آلودگی آبهای زیرزمینی و آبهای زیرزمینی

دانلود پایان نامه

علاوه بر افزودن کودها به خاک، عناصر غذایی معدنی میتوانند به صورت محلولپاشی روی برگها استفاده شوند که به این روش، اصطلاحأ کودپاشی برگی Foliar application میگویند. برگها نیز میتوانند عناصر غذایی را جذب کنند. این روش اغلب نسبت به مصرف عناصر غذایی در خاک از مزایایی برخوردار است. تغذیۀ برگی، تأخیر زمانی بین مصرف و جذب عناصر غذایی به وسیلۀ گیاه را کاهش داده و این مسئله در طیّ مرحلۀ رشد سریع گیاه اهمیت دارد. همچنین در این روش مشکل جذب عناصر غذایی در خاک وجود ندارد. به عنوان مثال تغذیه برگی عناصر غذایی نظیر آهن، منگنز و مس کارایی بسیار بیشتری نسبت به مصرف آنها در خاک دارد. برای موفقیت تغذیۀ برگی، باید از خسارت به برگها جلوگیری به عمل آورد. اگر محلولپاشی کود در یک روز بسیار گرم که میزان تبخیر زیاد است صورت گیرد، نمکها ممکن است روی سطح برگ تجمع یابند و باعث چروکیدگی و سوختگی برگها شوند (تایزو زایگر، 1378). مدیریت کود یک عامل مهم در موفقیت کشت گیاهان داروئی بوده و در این بین شناسائی کودهای سازگار با طبیعت و مناسب برای گیاه می تواند اثرات مطلوبی بر شاخص کمی وکیفی گیاه داشته باشد (Chatterjee, 2002). یکی از روشهای تامین نیاز غذایی گیاهان به عناصر معدنی تغذیه برگی است و در این روش عناصر مورد نیاز گیاه به سرعت و با کارایی بالایی در اختیار قرار میگیرد. کاهش مصرف کودهای شیمیایی و پیامدهای زیست محیطی ناشی از آن (نظیر آلودگی آبهای زیرزمینی و تخریب ساختمان خاک) از ویژگیهای این روش کوددهی است (خوشگفتارمنش، 1386).
2-3- نقش عناصر معدنی در گیاهان
جدول (2-1) نقش عناصر ریزمغذی در گیاهان
___________________________________________________________
عنصر نقش یا نقشها
___________________________________________________________
آهن (Fe) تشکیل سیتوکرومها و پروتئینهای غیر هم آهندار در فتوسنتز، تثبیت ازت و تنفس.
منگنز (Mn) مورد نیاز برای فعالیت (هیدروژنازها، دیکربوکسیدازها، کینازها، اکسیدازها، پراکسیدازها و همچنین مورد نیاز (نه به شکل اختصاصی) سایر آنزیمهای فعال شده کاتیونی. مورد نیاز برای تکامل فتوسنتزی O2.
بر (B) براساس شواهد غیر مستقیم در انتقال کربوهیدراتها، برات با کربوهیدراتهای خاص، تشکیل کمپلکس میدهد. کمپلکسهای طبیعی برات هنوز در گیاهان تشخیص داده نشدهاند.
مس (Cu) یک جزء ضروری آسکوربیک اسید اکسیداز، تیروزیناز، مونوآمین اکسیداز، اورهکاز، سیتوکروم اکسیداز. جزئی از پلاستوسیانین اسفناج.
روی (Zn) ضروری برای تشکیل الکل دهیدروژناز، گلوتامیک دهیدروژناز، کربنیک آنهیداز و آنزیمهای دیگر.
مولیبدن (Mo) یک جزء از نیترات رداکتاز، ضروری برای تثبیت ازت.
___________________________________________________________
برگرفته از تایز و زایگر، 1378
عناصری مانند بر، آهن، منگنز، مس، روی و مولیبدن کلأ دارای نقش متابولیسمی در زندگی گیاه هستند. تمام این عناصر نقش مهمی را در رشد رویشی و زایشی گیاه ایفا نموده و ضرورت آنها برای تولید شاخ و برگ، گل، میوه و دانه اجتناب ناپذیر است (نیجار، 1376).
ریزمغذیها بر کیفیت اسانس و موادّ موثّره گیاهان دارویی تاثیر میگذارند (Glyn, 2005). گیاهان دارویی در طول رویش و تولید موادّ موثّره به مقادیر مناسبی از ریزمغذیها نیاز دارند. به طوری که تامین کافی آنها، عملکرد و اسانس را به طور قابل توجهی افزایش میدهد (Leilah et al., 1990; Norozpoor et al., 2005). عناصر ریزمغذی برای رشد طبیعی گیاهان مورد نیاز هستند ضمن شرکت در ساختار بعضی از اندامکها، در بسیاری از واکنشهای بیوشیمیایی دخالت دارند (Ravi .(et al., 2008 کاربرد ریزمغذیها به روش محلولپاشی میتواند وضعیت رشد گیاه را بهبود بخشد (Movahhedy-dehnavy et al., 2009). مصرف برگی عناصر ریزمغذی به دفعات متعدد، ضمن رفع کمبود آنها سبب افزایش عملکرد کمی و کیفی گیاه نیز میشوند (Whitty & Chambliss., 2005). نتایج تحقیقات متعدد حاکی از تاثیر مثبت کاربرد ریزمغذیها در افزایش عملکرد کمی و کیفی گیاهان زراعی و دارویی میباشد (Babhulkar et al., 2000; Mosavi et al., 2007). تاثیر مثبت ریزمغذیها بر عملکرد ماده خشک ممکن است به دلیل افزایش بیوسنتز اکسین در حضور عنصر روی، افزایش غلظت کلروفیل، افزایش فعالیت فسفواینول پیروات کربوکسیلاز و ریبولوز بی فسفات کربوکسیلاز، کاهش تجمع سدیم در بافتهای گیاهی و افزایش کارایی جذب نیتروژن و فسفر در حضور عنصر روی باشد. بر در تقسیم سلولی و آهن در تشکیل کلروفیل در گیاهان نقش موثری دارند (Sharafi et al., 2002; Ravi et al., 2008).
اسانسها و عصارههای گیاهی دارای ترکیباتی با فعالیتهای زیستی متفاوت از جمله خواص ضدمیکروبی میباشند (Rodriguez et al., 2005). متابولیتهای ثانویه گیاهی مانند اسانسها و عصارههای گیاهی ( Tepe et al., 2004) از نظر اثرهای ضدمیکروبی مورد بررسی قرار گرفتهاند و مشخص شده است که اغلب اسانسهای گیاهی استخراج شده از گیاهان دارای خواص حشرهکشی، ضدقارچی، ضدانگل، ضدباکتری، ضد ویروسی، آنتی اکسیدانی و سیتوتوکسیک میباشند ( Kordali et al., 2005).
فصل سوم
3-1- مواد و روشها
3-1-1- محل انجام آزمایش مزرعهای
تأثیر ریزمغذیها بر عملکرد اسانس سه گونه اکالیپتوس درایستگاه مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان سمنان که درکیلومتر 7 جاده سمنان- دامغان جاده فرودگاه با مشخصات 53 درجه و 28 دقیقه و 40 ثانیه طول جغرافیایی و 35 درجه و 35 دقیقه و 55 ثانیه عرض جغرافیایی با ارتفاع 1023 متر از سطح دریا واقع شده است، در تابستان 1391 انجام شد.
3-1-2- مواد و روش آزمایش جهت جمعآوری گیاه و استخراج اسانس
در این تحقیق درختان اکالیپتوس 4 ساله در سطح 1 هکتار با 19 گونه کشت شده در ایستگاه مرکز تحقیقات 3 گونه Eucalyptus camaldulensis 9619، E. microtheca و E. ZH 41
انتخاب گردید. به منظور بررسی تأثیر عناصر کممصرف بر میزان عملکرد کمی اسانس قبل از محلولپاشی، از گونههای مذکور جهت تهیه اسانس برگ چینی صورت گرفت.
چون افراد یک گونه از نظر ژنتیکی اختلافات اندکی دارند، تغییرات قبل از محلولپاشی از پایههائی که بعدأ محلولپاشی میشوند اسانس گیری بعمل آمده تا نسبت به درختانی که در تیمار شاهد قرار میگیرند مقایسه اولیه صورت گیرد. تفاوت این سنجش با بعد از محلولپاشی ملاک عمل سنجش تأثیر محلولپاشی بر روی میزان اسانس خواهد بود. (الگوهای بین افراد مختلف یک گونه در یک مکان متفاوت است و وابسته به قانون اساسی ژنتیکی افراد است).