دسترسی به منابع مقالات :
بررسی میزان اعتماد به مدیریت در بین آموزگاران مدارس ابتدایی شهرستان میناب۹۲- قسمت  …

دسترسی به منابع مقالات : بررسی میزان اعتماد به مدیریت در بین آموزگاران مدارس ابتدایی شهرستان میناب۹۲- قسمت …

اکتبر 7, 2020 Off By مدیر سایت

براساس نظر رولینسون و همکاران (۱۹۹۸)، شش عامل مهم در شرایط فیزیکی کار ممکن است بر سطح رضایت شغلی و عملکرد کارکنان اثر گذارد: ۱٫ مکان، ۲٫امکانات رفاهی[۳۲] ۳٫نوبت کاری، ۴٫ایمنی، ۵فناوری ۶٫ ازدحام.
د – ترفیعات: ترفیعات شامل تغییر مثبت در حقوق( حقوق بیشتر) ، کمتر مورد سرپرستی قرار گرفتن،
چالش کاری بیشتر، مسئولیت بیشتر و آزادی در تصمیم گیری است. به علت اینکه ارتقا، ارزش فرد را برای سازماننشان می دهد( به ویژه در سطوح عالی تر)، ترفیع روحیه فرد را بهبود میبخشد ( فلدمن، ۱۹۹۵ ). فرصت های ترفیعی اثر متوسطی بر رضایت شغلی دارند. ترفیع به سطوح بالای سازمان، موجب تغییر مثبت در سرپرستی، محتوای شغلی همکاران و مقدار پرداخت می شود. به همین علت کارکنان همواره از ترفیعات استقبال می کنند (سپهری، ۱۳۸۳)پورتر و لاک اظهار می دارند اگرچه میل به پیشرفت در این زمینه مهم است، ولی ریشه های آن را باید در تمایل به درآمد بیشتر، پایگاه اجتماعی بهتر، رشد و روانشناختی بالاتر و میل به قضاوت مثبت دیگر افرادجست وجو کرد(فلدمن، ۱۹۹۵).
د- خط مشی های سازمانی:ساختار دیوانسالارانه برای فردی که سبک رهبری دموکراسی خاصی دارد، مناسب نیست. خط مشی های غیرمنعطف موجب برانگیختن احساسات منفی شغلی و خط مشی منعطف سبب ایجاد یا افزایش رضایت شغلی می شود(سپهری،۱۳۸۳).
۲-۲-۴- ۴- عوامل فردی
از جمله مسائل مهمی که در بحث عوامل فردی مرتبط با عوامل فردی کارکنان در نظر گرفته می شود،
بحث ویژگی های شخصیتی است این ویژگی ها می تواند الگوهایی برای پیش بینی رفتار و حالتهای روانی آنان فراهم آورد (رولینسون و همکاران،۱۹۹۸ ). یکی از این ویژگی ها، عزت نفس است. بی شک احساس افراد درباره خود تأثیر زیادی بر کار آنها دارد. ازاین رو افرادی که احساس خوبی درباره خود دارند، نتایج رضایت بخش تری از کار خود می گیرند. از دیگر ویژگی ها، موضع کنترل و انگیزه پیشرفت است(هرسی و بلانچارد،۱۳۷۰).
کارکنان مختلف حتی اگر نوع شغلشان یکسان باشد، سطوح متفاوتی از رضایت یا عدم رضایت دارند، زیرا کارکنان رفتارهای متفاوتی از سازمان و همکاران خود تجربه می کنند.سرپرستی، ممکن است کارمندی را به دیگری ترجیح دهد، ازاین رو با وی متفاوت رفتار می کند. همچنین فرصت های ترفیع بین کارکنان به دلیل اختلاف در عملکرد شغلی یا ارشدیت متفاوت است.
رضایت شغلی در شغل های مختلف تغییر می کند .این تغییر از خواسته ها و ارزشهای فردی نشأت می گیرد. (های و فلدمن،۱۹۹۸ ).
برخی از عوامل مربوط به ویژگی های فردی عبارتند از:

  1. سن، ۲٫سطح مهارت، ۳٫تخصص گرایی ۴٫ جنسیت ۵٫هوش و استعداد (دیویس و نیواستورم، ۱۹۹۸)

سن هرزبرگ (۱۹۷۵)، معتقد بود رضایت شغلی در طول زمان دچار تغییر می شود و رضایت شغلی در طول زمان به شکل منحنی است، یعنی در سال های اولیه اشتغال، بالاست، سپس کاهش می یابد و بعد دوباره افزایش پیدا می کند(استوارت از کمپ، ۱۳۷۰).
محیط بیرونی سازمان و ماهیت شغل، از عوامل تعیین کننده رضایت شغلیاند، با این حال صفات و
ویژگی های فرد نیز نقش مهمی در آن دارد. افرادی که به طور کلی دارای نگرش منفی اند، همیشه از هر چیزی که مربوط به شغل است، شکایت دارند.مهم نیست که شغل چگونه است، آنها همواره به دنبال بهانه ای می گردند تا گله و شکایت کنند. سن، ارشدیت و سابقه، تأثیر زیادی بر رضایت شغلی دارند.کارکنانی که سن و سابقه زیادی در سازمان دارند، انتظار دارند که رضایت بیشتری از شغل خود داشته باشند. همچنین بعضی صفات مشخصه شخصیتی طوری است که موجب افزایش رضایت شغلی می شود. به علاوه می توان گفت افرادی که درسلسله مراتب نیازهای مازلو در سطح بالاتری قرار دارند، رضایت شغلی بیشتری خواهند داشت. از طرف دیگر، چنانچه افراد در مشاغل یا موقعیت های کاری قرار بگیرند که با ویژگی های روحی و روانی آنها سازگاری بیشتری داشته باشد. رضایت شغلی شان افزایش می یابد( سپهری، ۱۳۸۳).رضایت به هر شکلی ممکن نیست با شکل دیگر ارتباط زیادی داشته باشد .برای مثال ممکن است کارمندی از همکار خود راضی باشد، ولی از کار و خط مشی های نگهداری منابع انسانی ناراضی باشد. هنگامی که مدیریت سعی دارد، رضایت نیروی کار را تحت تأثیر قرار دهد، باید هر یک از اشکال مذکور جداگانه ارزیابی شوند ( فلدمن، ۱۹۹۵).
سازمان
ماهیت کار
رضایت شغلی
محیط عوامل فردی
۲-۲-۵- عوامل مؤثر در رضایت شغلی
کان (۱۹۵۳) در تحقیقات خود پیرامون عوامل مؤثر در رضایت شغلی به چهار عامل مستقل، که بیانگر رضایت شغلی افراد از سازمان است، اشاره می کند که عبارتند از :
۱ – رضایت از ارزش مادی شغل ( حقوق دریافتی فعلی و آینده )؛
۲ – رضایت از کار؛
۳ – رضایت از سازمان و شرایط محیطی آن و عملیات دستگاه؛
۴ – رضایت از شایستگی سرپرستان در نقش متخصص.
دیویس و استورم (۱۹۵۸)، معتقد هستند که بین روحیه فرد با رضایت شغلی رابطه مستقیم وجود دارد و اظهار می دارند که عوامل تشکیل دهنده روحیه که در شرایط تحقیق به طور نسبتا ثابت بدست آمده اند عبارتند از :
۱ – لیاقت و شایستگی سرپرستی بلافصل و مستقیم؛
۲ – رضایت از نفس کار ؛
۳- سازگاری با سایر کارمندان؛
۴ – رضایت بخش بودن و سود مندی هدف دستگاه؛
۵ – رضایت کافی از پاداشهای اقتصادی؛
۶ – سلامت عمومی جسمانی و روانی
۲-۲-۶- پیامدهای عدم رضایت شغلی
رضایت شغلی به عنوان یک متغیر مستقل بر بسیاری از جنبه های رفتار فردی و عملکرد سازمان تأثیر می گذارد و به این منظور نیز مورد توجه کارکنان و مدیران در سازمان است. در حقیقت، کلید احیا و ابقای فکری و اعتماد به نفس بالا، رضایت شغلی است. این امر مستلزم آن است که نوع کار با نوع شخصیت و فیزیولوژی و روحیه انجام دهنده آن تناسب داشته باشد. وجود انگیزه نیز عامل مؤثری در ثمربخشی و افزایش رضایت شغلی است.گاهی شخصیت حقیقی و حقوقی افراد منطبق نیستند، فردی که دچار این تناقض می شود، از کار خود راضی نیست و در جایگاه کاری خود احساس رضایت و بالندگی نمی کند. ازاین رو با کمی توجه به خصوصیات فردی و تأمین نیازهای مادی و معنوی افراد و گروه ها، می توانیم بهبود مؤثری را در عملکرد فردی، گروهی و سازمانی شاهد باشیم. رضایت شغلی موجب می شود بهره وری فرد افزایش یابد، به سازمان متعهد شود، سلامت فیزیکی و ذهنی فرد تضمین شود، رضایت فرد از زندگی افزایش یابد و مهارت های جدید شغلی را به سرعت فرا بگیرد.عدم رضایت شغلی موجب کاهش بهروری، کارایی و روحیه کارکنان می شود که روحیه ضعیف در کار بسیار نامطلوب است پیامدهای رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی در زیر ارائه میشود(پریر[۳۳]،۱۹۶۶)
۲-۲-۶-۱- رضایت شغلی و میزان جابه جایی
دفعات غیبت رابطه قوی تری با رضایت شغلی دارد . در اداراتی که رضایت کارکنان ضعیف است، جابه جایی بیشتر از واحدهای دیگر است. البته عوامل دیگری نیز در میزان جابه جایی کارکنان تأثیر دارد. برای مثال در جامعه ای با وضعیت اقتصادی نامطلوب، ممکن است کارکنان سازمان رضایت شغلی خوبی نداشته باشند. با وجود این، میزان جابه جایی هم کم است، زیرا امکان دستیابی به شغل دیگر یا استخدام در سازمان دیگر بسیار کم است. به هرحال افزایش رضایت شغلی در جابه جایی اثر دارد(رابینز، ۱۹۸۶).
۲-۲-۶-۲- رضایت شغلی و سلامت جسمی روانی
بررسی اثر سطح رضایت شغلی بر سلامت کارکنان به دو دلیل برای مدیران مهم است: اولا به دلیل نوع
دوستی، مدیران تمایل دارند اثر شغل را روی سلامت کارکنان بررسی کنند. ثانیا: به دلیل افزایش هزینه های سازمان به دلیل اختلال هایی که از نظر روحی و روانی برای کارکنان ایجاد می شود، از نظر مدیریت، نیروی کار راضی، به دلیل کاهش غیبت و( نیز از آن جهت که سلامت افراد به سبب هزینه های بیمه و بیمارستانی به نفع سازمان است) موجب افزایش بازدهی خواهد شد (فلدمن، ۱۹۹۵).

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.