بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه مازندران نسبت به فعالیت‏های فرهنگی و هنری و میزان مشارکت آن‏ها  …

بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه مازندران نسبت به فعالیت‏های فرهنگی و هنری و میزان مشارکت آن‏ها …

اکتبر 7, 2020 Off By مدیر سایت

۲-نگرش متغیر یک بعدی است که بستگی به احساس شخصی نسبت به موضوع دارد، آن احساس ناشی از التفات، علاقه و یا کشش و جاذبه است.
۳-نگرش، احساس نهفته در فرد است. پیامدهای نگرش را می توان مشاهده کرد لیکن خود آن قابل روئت نیست.
مایرز[۳۰] (۲۰۰۲) ، نگرش را واکنش ارزشیابانه ای خوشایند یا نا خوشایند به چیزی یا کسی تعریف کرده است که در باورها، احساس ها یا رفتارهای ارادی فرد منعکس می شود. نگرش عبارت است از یک حالت عاطفی مثبت و منفی نسبت به هر چیزی که می توانیم در ذهن خود منسجم کنیم. به عبارت دیگر ترکیب شناخت‏ها، احساس ها و آمادگی برای عمل نسبت به یک چیز معین را نگرش شخص نسبت به آن چیز می‏گویند (رفیعی و همکاران، ۱۳۸۶) نگرش دلایل بروز رفتارهای هر فرد می باشد (کریمی، ۱۳۷۹)
یاسپرس [۳۱]درباره نگرش می گوید: نگرش آمادگی برای کنش یعنی آمادگی برای نوع ویژه ای از فعالیت می‏باشد. و می تواند نوعی جهت گیری مثبت یا منفی در برابر یک شئ، یک شخص، جمع ویژه ای از اشخاص، یک گروه باشد. وی در جای دیگر نگرش را باور ها، ادراک ها و مجموعه ای از آگاهی ها یا شناخت های مردم نسبت به یک پدیده تعریف می کند که افراد به کمک آن‏ها معنی و مفهوم رفتار و رویدادها را تفسیر می کنند. (احمدی، ۱۳۸۳)
روان شناسان اجتماعی، نگرش را نظامی دارای سه جزء زیر می دانند: ۱-عنصرشناختی، شامل دانش، اطلاعات، اعتقادات و باورها ی شخصی در باره ی موضوع یا شیءمشخص
۲-عنصر عاطفی: جنبه هیجانی و ارزشیابانه ی نگرش که تظاهر آن به صورت دوست داشتن یا نداشتن موضوع نگرش است
۳-عنصر رفتاری: تمایل به عمل و آمادگی برای نشان دادن واکنشی مثبت یا منفی به موضوع نگرش (رفیعی و همکاران، ۱۳۸۶)
بر این اساس در تحقیق حاضر عنصر ادراکی در واقع همان درک دانشجویان از ضرورت اطلاعات فرهنگی و هنری است که نوعی نگرش در آن‏ها ایجاد می کند. عنصر عملی و رفتاری شرکت در برنامه های فرهنگی و هنری و عنصر ارزشیابانه در واقع، همان بعد ارزشیابی فایده است
۴-فعالیت های فرهنگی [۳۲]
اما فعالیت های فرهنگی، فعالیت هایی هستند که اعضای یک جامعه از طریق خودشان آن را محقق می‏سازند، استعدادهای خود را توسعه و شخصیت خود را گسترش می دهند. (کوثری ۱۳۸۲، به نقل از کاووسی ۱۳۸۷) برای تعیین دقیق مرزهای بخش فرهنگ می توان از انواع طبقه بندی هایی که توسط سازمان های بین المللی و یا ملی در مورد فعالیت های اقتصادی شده است استفاده کرد. مهم ترین طبقه بندی ها، طبقه بندی چارچوب یونسکو برای آمارهای فرهنگی، طبقه بندی بانک جهانی، وبالاخره طبقه بندی بودجه عمومی سالانه و برنامه پنج ساله دولت است. برای تعیین محدوده بخش فرهنگ و فعالیت های تشکیل دهنده آن می توان به طبقه بندی های بین المللی فعالیت های اقتصادی مراجعه کرد. یکی دیگر از منابعی که می توان از آن برای طبقه بندی فعالیت های فرهنگی و هنری و مرزهای بخش فرهنگ استفاده کرد، قانون و لایحه بودجه است. دربودجه عمومی دولت ایران، فعالیت های فرهنگی و هزینه های مربوط به آن هادردو فصل می‏آید. یکی فصل اطلاعات و ارتباطات جمعی که جزو امور عمومی به شمار آمده و شامل پنج برنامه زیر است: ۱-اداره و توسعه شبکه رادیو و تلویزیون، خبرگزاری، تبلیغات، مطبوعات و تولید و تامین برنامه های رادیووتلویزیون. ۲-فصل هنر و فرهنگ که جزو امور اجتماعی است و دارای هشت برنامه به شرح زیر است: پژوهش و حفظ و احیا و معرفی میراث فرهنگی کشور، گسترش فرهنگ و هنر، فعالیت های فرهنگی خارج از کشور، پرورش استعدادهای فرهنگی و هنری کودکان و نوجوانان، گسترش معارف اسلامی و گسترش وقف، تحقیق وبررسی خدمات اداری. بدین ترتیب مجموعه های فعالیت های فرهنگی که در بودجه تحت دو فصل فوق و در برنامه تحت عنوان بخش فرهنگ می آید می تواند فرهنگ به معنای خاص باشد. فرهنگ به معنای خاص را می توان تولید و مصرف کالاها و خدمات فرهنگی یا مشارکت در تولید فرهنگی دانست. لازم بذکر است توسعه فعالیت های فرهنگی و هنری شامل همه فعالیت هایی است که در جهت افزایش تولید و عرضه محصولات و خدمات فرهنگی و هنری و رشد مخاطبان این محصولات و خدمات انجام می‏شود. فعالیت‏های فرهنگی و هنری ، به بخش های مختلف فرهنگ و هنر به طور مستقل و به موضوعات: کتاب و کتاب خوانی، هنر، سینما، و مطبوعات تقسیم می شوند (اسماعیل، کاووسی، ۱۳۸۷) البته در مورد فعالیت های فرهنگی، وفاق کلی و طبقه بندی خاصی وجود ندارد، کنفرانس بلگراد در سال ۱۹۸۰، امور (فعالیت) فرهنگی را شامل میراث فرهنگی و انتشارات، موسیقی، هنرهای نمایشی، هنرهای تجسمی، سینما و عکاسی، برنامه های رادیویی، فعالیت های اجتماعی، ورزش و بازی، و طبیعت و محیط زیست دانسته است.
در سال۱۳۸۰، در دستورالعمل نحوه تشکیل کانون های فرهنگی، هنری و اجتماعی دانشجویان دانشگاه‏های علوم پزشکی کشور این تعریف از امور (فعالیت های) فرهنگی به عمل آمده است: مجموعه فعالیت هایی که توسط دانشجویان ودر محیط دانشگاهی در هر یک از زمینه های فرهنگی (نظیر قران، نهج البلاغه، مطالعات فرهنگی، پژوهش های فرهنگی، گفتگوی تمدن ها)، هنری (نظیرفیلم، عکس، تئاتر، هنرهای تجسمی، موسیقی، صنایع دستی) و اجتماعی نظیر (امداد، مبارزه با اعتیاد، حفاظت ازمحیط زیست) انجام می گیرد.
توجه به این دو تعریف می تواند به خوبی نشانگر وجود نوعی نگرش یا تعریف استاندارد از امور فرهنگی در سطح کشورهای مختلف باشد.
در تعریف دیگری از فعالیت های فرهنگی سازمان یونسکو در این حوزه (فعالیت های فرهنگی) ده مقوله را برشمرده است میراث فرهنگی، مطالب چاپی و ادبیات، موسیقی، هنرهای اجرایی (نمایشی) هنرهای بصری (تجسمی، سینما و عکاسی، رادیو و تلویزیون، فعالیت های اجتماعی و فرهنگی، ورزش ها و بازی ها و طبیعت و محیط زیست، این ده مقوله در توصیه نامه مربوط به استاندارد کردن فعالیت های یونسکو ذکر شده است.
در طبقه بندی دیگری از همین سازمان (یونسکو) فعالیت های فرهنگی را این گونه می‏شمارد: کتابخانه، آموزش، موزه ها، امکانات فعالیت های فرهنگی، مراکز فرهنگی و امکانات و تسهیلات هر یک، امکانات ورزشی و تفریحی شامل مراکز ورزشی و انجمن های فرهنگی موجود، مدیریت فرهنگی، شوراها، ادارات، شهرداری ها و مراکز خصوصی و غیره. از آنجایی که عمده فعالیت های فرهنگی و هنری در دانشگاه‏ها بر عهده اداره کل امور فرهنگی و در غالب کانون های فرهنگی است مختصرا در ذیل به این دو مورد پرداخته می شود.
۴-۱ اداره کل امور فرهنگی
یکی از زیرمجموعه های معاونت فرهنگی دانشگاه اداره کل امور فرهنگی دانشگاه می باشد که بخش عمده فعالیتهای فرهنگی دانشگاه را انجام می دهد. اداره کل امور فرهنگی مکانی است که زمینه مناسب را برای تجلی استعدادها و برانگیختن خلاقیت دانشجویان فراهم می سازد. توجه به مقوله فرهنگ در کنار علم و دانش که یکی از مصادیق اجرایی آن وجود نهادهای دانشجویی و فعالیت هدفمند دانشجویان در این نهادها است، از عوامل اساسی در رسیدن به یک دانشگاه مطلوب و مطابق معیار جهانی می باشد. تأثیر این امر در فعالیت آموزشی و بهتر کردن آن بر کسی پوشیده نیست و بر پایه همین باور است که بخش های مختلف امور فرهنگی از جمله کانونهای فرهنگی – هنری و نشریات دانشجویی شکل گرفته در توسعه و تعمیق فعالیت های فرهنگی دانشگاه می کوشند. نهادینه کردن فعالیتهای فوق برنامه فرهنگی و پژوهشی دانشجویان، افزایش سطح مشارکت و رقابت دانشجویان در فعالیتهای جمعی، فعلیت بخشیدن استعدادهای بالقوه جوانان و استفاده از شور جوانی دانشجویان در جهت تقویت پیوندهای دانشگاه با بخش های مختلف اجتماعی و اجرایی از اهدافی است که امور فرهنگی در راه گسترش امر فرهنگ سازنده و خلاق در دانشگاه دنبال می کند. (آئین نامه تشکیل کانون های فرهنگی و هنری، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، ۱۳۸۷)
۴-۲-کانون های فرهنگی و هنری
کانونهای فرهنگی که از سال ۱۳۷۷ فعالیت خود را آغاز نموده اندو بدین لحاظ از از مهمترین نهادهای دانشجویی به شمار می روند. نوآوری و نوزایی در فرهنگ و مناسبات اجتماعی، پرورش خلاقیت ها و استعدادهای فرهنگی، هنری و اجتماعی جامعه دانشگاهی، زمینه سازی برای توسعه مهارت ها و توانایی های فکری و فرهنگی دانشجویان، کمک به برنامه ریزی آموزشی و پژوهشی در تربیت نیروی انسانی خلاق از اهداف پایه گذاران کانون ها می باشد. شکی نیست رسیدن به این اهداف در فضایی پر نشاط و امن امکان پذیر است. دانشجویان با توجه به علاقه خود می توانند در زمینه های مختلف از جمله فعالیت های دینی، مذهبی، ادبی و هنری مشغول به فعالیت شده و با ورود به حوزه هایی چون تئاتر، موسیقی، شعر و داستان و. . . به صورت جمعی، زمینه جامعه پذیری[۳۳] خود را فراهم سازند. کانون های فرهنگی و هنری نهاد هایی هستند که امکان بروز توانایی های فرهنگی، هنری دانشجویان را فراهم می سازند.
۵- معرفی کانونهای اداره کل امور فرهنگی و زمینه فعالیت
۵-۱-کانون قرآن و عترت
– برگزاری کلاس های آموزشی ازجمله تلاوت، تفسیر، حفظ قرآن کریم، نهج البلاغه، مداحی و . . . – تلاش در جهت تحقق آرمآن‏های نظام و انقلاب از جمله اسلامی شدن دانشگاه‏ها با اجرای صحیح امر به معروف و نهی از منکر و بهره مندی از ابزارهای فرهنگی و هنری از جمله تبلیغات محیطی و. . . – برگزاری مراسم مذهبی از جمله دعای کمیل، دعای ندبه، دعای توسل، دعای عرفه، زیارت عاشورا، ویژه برنامه شبهای قدر و . . . – بزرگداشت مناسبت های مذهبی و برگزاری ویژه برنامه های میلاد و شهادت ۱۴ معصوم و سایر بزرگان جهان اسلام – انجام فعالیت های پژوهشی در زمینه مسائل دینی و مذهبی از جمله عرفان، فقه، فلسفه و. . . – برگزاری جلسات سخنرانی همراه با پرسش و پاسخ با موضوعات دینی و مذهبی – معرفی فرقه های انحرافی و مبارزه با آن‏ها از جمله بهائیت و. . . – تهیه و تجهیز آرشیو تخصصی صوتی، تصویری و مکتوب از جمله کتاب و نشریه مرتبط با موضوع فعالیت کانون – تولید محصولات مذهبی در قالب کاست، فیلم، بروشورو. . – برگزاری اردوهای زیارتی داخل و خارج با همکاری کانون گردشگری و اخذ مجوزهای لازم
– دیدار با مراجع تقلید، آیات عظام، ائمه جمعه و ارتباط با حوزه های علمیه، مراکز تحقیقاتی و پژوهشی علوم دینی، سازمان تبلیغات اسلامی، بنیاد علوم قرآنی و سایر سازمان‏های فعال در زمینه علوم اسلامی و مورد تائید نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران – تشکیل کمیته های تخصصی مرتبط با زمینه فعالیت کانون.
۵-۲-کانون آسیب شناسی اجتماعی
– انجام فعالیت های پژوهشی در حوزه علوم اجتماعی- برگزاری جلسات آموزشی از جمله آشنایی با ابعاد سوء مصرف مواد مخدر و پیشگیری از مصرف آن در اقشار جوان -دعوت از اساتید علوم اجتماعی و روانشناسی و برگزاری جلسات سخنرانی – همکاری با مرکز مشاوره دانشگاه – برگزاری همایش های مرتبط با زمینه فعالیت کانون از جمله همایش زنان و آسیبهای اجتماعی- بازدید از مراکز بهزیستی و همکاری با اورژانس اجتماعی – تهیه آرشیو تخصصی
۵-۳-کانون فیلم و عکس
– برگزاری کلاس های آموزش عکاسی، فیلمنامه نویسی، فیلمبرداری، کارگردانی، و- نمایش فیلم به صورت عمومی – نمایش فیلم مخصوص اعضاء همراه با جلسات نقد و بررسی – بررسی آثار برجسته سینمایی ایران و جهان – تهیه آرشیو تخصصی فیلم، مجله و کتاب – بزرگداشت هنرمندان عرصه سینما و دعوت از ایشان همراه با برگزاری جلسات سخنرانی و پرسش و پاسخ – ساخت فیلم کوتاه و نماهنگ – برگزاری نمایشگاه‏های عکس و کارگاه های تخصصی – برگزاری کارگاه های پویانمایی – شرکت در جشنواره های دانشجویی
۵-۴-کانون هنرهای تجسمی
– برگزاری کلاسهای آموزشی در زمینه خوشنویسی، قالی بافی، صنایع دستی، طراحی، نگارگری، کاریکاتور، نقاشی، معرق، خیاطی، سفالگری، گلسازی، طراحی با رایانه و. . . – طراحی و اجرای دکور مراسم مورد درخواست کانون ها – برگزاری نمایشگاههای مختلف – دعوت از اساتید و برگزاری کارگاههای تخصصی
۵-۵-کانون هنرهای نمایشی (تئاتر)
برگزاری کارگاه های نمایشنامه نویسی، نمایشنامه خوانی، گریم، پانتومیم، بازیگری، عروسک سازی، طراحی و ساخت دکور –اجرای نمایش – گردآوری آرشیو تخصصی نمایشنامه و. . – شرکت در جشنواره های تئاتر دانشجویی و تئاتر عروسکی – اجرای نمایش خیابانی – اجرای مراسم تعزیه در دانشگاه.
۵-۶-کانون موسیقی
اجرای کنسرت های موسیقی سنتی، کلاسیک و. . – ایجاد آرشیو تخصصی، معرفی اساتید برجسته و آشنایی با سازهای سنتی –برگزاری کارگاه های تخصصی از جمله تئوری موسیقی و . . . – شرکت در جشنواره های دانشجویی –انجام فعالیت های پژوهشی
۵-۷-کانون میراث فرهنگی و گردشگری
– برگزاری اردوهای سیاحتی وزیارتی داخل و خارج از استان – معرفی جاذبه های گردشگری ایران با همکاری دانشجویان استان‏های مختلف در قالب بروشور، –برگزاری کارگاه های آموزش راهنمای گردشگری، . . . -نمایش فیلم معرفی آثار و ابنیه تاریخی با همکاری کانون فیلم و عکس -برگزاری جشنواره گردشگری با همکاری کانون فرهنگ عامه و کانون هنرهای تجسمی
۵-۸-کانون فرهنگ عامه
تلاش در جهت افزایش وحدت ملی و روحیه میهن دوستی – معرفی آداب و رسوم اقوام مختلف ایران-برگزاری نمایشگاه- برگزاری مسابقات پخت غذاهای سنتی، طراحی پوشاک و. . – گردآوری آرشیو صوتی، تصویری، و مکتوب آداب و سنن و مراسم اقوام ایرانی از جمله مراسم مذهبی و جشنهای محلی و آئین شکرگذاری – معرفی بازیهای محلی، گردآوری داستان‏ها، اشعار و مثل ها – معرفی گویش ها و لهجه های ایرانی، صنایع دستی، غذاهای سنتی، گیاهان دارویی و. . .

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.