نقش مهم