بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه مازندران نسبت به فعالیت‏های فرهنگی و هنری و میزان مشارکت  …

بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه مازندران نسبت به فعالیت‏های فرهنگی و هنری و میزان مشارکت …

اکتبر 7, 2020 Off By مدیر سایت

موفقیت به کار گیری این برنامه فرهنگی منافع زیادی را در بر خواهد داشت که شامل توازن فرهنگی، تنوع فرهنگی و احترام به فرهنگ ها، بهبود و ارتقاء مکان های عمومی، تعامل گروه های اجتماعی، مشارکت فعال در فعالیت های خلاقانه و فرصت های بیشتر برای اظهار فرهنگی می باشد. (همان: ۷-۱)
چارچوب فرهنگی (CF) [۴۷]
چشم انداز
اصول سیاست های فرهنگی
چشم انداز: در بر گیرنده نو آوری و ایده های جدید برای پایداری و افزایش قدرت و جاذبه فرهنگی است.
اصول سیاست های فرهنگی:
تنوع فرهنگی: افزایش آگاهی ها، شناسایی و محترم شمردن برای تنوع فرهنگی و حمایت از فرصت ها برای کنش ها و اثرات اجتماعی و منشور فرهنگی
مشارکت و همکاری: ترغیب مشارکت فعال جمعی در ابتکارات فرهنگی و ترغیب همکاری فعال بین جوامع و سازمآن‏ها برای پرورش ابتکارات فرهنگی.
دستیابی و برابری: حمایت و بهبود دستیابی و برابری و انصاف برای جامعه جهت مشارکت در ابتکارات فرهنگی که سلامت و تندرستی را حمایت می کند. که این دستیابی ها شامل فعالیت ها، پروژه ها، حوادث و رویدادها می باشد.
خلاقیت و نو آوری: ترفیع، ترغیب، شناسایی و حمایت توسعه خلاقیت و ابتکارات نو آوری به عنوان ابزاری برای بهبود کیفیت زندگی جامعه.
برنامه اجرایی فرهنگی (CAP) [۴۸]
برنامه اجرایی فرهنگی شامل چهار الگوی زیر می باشد:
۱-خلاقیت
هدف: ترغیب تفکر خلاق در جامعه و حمایت از افراد با استعداد و خلاق.
عقاید و تفکر خلاق، نو آوری، تفکر انتقادی و روش های حل مساله را تسهیل می بخشد.
توسعه فکر انتخاب شده خلاق
ارتقاء و بالا بردن استعدادها و توانایی های خلاق
پرورش و رشد استعداد و توانایی های خلاق
شبیه سازی و افزایش پتانسیل خلاق در زندگی روزانه
۲- مردم ما
هدف: شناسایی و رصد نیازهای فرهنگی مختلف و حمایت از فرصت ها برای بیانیه و اظهار فرهنگی
جوامعی که در خلاقیت و فعالیت های فرهنگی مشارکت دارند جوامع سالمی هستند به طوری که مشارکت، توسعه مهارت، تعامل اجتماعی، انسجام فرهنگی و سرمایه فرهنگی را افزایش می دهد
۱) ترغیب و تشویق مردم برای مشارکت در ابتکارات فرهنگی
۲) ارتقاء تعلیم و تربیت، یادگیری طولانی مدت و خلاقیت.
۳) پرورش فرآیندهای توسعه فرهنگی جامعه (CCD) [۴۹] و اصول عدالت اجتماعی، برابری، تساوی حقوق، شیوه های تصمیم گیری و. .
۳- همکاری:
هدف: افزایش همکاری با جامعه، سازمآن‏ها ی فرهنگی وهنری برای پیشرفت توسعه ابتکارات فرهنگی.
کار گروهی و جمعی فرصت ها را بوجود می آورد.
۱) تقویت همکاری‏های محلی، ملی با در نظر گرفتن تنوع
۲) افزایش اشتغال جامعه در توسعه ابتکارات فرهنگی
۳) انتخاب و اتخاذ فرایندهای تشریک مساعی و مشارکت و همدستی در فعالیت های روزانه.
نمودار شماره ۲-گام های برنامه اجرایی فرهنگی برودی (۲۰۰۵)
نمودار شماره ۳- که چارچوب نظری (مفهومی) پژوهش حاضر برای درک بهتر به صورت درختی نمایش داده شده است برنامه فرهنگی برودی (۲۰۰۵) است که در صفحات قبلی به صورت مفصل بدان پرداخته شد.
پیشینه تحقیق
۱-مقدمه
هر کار تحقیقی بایستی در راستای تحقیقات قبلی و ادامه دهنده و تکمیل کننده آن‏ها باشد. هر کار تحقیقی در پیوستاری جای می گیرد، به این معنا که از کارهای تحقیقی قبلی اثر پذیرفته و درکارهای بعدی اثر می‏گذارد. بنابراین طبیعی است که یک محقق با کارهای تحقیقاتی قبلی که درباره موضوعات مشابه صورت گرفته، آشنایی حاصل کند و نسبت به وجوه مشابهت و یا مفارقت کار خودش با این جریانات فکری آگاهی پیدا کند. محقق لازم است موقعیت موضوع تحقیقش را نسبت به چهارچوب فکری شناخته شده به روشنی تعیین کند. (کیوی، ۱۳۸۵، ۳۸) در این پژوهش نیز با مرور آثار و تحقیقات مشابه با موضوع، بااستفاده از یافته های تحقیقات قبلی، آثار و منابع مرتبط، شامل طرح های پژوهشی، مقالات انتشار یافته در مجله های علمی –پژوهشی و علمی –ترویجی معتبر در غالب تحقیقات داخلی و خارجی تنظیم و ارائه شده است. دراین تحقیق از ۱۹ اثر علمی مشابه با موضوع تحقیق شامل ۱۵ اثر داخلی و ۴ اثر خارجی به عنوان پیشینه تحقیق استفاده شده است. که چکیده هر کدام ارائه می گردد. البته لازم به یادآوری است که تحقیقی که دقیقا مشابه با موضوع پژوهش باشد کم بود در حد دو تا سه تحقیق لذا سعی بر آن شد تا به موضوعاتی که تا حدودی نزدیک به موضوع پژوهش است یاری جوییم.

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir