ارائه ی مدل برنامه ریزی استراتژیک برای جاذبه های گردشگری( مطالعه موردی شهرستان جیرفت)- قسمت ۵۴

ارائه ی مدل برنامه ریزی استراتژیک برای جاذبه های گردشگری( مطالعه موردی شهرستان جیرفت)- قسمت ۵۴

اکتبر 7, 2020 Off By مدیر سایت
۹۰

درصد فراوانی

۹%

۲۲%

۲۲%

۲۳%

۲۳%

۴-۳- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
برای تحلیل داده‌های از ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی، تجزیه و تحلیل سوات، و تکنیک QSPM استفاده شده است. در ابتدا بر اساس پرسشنامه شماره (۱) بر اساس نظرات خبرگان و کارشناسان، فهرستی از نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید جاذبههای گردشگری شهرستان جیرفت تهیه شده است. سپس، پرسشنامه شماره (۲) بر اساس فهرست مذکور تهیه شده و این بار از پاسخگویان خواسته شده است تا میزان اهمیت هر یک از نقاط قوت و ضعف، فرصت و تهدید را بر اساس طیف لیکرت تعیین نمایند. از نتایج حاصل از پاسخها در ادامه استفاده شده است.
۴-۳-۱- ماتریس ارزیابی عوامل خارجی
با استفاده از ماتریس ارزیابی عوامل خارجی[۷۳]، هر یک از عوامل استرات‍ژیک محیط‌های کلان (اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، سیاسی، قانونی- حقوقی، تکنولوژیکی و …) مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و از بررسی این عوامل، فرصت‌ها و تهدیدها شناسایی می‌شوند. عوامل مذکور در یک ستون ماتریس قرار گرفته و با استفاده از ضرایب و رتبه‌های خاصی امتیازبندی می‌شوند تا در نهایت مشخص شود که آیا سازمان در آینده‌ای که می‌خواهد برای آن برنامه‌ریزی کند، فرصت‌های بیشتری خواهد داشت یا با تهدیدهای بیشتری مواجه خواهد شد (اعرابی، ۱۳۸۹: ۲۲).
گام‌های تهیه این ماتریس عبارتند از:
عوامل استراتژیک خارجی در ستون اول و در قالب فرصت‌ها و تهدیدها فهرست می‌شوند.
سپس در ستون دوم با توجه به میزان اهمیت و حساسیت هر عامل، با مقایسه این عوامل با یکدیگر، ضریب اهمیتی بین صفر و یک به آن عامل‌ها تعلق می‌گیرد. تخصیص این ضرایب باید به گونه‌ای باشد که مجموع ضرایب تمام عوامل بیش از ۱ نباشد.
در ستون سوم با توجه به کلیدی یا عادی بودن فرصت‌ها و تهدیدها به ترتیب رتبه ۴ یا ۳ (به فرصت‌ها) و رتبه ۲ یا ۱ (به تهدیدها) اختصاص پیدا می‌کند. روند رتبه‌دهی به طوری است که هر قدر از فرصت استثنایی به سمت تهدید جدی حرکت می‌کنیم، میزان رتبه کم‌تر شده و از ۴ به ۱ می‌رسد.
در ستون چهارم، ضرایب ستون دوم و رتبه‌های ستون سوم برای هر عامل در هم ضرب می‌شوند تا امتیاز آن عامل (فرصت یا تهدید) برای سازمان مشخص شود. از مجموع امتیازات این ستون، امتیاز نهایی سازمان از نظر برخورداری از فرصت یا تهدید تعیین می‌شود (اعرابی، ۱۳۸۹: ۲۲).
چنانچه جمع کل امتیاز نهایی سازمان در این ماتریس بیش از ۵/۲ باشد، بدین معنی است که طبق پیش‌بینی، فرصت‌های پیش روی سازمان بر تهدیدهای آن غلبه خواهد کرد و اگر این امتیاز کمتر از ۵/۲ باشد، نشان‌دهنده غلبه تهدیدها بر فرصت‌ها خواهد بود شد (اعرابی، ۱۳۸۹: ۲۲).
نتایج بررسی نظرات گروههای مذکور در این بخش، لیستی فرصت‌ها و تهدیدهای شناسایی شده است که پس از امتیازبندی این فرصتها و تهدیدها، مشخص میشود که آیا در آینده‌ای که برای آن برنامه‌ریزی انجام خواهد شد، فرصت‌های بیشتری وجود دارد و یا با تهدیدهای بیشتری مواجه خواهیم بود.
نتیجه امتیازبندی عوامل خارجی نشان میدهد که با توجه به این که جمع کل امتیاز نهایی در این ماتریس بیشتر از ۵/۲ و برابر با ۵۶/۲ میباشد، توسعه گردشگری در شهرستان جیرفت از لحاظ عوامل بیرونی دارای فرصت بوده و این موضوع نشان‌دهنده غلبه فرصت‌های پیش رو بر تهدیدهای آن خواهد بود.
جدول شماره ۴-۱۰- جدول ارزیابی عوامل خارجی استراتژیک

عامل اصلی شرح عامل ضریب اهمیت نسبی رتبه نمره
(۴) فرصت استثنایی (۲) تهدید معمولی
(۳) فرصت معمولی
دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir