پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه با موضوع آبیاری، بسترهای، تیمارها، ریشه

ریشه، برگ و ساقه ………………..50 3-7-3- تعداد شاخه جانبی………………………………………………………………………………………………………………………..50 3-7-4- طول ساقه……………………………………………………………………………………………………………………………………50 3-7-5- طول ریشه…………………………………………………………………………………………………………………………………..50 3-7-6- کلروفیل………………………………………………………………………………………………………………………………………50 3-7-7 قطر ساقه……………………………………………………………………………………………………………………………………….50 3-7-8- مواد معدنی برگ شامل نیتروژن و فسفر…………………………………………………………………………………………..50 3-7-9- آنالیز داده ها………………………………………………………………………………………………………………………………..51 فصل چهارم : نتایج و بحث……………………………………………………………………………………………………………. 52 4-1- تجزیه واریانس دادههای مربوط به اثر تیمارها بر شاخصهای رشد……………………………………………………….. 53 4-1-1- اثر تیمارها بر…