برنامه ریزی و مشخصات طرح

دانلود پایان نامه

محلولپاشی با محلول لیبرل بی ام ایکس ( آهن 35/3% – منگنز 70/1% – مس 70/1% – روی 6/0% مولیبدن 023/0% – بر 875/0% ) در دو زمان انجام شد. بدین صورت که بعد از گذشت 15 روز از زمان محلولپاشی اول اقدام به برگچینی از هر تکرار و گونهها به صورت جداگانه انجام شد و بعد محلولپاشی مرحله دوم صورت گرفت و سپس بعد از 15 روز مثل دوره قبلی نسبت به برگچینی اقدام شد.


زمان محلولپاشی اوایل صبح و قبل از طلوع آفتاب بود تا از آثار نامطلوب نور خورشید بر روی ترکیبهای پاشیده شده تا حد امکان جلوگیری گردد. بعد از اتمام محلولپاشی نسبت به آبیاری اقدام شد تا با افزایش حرکت آب در داخل سیستم گیاه جذب ترکیبهای بکار رفته سریعتر و بهتر انجام شود. آبیاری درختان در طی آزمایش 2 بار در هفته صورت گرفت.
برگهای جمعآوری شده را به سایه انتقال داده تا بدور از نور آفتاب خشک شوند. پس از خشک شدن برای استخراج اسانس از روش تقطیر با آب از دستگاه تقطیر با آب ( کلونجر) مورد استفاده قرار گرفت که برگهای پودر شده گیاه در داخل بالن دستگاه کلونجر ریخته و نیمی از حجم بالن را با آب مقطر پر گردید و پس از آن عمل تبخیر با گرمادهی صورت گرفت بخارهای تولید شده پس از عبور از لولههای سرد کننده، مایع و در ظرف گیرنده جمعآوری شدند مایع حاصل، حاوی اسانس و عرق بود و از آنجایی که اسانس بدلیل سبکتر بودن در سطح آن قرار میگیرد، به آسانی قادر به جداسازی میباشد. برای جلوگیری از اکسیداسیون اسانسهای به دست آمده، در یخچال و درون ظرفهایی با رنگ تیره نگهداری شدند. اسانس حاصل به کمک سولفات سدیم آبگیری گردید.
3-1-3- نوع و مشخصات طرح آماری بکار رفته در تحقیقات مزرعهای
نوع طرح آماری بکار رفته در این آزمایش طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار با دو تیمار در دو زمان اجرا و تیمارها به صورت ذیل تعیین شدند:
تیمار اول: کنترل ( شاهد )
تیمار دوم: محلولپاشی
3-2- شناسایی ترکیبهای تشکیل دهنده
مشخصات دستگاههای مورد استفاده
3- 2- 1- دستگاه GC
گاز کزوماتوگراف واریان مدل CP3800 و مجهز به ستون CPCILF5CB به طول 30 متر و قطر 25/0 میلیمتر که ضخامت لایه فاز ساکن در آن 25/0 میکرومتر میباشد. برنامهریزی حرارتی ستون از 60 درجه سانتیگراد شروع شده و پس از 3 دقیقه توقف در همان دما با سرعت 7 درجه در دقیقه افزایش یافته تا به 220 درجه سانتیگراد و به مدت 5 دقیقه باقی ماند. دمای محفظه تزریق و آشکارساز در دمای 250 درجه سانتیگراد تنظیم شد. دتکتور از نوع FID بوده و گاز نیتروژن به عنوان گاز حامل استفاده شده که با سرعت 1 میلیلیتر بر دقیقه در طول ستون حرکت کرده است.
3- 2- 2- دستگاه GC/MS
از گاز کروماتوگراف Agilent thechnologies مدل 5975C مجهز به ستون HP-5 به طول 30متر و قطر 25/0 میلیمتر که ضخامت لایه فاز ساکن در آن 25/0 میکرومتر بود استفاده شد. برنامه ریزی حرارتی ستون شبیه به برنامهریزی ستون در دستگاه GC بوده است. از گاز حامل هلیوم با سرعت 1 میلیلیتر بر دقیقه در طول ستون استفاده شد. زمان اسکن برابر یک ثانیه و انرژی یونیزاسیون 70 ولت بود.
.
3- 3- مواد و روش آزمایش میکروبی:
3-3-1- محل انجام آزمایش میکروبی:
این قسمت از تحقیق در آزمایشگاه میکروبیولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان مورد ارزیابی قرار گرفت.
مواد و لوازم مورد نیاز آزمایش میکروبی:
پلیت یکبار مصرف ( 6 سانتیمتری )
ارلن
آب مقطر
سمپلر
سر سمپلر
اسانس
اتانول (الکل 96%)