اثرهای منابع کودی آهن و روی بر ویژگی¬های فیزیو مورفولوژیکی شمعدانی Pelargonium hortorum Hort- قسمت ۹

اثرهای منابع کودی آهن و روی بر ویژگی¬های فیزیو مورفولوژیکی شمعدانی Pelargonium hortorum Hort- قسمت ۹

آوریل 8, 2021 0 By مدیر سایت

شاهد

 

 

 

bc55/1

 

 

۸/۳۵c

 

 

۷/۴۵dc

 

 

۵۱/۱۹b

 

 

۱۵۰۰ میلی­گرم بر لیتر نانو آهن و
۱۵۰۰ میلی­گرم بر لیترنانو روی

 

 

 

۱/۶۹b

 

 

bc53/8

 

 

۷/۸۶bc

 

 

۵۲/۶۸b

 

 

۲۰۰۰ میلی­گرم بر لیتر نانو آهن و
۲۰۰۰ میلی­گرم بر لیترنانو روی

 

 

 

a12/2

 

 

۱۰/۴۴a

 

 

۸/۵۳a

 

 

۵۵/۹۴ a

 

 

۲۵۰۰ میلی­گرم بر لیتر نانو آهن و
۲۵۰۰ میلی­گرم بر لیترنانو روی

 

 

 

۱/۳۲c

 

 

۸/۳۰c

 

 

۷/۲۵d

 

 

۵۱/۱۰b

 

 

۱۵۰۰ میلی­گرم بر لیتر سولفات آهن و ۱۵۰۰ میلی­گرم بر لیترسولفات روی

 

 

 

b67/1

 

 

۸/۴۷c

 

 

۷/۶۰dbc

 

 

۹۷/۵۱b

 

 

۲۰۰۰ میلی­گرم بر لیتر سولفات آهن و ۲۰۰۰ میلی­گرم بر لیترسولفات روی

 

 

 

۱/۷۸b

 

 

۹/۱۰b

 

 

۷/۹۹b

 

 

۵۳/۰۹b

 

 

۲۵۰۰ میلی­گرم بر لیتر سولفات آهن و ۲۵۰۰ میلی­گرم بر لیترسولفات روی

 

 

جدول ۲-۴- مقایسه میانگین تاثیر تیمارها بر برخی از ویژگی­های مورفولوژیک گیاه شمعدانی.
* میانگین‌هایی که با حروف یکسان مشخص شده‌اند در سطح ۵% آزمون LSD تفاوت معنی‌داری با هم ندارند.
۱-۱-۴- وزن تر و خشک شاخساره
.

وزن شاخساره (گرم)
a
b
b
a
رقم­ها
* میانگین‌هایی که با حروف یکسان مشخص شده‌اند در سطح ۱% آزمون LSD تفاوت معنی‌داری با هم ندارند.
نمودار ۱- ۴- مقایسه میانگین تاثیر رقم بر میزان وزن تر و خشک شاخساره در گیاه شمعدانی.
همچنین جدول آنالیز واریانس داده‌ها نشان داد که برهمکنش غلظت منابع کودی و رقم گل شمعدانی بر میزان وزن خشک شاخساره در سطح ۵% معنی­دار شد. بر اساس داده ­های جدول ۳-۴، برهمکنش غلظت منابع کودی و رقم اگرچه باعث افزایش وزن خشک شاخساره نسبت به تیمار شاهد شده است اما تفاوت معنی­داری را بین تیمارهای کودی، تیمار شاهد و رقم­ها ایجاد نکرد. با توجه به این جدول بیشترین میزان وزن خشک شاخساره در رقم ‘Rosana’ و در ﺗﻴﻤﺎر ۲۵۰۰ ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ نانو کود آهن و نانو کود روی، اﻳﺠﺎد شد و کمترین میزان نیز در رقم ‘Glacis’ و درتیمار شاهد به دست آمد.
۲-۱-۴- وزن تر و خشک ریشه
در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺠﺰﻳﻪ آﻣﺎری دادﻫﺎی وزن تر ریشه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﺳﻄﺢ‬
بر اساس جدول ۲-۴، در میزان وزن خشک ریشه نیز سطح­های مختلف منابع کودی اختلاف معنی­داری را نشان دادند، به طوری که بیشترین وزن خشک ریشه (۱۲/۲ گرم) در تیمار ۲۵۰۰ ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ نانو کود آهن و نانو کود روی مشاهده شد و کمترین مقدار نیز (۷۴/۰گرم) در تیمار شاهد بدست آمد که این تفاوت در سطح ۱% معنی­دار بود. مقایسه میانگین اثر رقم بر میزان وزن خشک ریشه نشان داد که گیاهان رقم ‘Rosana’ دارای میزان بالاتری از وزن خشک ریشه نسبت به رقم ‘Glacis’ بودند و این تفاوت در سطح ۵% معنی­دار بود (نمودار ۲-۴). همچنین مقایسه اثر برهمکنش سطح های مختلف منابع کودی و رقم بر میزان وزن خشک ریشه اختلاف معنی­داری را نشان داد. بر اساس داده ­های جدول ۳-۴، برهمکنش غلظت منابع کودی و رقم اگرچه باعث افزایش وزن خشک ریشه نسبت به تیمار شاهد شده بود، اما تفاوت معنی­داری را بین تیمارهای کودی، تیمار شاهد و رقم­ها ایجاد نکرد. بیشترین میزان وزن خشک شاخساره در رقم ‘Rosana’ و در ﺗﻴﻤﺎر ۲۵۰۰ ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ نانو کود آهن و نانو کود روی اﻳﺠﺎد شد و کمترین میزان نیز در رقم ‘Glacis’ و درتیمار شاهد به دست آمد.

وزن ریشه(گرم)
a
b