بررسی میزان و نوع استفاده معلمان از برنامه درسی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس متوسطه شهر بابل- قسمت ۵۳

بررسی میزان و نوع استفاده معلمان از برنامه درسی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس متوسطه شهر بابل- قسمت ۵۳

مارس 1, 2021 0 By مدیر سایت

۰۱/۰

 

 

۰۲/۰

 

 

سطح
معنیدار(دوسویه)

 

 

 

۲۴۱

 

 

۲۴۱

 

 

۲۴۱

 

 

تعداد

 

 

۴- برای بررسی رابطه بین استفاده از ICT و تهیه و تولید مواد آموزشی، داده های مربوط به پرسشنامه از طریق همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
برای محاسبه رابطه بین میزان استفاده از اینترنت، تلویزیون و کامپیوتر در تهیه و تولید مواد و منابع آموزشی از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است. ملاحظه می شود که بین میزان استفاده از اینترنت و تهیه و تولید مواد و منابع آموزشی، همبستگی به مقدار ۳۶/۰ به دست آمده است و حاکی از رابطه مثبت و معنیدار بین دو متغیر است. ضریب همبستگی عامل های تلویزیون و کامپیوتر با تهیه و تولید مواد و منابع آموزشی معلمان به ترتیب ۲۰/۰ ، ۵۰/۰ به دست آمد، که نشان می دهد بین فناوری اطلاعات و ارتباطات در تهیه و تولید مواد و منابع آموزشی معلمان رابطه مثبت وجود دارد.
جدول ۴-۲۳: ضریب همبستگی بین میزان استفاده از اینترنت، تلویزیون و کامپیوتر در تهیه و تولید مواد و منابع آموزشی

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت ۴۰y.ir مراجعه نمایید.

نتیجه تصویری درباره فناوری اطلاعات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تلوزیون و
ویدئوپروژکتور
کامپیوتر اینترنت مقیاس و زیر مقیاسها
۲۰/۰ ۵۰/۰ ۳۶/۰ مقدار ضریب
همبستگی
تولید مواد،
ومنابع آموزشی
۰۰۲/۰ ۰۰/۰ ۰۰/۰ سطح معنیدار ( (دوسویه)
۲۴۱ ۲۴۱ ۲۴۱ تعداد

 

ب) توصیف و تجزیه و تحلیل مصاحبه:
در قسمت دوم فصل چهار سعی می شود تا مصاحبهی صورت گرفته با معلمان در پاسخ به سوال ۵ مورد بررسی قرار گیرد. در این مصاحبه به طور غیر مستقیم به سوال ۴ که در پرسشنامه نیز مطرح شده بود پاسخ داده شد. بنابراین اشاره ای به این نتایج نیز خواهیم داشت تا نتایج بدست آمده از پرسشنامه مستدل تر شود.
سوالات عبارتند از:
۴- موانع کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه ی درسی مدارس متوسطه چیست؟
۵- استفاده از ICT در مدارس متوسطه در کدام مرحله ی چهارگانه (ظهور کننده، کاربردی، ادغامی و تحولی) در برنامه ی درسی مدارس متوسطه قرار دارد؟
در این قسمت هر دو سوال مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهند گرفت.
سوالات بر اساس شش مولفه زیر بررسی و تحلیل می شوند:
۱- گذراندن دوره کامل ICDL توسط معلمان و نیاز به برگزاری مجدد آن