مقاله علمی با منبع :
ارائه ی مدل برنامه ریزی استراتژیک برای جاذبه های گردشگری( مطالعه موردی  …

مقاله علمی با منبع : ارائه ی مدل برنامه ریزی استراتژیک برای جاذبه های گردشگری( مطالعه موردی …

اکتبر 7, 2020 Off By مدیر سایت
Reliability Statistics

Cronbach’s Alpha

N of Items

.۹۸۰

۵۹

۳-۹- آزمون های آماری
در این پژوهش با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ پایایی پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت و با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه جامعه میزبان بدست آمد. داده های حاصل از پرسشنامه ها در نرم افزار آماری SPSS و Excel Microsoft و همچنین مدل برنامه ریزی کمی(QSPM) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
۳-۱۰-نگاهی اجمالی به مطالعه موردی
۳-۱۰-۱- وجه تسمیه جیرفت:
وجه تسمیه جیرفت به درستی برای ما معلوم نیست ،ولی می دانیم که در دوران قبل از اسلام «گیرفت»نامیده می شده که ترکیبی از دو کلمه «گی +رفت»است که معرب آن جیرفت می باشد چون در الفبای عربی حرف «گ» وجد ندارد، بجای «گ»از حرف «ج»استفاده می شود.برای رسیدن به وجه تسمیه جیرفت ناچاریم آن را با نامهای قدیم اصفهان که«گی »و «جی »بوده بسنجیم و آنها را در کنار هم قرار بدهیم و به گفته ی آقای دکتر لطف الله هنرفر، استاد دانشکده ادبیات دانشگاه اصفهان استناد نمائیم که می گوید«گابا، یا (گی) یک لفظ قدیمی است و به اختمال قریب به یقین اساساً کلمه ای پهلوی است و ریشه قدیمی تر از پهلوی آن مکشوف نیست[۷۲] اگر بخواهیم به چنین مقایسه ای متوسل شویم ، باید جوانب مشابهت جیرفت و اصفهان را پیدا کنیم که یافتن این مشترکات و تشابهات، کاری مشکل است .شاید بشود فراوانی آب در اصفهان به برکت زاینده رود و جیرفت به برکت هلیل رود را ازجمله تشابهات آن دو دانست که کلمه «گی »در هر دو دیده می شود.جیرفت در زمان های قدیم دارای سدی عظیم بوده که در اثر طغیان آب دیواره ی آن شکسته و آب انباشت شده در پشت دیواره سد ،قسمتی از شهر جیرفت را برده . در این استدلال جی را به معنی آب و رفت را فعل ماضی مصدر روییدن و رفتن می دانند که روی هم رفته به معنی «آب برد» یا «آب رفت» می باشد.این روایت را مارکوپولو شنیده و تائید کرده است
۳-۱۱- سیمای عمومی شهرستان جیرفت
۳-۱۱-۱- ویژگی ها و شاخص های جغرافیایی
۳-۱۱-۱-۱- معرفی شهرستان:
شهرستان جیرفت با وسعت ۹۶۵۳ کیلومتر مربع در قسمت جنوبشرقی استان کرمان واقع شده است که ۵٫۲۷ درصد از سهم مساحت استان را دارا می باشد. این شهرستان از شمال به شهرستان کرمان، از جنوب به شهرستان عنبرآباد و فاریاب، از شرق به شهرستان بم و از غرب به شهرستان رابر و ارزوئیه محدود می شود.
۳-۱۱-۱-۲- تقسیمات کشوری شهرستان :
در سال ۱۳۹۰جیرفت دارای ۴ شهر، ۱۴ دهستان و ۱۲۶۴ آبادی بوده که ۷۶۰ آبادی دارای سکنه و ۵۰۴ آبادی خالی از سکنه بوده است.
۳-۱۱-۱-۳-آب و هوا:
این شهرستان دارای دو اقلیم کاملاٌ متفاوت است به نحوی که نواحی شمالی آن دارای آب و هوای سرد و کوهستانی و منطقه دشت و جلگه آن از آب و هوای گرم و مرطوب برخوردار است.
۳-۱۱-۲-ویژگی ها و شاخص های جمعیتی شهرستان
۳-۱۱-۲-۱- جمعیت و نیروی انسانی:
جمعیت شهرستان در سال ۱۳۹۰ معادل ۲۷۷۷۴۸ نفر بوده که ۹٫۴۵ درصد از سهم جمعیت استان را به خود اختصاص داده است. از کل جمعیت شهرستان ۱۲۱۹۸۸ نفر شهری و ۱۵۵۷۶۰ نفر روستایی و غیر ساکن می باشند. از این میزان ۱۴۰۸۳۶ نفر مرد و ۱۳۶۹۱۲ نفر زن می باشند. مجموع خانوارهای این شهرستان ۶۸۶۶۱ خانوار می باشد. نرخ شهر نشینی شهرستان جیرفت برابر با ۴۳٫۹ درصد و نرخ روستا نشینی این شهرستان برابر ۵۶٫۱ درصد می باشد.
جدول۳-۳ – مشخصات عمومی شهرستان جیرفت بر اساس تقسیمات کشوری:۱۳۹۰

عنوان مساحت(کیلومتر مربع) سهم از استان(درصد) تعداد بخش تعداد شهر تعداد دهستان
برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.