بررسی عناصر حماسی در اشعار قاآنی- قسمت ۸۱

بررسی عناصر حماسی در اشعار قاآنی- قسمت ۸۱

مارس 1, 2021 0 By مدیر سایت

وآنکه کوپال گران از کف بهرام گرفت

 

 

۱۱۹/۳
در این بیت که قاآنی در آن به مدح حسنعلی میرزا پرداخته است، نام بهرام را می بینیم.
شاعر در این بیت ممدوح خود را پهلوانی در میان پهلوانان سینه شکاف می پندارد و او رادر گرز گرفتن از بهرام فراتر می بیند. در واقع ما در این بیت به گوشه ای از خلاقیت شاعر دست می یابیم که چگونه پهلوانی ممدوح خود را به کوپال گرفتن از کف بهرام ربط می دهد.
۳-۵-۱-۴- دارا
«آخرین پادشاه کیان است که پسر داراب و از فرزند ناهید است به روایت شاهنامه اسکندر در عهد او به ایران حمله کرد. بنابراین دارای دارا همان داریوش سوم هخامنشی است که مغلوب اسکندر مقدونی شد و داستان او با سرگذشت داریوش سوم که هنگام فرار به دست نزدیکان خود کشته شد شباهت و قرابت بسیار دارد.» (صفا، ۱۳۳۳: ۵۴۵)
«دارا مدت پادشاهیش چهارده سال بود در زمان وی فیلقوس پادشاه روم می میرد و اسکندر به جایش صاحب تخت و تاج مقدونیه می شود.» (رزمجو، ۱۳۸۱: ۱۷۱)

 

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زدور گنبد گردون زجور اختر وارون هماره فارع و مأمون وجود حضرت دارا

 

۱۷/۱۴
وجود حضرت دارا دراین بیت ازگردش جهان وجودوستم روزگاروبخت وارونه همواره گویی درقلعه ای امن وامان است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روح دارا زان دو محرم شاد گردد گر ببیند خنجر پهلو گذارت

 

۸۲/۱۵
۳-۵-۱-۵- داراب
«داراب از فرزند همای چهره زاد و بهمن بود که پس از تولد مادر او را در صندوقی نهاد و به آب افکند و گازری از آب برآورد و از اینروی داراب نامید.» (صفا، ۱۳۳۳: ۵۴۴)
«در یکی از نبردهای خود به روم با فیلقوس (فیلیپ مقدونی ) نبرد می کند و سپاه او را در
هم می شکند و پس از آشتی، داراب دختر او ناهید را به همسری بر می گزیند و به ایران می آورد.» (آموزگار، ۱۳۷۴: ۷۰)
دراین بیت شکست ایران وایرانی وغلبه اقوام گوناگون براین سرزمین به تصویر کشیده است.همان طورکه شاعربیان می کند سپاهیان اسکندر،دارا،داراب وقوم های دیگر که در طول تاریخ به آنها اشاره شده است،دراین بیت آمده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چه داراب و چه دارا و چه اسکندر که از رومی سپاه آورد و غالب شد بر ایران و برایرانی

 

۷۹۱/۲۲
۳-۵-۱-۶- شیرویه
«شیرویه پسر خسرو پرویز مدت پادشاهی هفت ماه بود مهمترین رخداد کوتاه پادشاهی شیرویه کشتن برادران و پدر خود خسروپرویز را به پیشنهاد برخی از بزرگان کشوراست.» (رزمجو، ۱۳۸۱: ۱۸۰)