بررسی تاثیر نوآوری سازمانی وقابلیت های تکنولوژیکی بر عملکرد شرکت- قسمت ۱۳

بررسی تاثیر نوآوری سازمانی وقابلیت های تکنولوژیکی بر عملکرد شرکت- قسمت ۱۳

اکتبر 7, 2020 Off By مدیر سایت
۰٫۹۸۰

۰٫۲۹۲

با توجه به جدول ۴-۵ مربوط به آزمون کولموگروف- اسمیرنف متغیر های اصلی تحقیق مشاهده می شود که مقدار سطح معنیداری بدست آمده برای همه متغیرها بالاتر از ۰۵/۰ می باشد، درنتیجه فرض صفر پذیرفته می شود. بنابر این متغیر های تحقیق در نمونه مورد بررسی دارای توزیع نرمال می باشند. لذا پیش نیاز اول برای انجام مدل یابی معادلات ساختاری فراهم می باشد.
۴-۵- تحلیل عاملی تاییدی
در مدل یابی معادلات ساختاری[۲۱] عموما دو نقش اصلی مد نظر می گیرد.
۱- مدل اندازه گیری یا تحلیل عاملی تاییدی
۲- مدلهای ساختاری یا تحلیل مسیر
تحلیل عاملی تاییدی یا تحلیل مدل اندازه گیری[۲۲]
به رابطه بین متغیرهای مکنون[۲۳] با مشاهده گرها، مدل اندازه گیری می گویند. با استفاده از بارهای عاملی[۲۴] حاصل از این روابط در مدلهای ساختاری، روایی مدلها مورد سنجش قرار می گیرد. به منظور تحلیل ساختار درونی پرسشنامه، از ابزار تحلیل عاملی تاییدی[۲۵] استفاده می شود. در نمودارهای زیر نتایج تحلیل عاملی متغیرهای درونزا و برونزای تحقیق به همراه جدول شاخصهای برازش مدلها آورده شده است که در مجموع روایی پرسشنامه و معادلات اندازه گیری تحقیق را مورد بررسی قرار می دهند.
تحلیل عاملی تاییدی نوآوری سازمانی
در نمودار زیر نوآوری سازمانی در حالت ضرایب استاندارد نشان داده شده و بر اساس بارهای عاملی روایی همگرای آن بررسی می گردد. آنچه از معادلات اندازه گیری در این نمودار نتیجه گرفته می شود این است که کلیه بارهای عاملی مقادیر بالای ۰٫۴ را اختیار کرده و سوالات در حد زیادی می توانند نوآوری سازمانی را مورد سنجش قرار دهند.
 
نمودار ۴-۴: مدل اندازه گیری نوآوری سازمانی در حالت بار عاملی
در نمودار زیر نوآوری سازمانی در حالت ضرایب معناداری به وسیله آماره تی نشان داده شده است. نتایج آماره تی برای تک تک معادلات اندازه گیری نشان می دهد که ارتباط گویه ها با متغیرهای مکنون ارتباطی معنادار است.
 
نمودار ۴-۵: مدل اندازه گیری نوآوری سازمانی در حالت ضرایب معناداری
شاخصهای برازش برای مدل اندازه گیری نوآوری سازمانی
شاخصهای برازش مدل تحلیل عاملی نوآوری سازمانی که در جدول زیر آمده، نشان می دهد که مدل با داده های جمع آوری شده از نمونه های آماری تحقیق، برازش خوبی دارد. یعنی گویه های مورد استفاده برای سنجش نوآوری سازمانی به درستی به کار گرفته شده اند.
جدول ۴-۶: شاخصهای برازش نوآوری سازمانی

شاخص AGFI GFI CFI NNFI NFI ۲/dfχ RMSEA
مقدار به دست آمده
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.