بررسی میزان و نوع استفاده معلمان از برنامه درسی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس متوسطه شهر بابل- قسمت ۱۸

بررسی میزان و نوع استفاده معلمان از برنامه درسی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس متوسطه شهر بابل- قسمت ۱۸

مارس 1, 2021 0 By مدیر سایت

یکی از مهم ترین موضوعاتی که امروزه دست اندرکاران تعلیم و تربیت کشور را به خود مشغول کرده است، نحوه ی مواجه شدن آموزش و پرورش با فرصت ها و تهدید های حاصل از گسترش و توسعه ی فناوری اطلاعات و ارتباطات و برنامه ریزی دقیق و اصولی برای بهره بردای و استفاده از آن است. در قرن حاضر هر ملتی برای ادامه ی حیات و رسیدن به توسعه، ناگزیر از همراهی با این موج تحول یعنی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات است. دستیابی به این موج تحول نیز جز از طریق تحقیق و پژوهش ممکن نیست.
روشهای تحقیق[۵۵]، در واقع ابزارهای دستیابی به واقعیت به شمار می روند. روشهای تحقیق متعددند و هر روش تا اندازه ای به کشف قوانین علمی کمک می کند. هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید، چه شیوه و روشی را اتخاذ کند تا او را هر چه دقیقتر، آسانتر، سریعتر و ارزانتر در دستیابی به پاسخ یا پاسخهایی برای پرسش یا پرسشهای تحقیق مورد نظر کمک کند (حسن زاده، ۱۳۸۳).
«تحقیقات توصیفی، تحقیقاتی هستند که به توصیف عینی، واقعی، و منظم خصوصیات یک موقعیت یا یک موضوع می‌پردازند» (دلاور، ۱۳۸۰). پژوهش توصیفی به پنج گروه پژوهش پیمایشی، همبستگی، اقدام پژوهی، موردی و پس رویدادی (علی مقایسهای) تقسیم می شود که تحقیق اخیر از نوع توصیفی پیمایشی است.
پژوهش پیمایشی برای بررسی توزیع ویژگیهای یک جامعه آماری به کار می رود. این نوع پژوهش برای پاسخ دادن به پرسشهایی مانند اینکه “ماهیت شرایط موجود چگونه است؟”، “چه رابطه ای میان رویدادها وجود دارد؟ “و وضعیت موجود چگونه است؟” به کار گرفته میشود.
با توجه به اینکه این پژوهش به منظور بررسی و توصیف میزان و نوع استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه درسی معلمان مدارس متوسطه در شهر بابل است، دادههای بدست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهند گرفت.
جامعه، نمونه و روش نمونهگیری
پژوهش حاضر، شامل دو جامعه آماری است. جامعه اول مورد بررسی شامل کلیه معلمان مدارس متوسطه دولتی شهر بابل در سه رشته علوم انسانی، تجربی، ریاضی فیزیک ، در سه پایه اول، دوم و سوم میباشد. که شامل ۶۲ مدرسه و ۵۷۸ معلم است. جامعه دوم شامل دانشآموزان مدارس متوسطه برای بدست آوردن عملکرد تحصیلی آنها در سال تحصیلی ۸۸-۸۷ است. هدف از دستیابی به عملکرد تحصیلی بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات بر عملکرد تحصیلی آنان است. جامعه دانش آموزان شامل سه رشته علوم انسانی، تجربی، ریاضی فیزیک، در سه پایه اول، دوم و سوم در مدارس متوسطه بوده اند.
در این تحقیق مدارس غیر انتفاعی و غیر دولتی و بزرگسالان خذف شدند و نمونه آماری تنها از میان مدارس دولتی انتخاب شده اند.
نمونه آماری معلمان
برای تعیین نمونه مورد نیاز با توجه به روش تعیین حجم نمونه در پژوهش‌های غیرآزمایشی، تعداد نمونه مورد نیاز با استفاده از فرمول زیر بدست می‌آید:
که در آن

 : مقدار متغیر متناظر با سطح اطمینان a – 1
 : واریانس متغیر مورد مطالعه
 : اشتباه مجاز اندازه‌گیری
در این پژوهش، ۹۶/۱ =  و ۲۵/۰ =  و ۰۷ /۰ =  منظور شده است که با توجه به موارد فوق حداقل نمونه مورد نیاز اینگونه قابل محاسبه می‌باشد:

برای نظم بیشتر در پژوهش و اطمینان از اینکه از هر رشته تدریس، یک معلم در این مدارس به پرسشنامهها پاسخ خواهند داد تعداد نمونه به ۲۷۰ معلم افزایش یافت. علت اینکه ۱۵ رشته درسی انتخاب شد، این بود که بعضی از دروس مثل ریاضی، هندسه، حسابان معلمان مشترک داشتند.
جدول ۳-۲ رشته تدریس، تعداد مدارس و تعدادمعلمان

 

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

نتیجه تصویری درباره فناوری اطلاعات