پایان نامه با کلمات کلیدی مدیریت ارتباط، مدیریت ارتباط با مشتری، ارتباط با مشتری، عوامل کلیدی موفقیت

مؤثرتر از ایجاد مشتری جدید است. پارک و کیم براساس محتوی و نوع تعامل، اطلاعات مشتری را به سه نوع تقسیم بندی می‌کنند: (طاهرپور و طیبی، ۱۳۸۹)• اطلاعات از مشتری• اطلاعات برای مشتری• اطلاعات توسط مشتری۲-۲-۱۳ شرح فاکتورهای ریسک (کرامتی و همکاران، ۱۳۸۸)۱٫ شناخت ناکافی از سازمان و محیط خارجی آناولین گام در پروژه مدیریت […]

بیشتر بخوانید
پایان نامه با کلمات کلیدی ارتباط با مشتری، مدیریت ارتباط، مدیریت ارتباط با مشتری، عوامل کلیدی موفقیت

فرآیندها به خوبی تعریف نشدهاند. (کرامتی و نیکزاد، ۱۳۸۷)• مراکز تلفنبسیاری از شرکتها قسمت خاصی را جهت پاسخگویی به مسائل مشتریان ایجاد کردهاند (مراکز دادخواهی، خبرگیری، ضمانت محصول) مراکز تلفن مدرن ترکیبی از تکنولوژی سنتی و توسعههای اینترنتی است. در حقیقت اینترنت طراحی سنتی خدمات به مشتریان را تغییر داده است. مسألهای که وجود دارد […]

بیشتر بخوانید
پایان نامه با کلمات کلیدی مدیریت ارتباط، مدیریت ارتباط با مشتری، ارتباط با مشتری، تلفن همراه

۱-۶ کاربردهای تحقیق ۶۱-۷ روش تحقیق ۶۱-۸ مراحل تحقیق ۷فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق ۱۰۲-۱ مقدمه ۱۰۲-۲ مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتریان ۱۱۲-۲-۱ مفهوم مدیریت ارتباط با مشتریان……………………………………………………………………….۱۱۲-۲-۲ اهمیت و ضرورت مدیریت ارتباط با مشتریان……………………………………………………………….۱۲۲-۲-۳ تعاریف مدیریت ارتباط با مشتریان………………………………………………………………………………۱۳۲-۲-۴ مزایای استفاده از سیستم مدیریت ارتباط با مشتری………………………………………………………..۱۶۲-۲-۵ ویژگی‌های کاربردی مدیریت ارتباط […]

بیشتر بخوانید
منابع تحقیق با موضوع بیمه اتکایی، عقود معین، قراردادهای بیمه، دانشگاه امام صادق (ع)

وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص بیمه اتکایی هیأت وزیران ، تصویب کلیه شرکت های بیمه ایرانی را موظف نموده است که انجام کلیه امور واگذاری اتکایی مازاد بر توان نگهداری خود را ضمن رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط و پس از انجام اتکایی فی مابین از اول سال ۱۳۶۶ نزد بیمه مرکزی […]

بیشتر بخوانید
منابع تحقیق با موضوع بیمه اتکایی، ضریب خسارت، کشورهای در حال توسعه، قراردادهای بیمه

گر اتکائی در پرداخت تمام خسارتها شرکت نمی کند و تنها مازاد خسارتهای سنگین را بعهده می گیرد می توان گفت در اکثر مواقع بیشتر خسارت را واگذارنده می پردازد. بند سوم- تفاوتهای قراردادهای اتکایی مازاد خسارت با اتکائی نسبی ذیلاً به ذکر پاره ای از تفاوتهای موجود بین قراردادهای اتکایی مازاد خسارت با قراردادهای […]

بیشتر بخوانید
منابع تحقیق با موضوع بیمه اتکایی، شرکتهای کوچک، انتخاب نامساعد، بیمه اتومبیل

اصلاح نماید، در این موقعیت واگذاری اتکایی به صورت مشارکت برای مدت محدود مناسب می باشد. ـ در رشته هائی با سرمایه و مبالغ بیمه شده متوسط و ضریب خسارت متغیر که از یکسال نسبت به سال دیگر دچار نوسان فاحش است «مانند تگرگ» در این قرارداد نیازی به ارسال لیست (بردرو) حق بیمه و […]

بیشتر بخوانید
منابع تحقیق با موضوع بیمه اتکایی، بیمه گذار، جبران خسارت، شرکتهای بیمه

اجباری عبارت است از واگذاری های اتکائی که شرکتهای بیمه مقیم یک کشور طبق قانون ملزم به انجام آن می باشند بدون اینکه قراردادی بین واگذارنده و بیمه گر اتکائی منعقد شده باشد. هدف این نوع عقد بیمه اتکائی بیشتر نظارت و کنترل معاملات بیمه ای بیمه گران مقیم کشور بوسیله دولت می باشد زیرا […]

بیشتر بخوانید
منابع تحقیق با موضوع بیمه گذار، جبران خسارت، بیمه اتکایی، حمل و نقل

بررسی قرار گیرد. گفتار نخست- سمت در انعقاد عقد و نفع بیمه ای هر کسی نمی تواند از انعقاد عقد بیمه و تأمین بیمه ای سود ببرد و با تحقق خطر از بیمه گر مبالغی را دریافت نماید. تنها کسانی می توانند از این امر سود ببرند که دارای نفع بیمه ای باشند. منظور آن […]

بیشتر بخوانید
منابع تحقیق با موضوع بیمه گذار، اصل حسن نیت، شرکتهای بیمه، فکر و اندیشه

گردد، بلکه بیمهگر هم ملزم به رعایت آن است». البته برخی نیز گویند وظیفه بیان اطلاعات و واقعیتها صرفاً بر دوش بیمه گذار است که درخواست پوشش بیمه ای نموده و در واقع فرم پیشنهاد بیمه نامه را تکمیل و امضاء کرده است. آقای اسکراتوان دریک دعوی۵۶ اظهار می دارد: « این وظیفه بیمه گذار […]

بیشتر بخوانید
منابع تحقیق با موضوع بیمه اتکایی، بیمه گذار، بیمه عمر، اصل حسن نیت

جغرافیایی یا یک حوزه فعالیت بیمه ای از جمله امکانات و مزایای بیمه اتکائی، فراهم آوردن خدمات بسیار با ارزش برای ورود به یک بازار جدید است. این امکانات، برای شرکت بیمه ای که قصد دارد تا فعالیت خود در یک رشته و با یک منطقه جغرافیایی را متوقف کند نیز بسیار مفید است. اگر […]

بیشتر بخوانید