اندازه گیری و نگهداری

دانلود پایان نامه

4-3- عملیات آماده‌سازی زمین و کوددهی


تهیه بستر کاشت در بهار انجام گرفت. کشت قبلی زمین آزمایش، گندم بود. ابتدا زمین یک شخم نیمه عمیق با گاو آهن برگرداندار رده شد و بعد از آن دو دیسک عمود برهم زده شد سپس بوسیله دستگاه فاروئر جوی و پشتههایی به فاصله 75 سانتیمتر ایجاد شد. و بعد از آن کرتهای در اندازه پنج در شش ایجاد شد. با توجه به آزمون خاک، فسفر از طریق سوپرفسفات تریپل و نیتروژن از طریق کود اوره تأمین گردید. تمام کود فسفره و نصف کود اوره در موقع تهیه زمین و نصف باقیمانده کود اوره در مرحله 6-4 برگی به صورت سرک داده شد.
5-3- کاشت بذور ماش و ذرت
در این آزمایش از بذر ماش محلی با رشد نامحدود و زودرس و بذر ذرت هیبرید سینگلکراس 550 میانرس به نام کنسور استفاده گردید. کاشت ذرت در یکم تیرماه به صورت دستی مطابق نقشه آزمایش انجام گرفت. فاصله بین ردیف‌‌های کاشت 75 سانتی‌متر و فاصله بین بوته‌ها روی ردیف حدود 17 سانتی‌متر و تراکم مطلوب 80000 بوته در هکتار بود و کاشت ماش در سه تاریخ، (15/3/1390، 1/4/1390 و 15/4/1390) و به صورت زیگزاگ در دو طرف پشتهها و با تراکم 320000 بوته در هکتار انجام شد.
6-3-عملیات داشت
بعد از سبز شدن آبیاری‌های بعدی، مطابق نیاز گیاه انجام گرفت. در اوایل دوره رشد ذرت برای مبارزه با حشرات از سم دیازینون به نسبت دو در هزار استفاده ‌شد. پس از سبز شدن نسبت به تنک کردن و رسیدن به تراکم مطلوب هر کرت اقدام شد
7-3-برداشت نهایی
در زمان برداشت جهت تعیین عملکرد دانه، اجزای عملکرد، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت ماش، بوتههای دو متر مربع از وسط کرتها با رعایت حاشیه از ابتدا و انتهای هر ردیف، برداشت شد و پس از خشک شدن در آون و شمارش تعداد غلافها، دانهها از غلاف جدا گردید و وزن خشک قسمتهای مختلف ساقه، برگ، غلاف و دانه به تفکیک توزین گردید. جهت تعیین وزن صد دانه، 4 نمونه 100 تایی از هر کرت شمارش گردید و از آن میانگین گرفته شد عملکرد در متر مربع از رابطه ی زیر تعیین گردید.
تعداد دانه در غلاف × وزن دانه × تعداد غلاف در متر مربع = عملکرد در متر مربع
8-3- شاخصهای اندازهگیری شده
1-8-3- اجزاء عملکرد
2-8-3- تعداد غلاف در بوته
برای مطالعه صفت فوق از هر کرت، بوتههای دو متر مربع از وسط کرتها انتخاب و پس از شمارش تعداد غلافها، و تعمیم آن به سطح یک متر مربع، عدد حاصل بعنوان تعداد غلاف در متر مربع تعیین شد.
3-8-3- تعداد دانه در متر مربع (عملکرد دانه)
پس از شمارش تعداد غلاف در متر مربع، تعداد دانههای موجود در غلافها شمارش و به عنوان تعداد دانه در هر متر مربع منظور گردید.
4-8-3- تعداد دانه در غلاف
از نسبت تعداد دانه به تعداد غلاف در هر متر مربع، متوسط تعداد دانه در هر غلاف بدست آمد.
5-8-3- عملکرد بیولوژیک
به منظور تعیین عملکرد بیولوژیک، وزن خشک ساقه، برگ و غلاف، بوتههای دو متر مربع از هر کرت اندازه گیری شد. جهت خشک شده، نمونهها به مدت 48 ساعت در آون نگهداری شدند.
6-8-3- وزن هزار دانه
پس از برآورد میزان عملکرد دانه 4 نمونه هزار تایی از هر کرت شمارش گردید و از آن میانگین گرفته شد.
7-8-3- شاخص برداشت