دانلود پایان نامه

اسانس


مجموع درصد 98.72 98.05 98.89 76.84 75.31 76.31 98.77 98.93 98.28
ترکیبها
درصد 8،1- 61.08 65.22 70.39 45.57 42.45 42.15 58.64 72.83 75.32
سینئول
درصد آلفا پینن 1.43 4.48 4.72 1.81 2.72 2.54 4.08 4.24 4.91
درصد بتا پینن – – – 1.48 0.94 1.70 1.95 0.97 0.92
درصد اسپادولنول 12.57 11.23 2.81 15.64 15.69 11.69 6.09 4.50 4.60
___________________________________________________________________________________

طبق جدول (4-2) تعداد ترکیبها در گونههای اکالیپتوس متغیر بوده به طوری که بیشترین تعداد ترکیب در گونه E. Microtheca در مرحله شاهد با 24 ترکیب و کمترین ترکیب در مرحله محلولپاشی اول در گونه E.camaldulensis 9616 با 14 ترکیب شناسایی شدند.
در مرحله شاهد 20 ترکیب در اسانس برگ گونه E.camaldulensis 9616 شناسایی شدند که بالاترین میزان 8،1-سینئول (61.08%)، آلفا پینن (1.43%) و اسپادولنول به میزان 12.57% دیده شد (شکل 4-1 و جدول 4-3) و بعد از اولین محلولپاشی با عناصر ریزمغذی 14 ترکیب شناسایی که دو ترکیب 8،1-سینئول ( 65.22%) و آلفا پینن (4.48%) افزایش داشتند و اسپادولنول (11.23%) نسبت به مرحله شاهد کاهش داشت (شکل 4-2 و جدول 4-4). بعد از دومین محلولپاشی در این گونه 16 ترکیب شناسایی شدند که همانند مرحله اول محلولپاشی دو ترکیب 8،1-سینئول (70.39%) و آلفا پینن (4.72%) افزایش داشتند و اسپادولنول (2.81%) کاهش داشت (شکل 4-3 و جدول 4- 5).
در گونه E. ZH 41 در مرحله شاهد 17 ترکیب شناسایی شدند که بالاترین میزان 8،1-سینئول (45.57%)، آلفا پینن (1.81 %)، بتا پینن (1.48%) و اسپادولنول به میزان 15.64 % دیده شدند (شکل 4-4 و جدول 4-6) و بعد از اولین محلولپاشی با عناصر ریزمغذی 16 ترکیب شناسایی که دو ترکیب 8،1-سینئول (42.45 %) و بتا پینن (0.94%) کاهش داشتند، آلفا پینن (2.72%) و اسپادولنول (15.69 %) نسبت به مرحله شاهد افزایش داشت (شکل 4-5 و جدول 4-7). بعد از دومین محلولپاشی در این گونه 18 ترکیب شناسایی شدند که دو ترکیب 8،1-سینئول (42.15 %) و اسپادولنول (11.69 %) کاهش، آلفا پینن (2.54 %) و بتا پینن (1.70 %) افزایش داشتند (شکل 4- 6 و جدول 4-8).
در گونه E. Microthecaدر مرحله شاهد 24 ترکیب شناسایی شدند که بالاترین میزان 8،1-سینئول (58.64 %)، آلفا پینن (4.08 %)، بتا پینن (1.95 %) و اسپادولنول به میزان 6.09 % دیده شدند(شکل 4-7 و جدول 4-9) و بعد از اولین محلولپاشی با عناصر ریزمغذی 23 ترکیب شناسایی که دو ترکیب 8،1-سینئول (72.83 %) و آلفاپینن (4.24%) افزایش داشتند، بتا پینن (0.97%) و اسپادولنول (4.50%) نسبت به مرحله شاهد کاهش داشت (شکل 4-8 و جدول 4-10). بعد از دومین محلولپاشی در این گونه همانند مرحله اول محلولپاشی 23 ترکیب شناسایی شدند که دو ترکیب 8،1-سینئول (75.32%) و آلفا پینن (4.91 %) افزایش، بتاپینن (0.92%) و اسپادولنول (4.60%) کاهش داشتند (شکل 4-9 و جدول 4-11).

مطلب مرتبط :   صادرات کالاهای صنعتی و رشد و توسعه اقتصادی

شکل (4-1) کروماتوگرام حاصل از تجزیه اسانس گونه E.camaldulensis 9616 در مرحله شاهد با استفاده از کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی
جدول (4-3) نتایج حاصل از تجزیه اسانس گونه E.camaldulensis 9616در مرحله شاهد با استفاده از کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی(GC/MS )
ردیف نام ترکیب زمان بازداری(دقیقه) درصد
1.43
5.456
Alpha -Pinene
1
61.08
7.035
1,8-cineole