دسته بندي علمی – پژوهشی : 
اثر دو نوع برنامه تمرینی ۴ هفته ای مقاومتی و پلیومتریک بر عملکرد فوتبالیست‌های  …

دسته بندي علمی – پژوهشی : اثر دو نوع برنامه تمرینی ۴ هفته ای مقاومتی و پلیومتریک بر عملکرد فوتبالیست‌های …

اکتبر 20, 2020 Off By مدیر سایت

 
۲-۳-۲- گروه پلیومتریک ۳۷
۲-۳-۳- گروه گواه ۳۹
جدول ۲-۱ زمان اجرای آزمونها و تمرینات ۴۰
۲-۴- ابزار، اندازهگیریها و آزمونها ۴۰
۲-۴-۱- پرسشنامه مشخصات فردی ۴۰
۲-۴-۲- اندازهگیری وزن ۴۰
۲-۴-۳- اندازهگیری قد ۴۰
۲-۴-۴- محاسبه توده بدن (BMI) 40
۲-۴-۵- محاسبه درصد چربی ۴۱
۲-۴-۵-۱- اندازهگیری چین پوستی سه سربازویی ۴۱
۲-۴-۵-۲- اندازهگیری چین پوستی ساق پا ۴۱
۲-۴-۶- آزمون توان انفجاری پایین تنه ۴۲
۲-۴-۷- آزمون سرعت دویدن ۴۲
۲-۴-۸- آزمون قدرت بیشینه (آزمون دینامومتر) ۴۳
۲-۴-۹- آزمون چابکی (ایلینویز) ۴۳
۲-۴-۱۰- آزمون استقامتی متناوب یو- یو ۴۴
۲-۵- روشهای آماری ۴۶

۳-۱- مقدمه ۴۸
۳-۲- اطلاعات و ویژگیهای آزمودنیها و تجزیه و تحلیل مقدماتی ۴۸
۳-۳- یافتههای به دست آمده بر مبنای اهداف پژوهش ۴۹

۴-۱- مقدمه ۶۰
۴-۲- خلاصه پژوهش ۶۰
۴-۳- بحث و تفسیر نتایج پژوهش ۶۱
۴-۳-۱- سرعت دویدن ۶۱
۴-۳-۲- قدرت بیشینه ۶۲
۴-۳-۳- چابکی ۶۴
۴-۳-۴- توان انفجاری پایین تنه (پرش سارجنت) ۶۴
۴-۳-۵- اکسیژن مصرفی بیشینه ۶۶
۴-۴- نتیجهگیری ۶۷
۴-۵- پیشنهادات پژوهشی ۶۷
۴-۵-۱- پیشنهادات برخاسته از تحقیق ۶۷
۴-۵-۲- پیشنهادات برای مطالعه بیشتر ۶۷

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

فصل اول
طرح تحقیق
۱-۱- مقدمه و بیان مسئله
فوتبال[۱]، پرطرفدارترین ورزش دنیا است که توسط بسیاری از مردان، زنان، کودکان و بزرگسالان در سطوح مختلف رقابتی انجام میگیرد. در طول۹۰ دقیقه بازی، بازیکنان نخبه حدود ۱۰ کیلومتر با میانگین شدتی نزدیک به آستانه بیهوازی میدوند. در میان این فعالیتها، بازیکن به بسیاری از حرکات انفجاری از قبیل پرشها، شوت زدنها، تکلها، چرخشها، استارتها، تغییر موقعیت و از همه مهم تر فعالیتهایی که بازیکن به طور مستقیم درگیر بازی با توپ و رقابت برای تصاحب آن است، نیاز دارد. در فوتبال نیز همانند بسیاری از ورزشها آمادگی جسمانی نقش تعیینکننده و بسیار مهمی در اجرای بهینه دارد. برخورداری از آمادگی جسمانی مطلوب نیاز به برنامه تمرین صحیحی دارد که بتواند عواملی چون استقامت قلبی– تنفسی، استقامت عضلانی، قدرت، سرعت، توان انفجاری و انعطافپذیری ورزشکاران را بهبود بخشد. بنابراین، فوتبال، ورزشی است که نیازمند آمادگی هوازی و بی هوازی است.
کسب عنوان قهرمانی در عرصه رقابتهای جهانی اهمیت بیسابقهای یافته است و تلاش برای بهبود عملکرد ورزشکاران، دانشمندان علوم ورزشی را نیز به فعالیت در این حوزه واداشته و پژوهش در علوم ورزشی را فزونی بخشیده است. انتقال نتایج پژوهشها به مربیان و ورزشکاران که مصرفکنندگان این اطلاعات هستند، انتشار کتابها و انجام تحقیقات گوناگون را طلب میکند (۱۱).