تحقیق – 
بررسی تاثیر نوآوری سازمانی وقابلیت های تکنولوژیکی بر عملکرد شرکت- قسمت ۵

تحقیق – بررسی تاثیر نوآوری سازمانی وقابلیت های تکنولوژیکی بر عملکرد شرکت- قسمت ۵

اکتبر 7, 2020 Off By مدیر سایت

تاثیر نوآوری سازمانی بر روی نوآوری تکنولوژیکی
تاثیر قابلیت های تکنولوژیکی بر عملکرد شرکت
تاثیر نوآوری سازمانی بر عملکرد شرکت
۱-۵ فرضیه های تحقیق :
H1) نوآوری سازمانی با قابلیت های تکنولوژیکی رابطه مثبت و معنی داری دارد.
H2) قابلیت های تکنولوژیکی ( نوآوری محصول و نوآوری در فرآیند) با علکرد شرکت رابطه مثبت و معنی داری دارد.
H3) نوآوری سازمانی با علکرد شرکت رابطه مثبت و معنی داری دارد.
۱-۶ مدل مفهومی تحقیق :
۱-۷ تعریف نظری و عملیاتی تحقیق :
نوآوری یک نظام مدیریتی است که بر رسالت سازمان تاکید دارد، به دنبال فرصتهای استثنایی است و تعیین می‌کند که آیا مناسب مسیر استراتژیک سازمان است یاخیر، معیارهای موفقیت را معلوم می‌کند و نیز به دنبال فرصتهای جدید است. دراکر براین باور است که نوآوری موفق مستلزم کارسخت متمرکز وهدفمنداست. نوآوری یک عامل اساسی درایجاد رقابت درسطح جهانی است که منجر به رشد سازمانی می‌شود ،موفقیت آینده را دربردارد و همانند موتوری است که به شرکتها اجازه می‌دهد دراقتصاد جهانی از کارآیی مستمری برخوردارشوند . که از طریق پرسش های زیر به بررسی آن می پردازیم :
از بانک های اطلاعاتی که در برگیرنده بهترین فعالیت های دیگران و دانش مرتبط باآن می باشد استفاده می کنم.
از سیستم های مدیریت کیفیت استفاده می کنیم.
با مشتریان شرکت مشارکت می کنم.
از روش هایی که منجر به شناسایی توانایی های کارکنان و پیشرفت شغل آنان می شود استفاده می کنم.
نوآوری تکنولوژیک بعنوان موتور محرکه رشد و توسعه صنعتی در قلب سیاستهای توسعه اقتصادی جهان امروز قرار دارد. از اینرو بسیاری از اندیشمندان و پژوهشگران توجه خود را به چگونگی پیدایش این نوآوری معطوف داشته اند. دامنه ی شاخه های مختلف علمی که به این مبحث پرداخته اند را می توان از رشته هایی چون جغرافیا ،روانشناسی ، جامعه شناسی و علوم سیاسی تا مدیریت صنعتی ، مهندسی صنایع و …ترسیم کرد . که از طریق پرسش های زیر به بررسی آن می پردازیم :
شرکت من توانایی لازم جهت یکپارچه سازی فعالیت های مدیریت تولید را دارا می باشد.
شرکت من توانایی مورد نیاز جهت جایگزین کردن محصولات قدیمی را دارا می باشد.
شرکت من توانایی مورد نیاز جهت بهبود طراحی محصول خود را دارا می باشد.
شرکت من توانایی لازم جهت پایین نگهداشتن ذخیره مواد و قطعات اولیه را دارا می باشد.
شرکت من توانایی لازم جهت یکپارچه سازی فعالیت های مدیریت تولید را دارا می باشد.
عملکرد سازمانی یکی از مهمترین سازه های مورد بحث در پژوهشهای مدیریتی است و بدون شک مهم ترین معیار سنجش موفقیت در سازمان ها به شمار می آید.ولی به طور کلی در خصوص اینکه متغیرها و شاخص های عملکرد سازمانی کدامند, هنوز توافق نظر کاملی در بین صاحبنظران وجود ندارد.به طور کلی شاخصهای عملکرد سازمانی به دو دسته ذهنی و عینی قابل تقسیم است.شاخصهای عینی عملکرد سازمانی , شاخصهایی است که به صورت کاملا واقعی و بر اساس داده های عینی اندازه گیری میشود. که از طریق پرسش های زیر به بررسی آن می پردازیم :
میانگین سودآوری اقتصادی در سال ۱۳۹۲(سود قبل از بهره و مالیات/ دارایی کل خالص) چقدر بوده است؟
میانگین سودآوری مال در سال ۱۳۹۲ (سود بعد از مالیات/ صندوق شخصی) چقدر بوده است؟
برگشت سرمایه کل در سال ۱۳۹۲ چقدر بوده است؟
برگشت سرمایه بکار گرفته شده در سال ۱۳۹۲ چقدر بوده است؟
۱-۸ قلمرو تحقیق :
قلمرو این تحقیق را می توان از لحاظ موضوعی بهره وری شرکت های تولید مواد غذایی ، از لحاظ مکانی کلیه شرکت ها در استان گیلان و از لحاظ زمانی مربوط به سال ۱۳۹۲ می باشد.
۱-۸-۱ – قلمرو موضوعی
قلمرئ موضوعی این تحقیق در حوزه مدیریت بازرگانی و عملکرد سازمانی می باشد.
۱-۸-۲ – قلمرو زمانی
سال ۱۳۹۲
۱-۸-۳ – قلمرو مکانی
قلمرو مکانی این تحقیق کلیه شرکت های مواد غذایی استان گیلان می باشد .
فصل دوم
(ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق)
۲-۱ مقدمه:

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است