پایان نامه :
………………………………………………………………………………………………………..62

پایان نامه : ………………………………………………………………………………………………………..62

فوریه 9, 2019 0 By 90

………………………………….46
2-3-2-1- کتاب( قرآن کریم) …………………………………………………………………………………………………..46

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-3-2-2- سنت ……………………………………………………………………………………………………………………..50
2-4- مبنای مسئولیت مدنی داوران…………………………………………………………………………………………………..51
2-4-1- مبنای قانونی مسئولیت مدنی داوران ……………………………………………………………………………….51
2-4-2- مبنای فقهی مسئولیت مدنی داوران………………………………………………………………………………….52
2-4-2-1- مفهوم قاعده لاضرر …………………………………………………………………………………………………….53
2-4-2-2- مستندات قاعده لاضرر ………………………………………………………………………………………………..55
د
2-4-2-3- قلمرو قاعده لاضرر ………………………………………………………………………………………………57
2-5-ارکان مسئولیت مدنی داوران در حقوق ایران ………………………………………………………………………..58
2-5-1- داشتن سمت داوری …………………………………………………………………………………………………….58
2-5-2- ارتکاب فعل زیانبار …………………………………………………………………………………………………….59
2-5-2-1- مفهوم تقصیر ……………………………………………………………………………………………………….59
2-5-2-2- عناصر تقصیر………………………………………………………………………………………………………60
2-5-2-3- درجه تقصیر………………………………………………………………………………………………………..60
2-5-2-4- تقصیر عمدی و غیر عمدی……………………………………………………………………………………61
2-5-2-5- انواع تقصیر ……………………………………………………………………………………………………….62
2-5-2-5-1- تعدی ………………………………………………………………………………………………………..62
2-5-2-5-2- تفریط ………………………………………………………………………………………………………..62
2-5-2-6- گونه های تقصیر ………………………………………………………………………………………………..63
بی احتیاطی …………………………………………………………………………………………….63
2-5-2-6-2-بیمبالاتی……………………………………………………………………………………………….. 63
ه
عدم مهارت …………………………………………………………………………………………..64
عدم رعایت نظامات دولتی …………………………………………………………………………64
تقصیر شغلی و حرفه ای ………………………………………………………………………………64
ورود ضرر ………………………………………………………………………………………………………………..66
2-5-3-1- مفهوم ضرر …………………………………………………………………………………………………………66
2-5-3-1-1- ضرر مادی ………………………………………………………………………………………………………….67
2-5-3-1-2- ضرر معنوی ………………………………………………………………………………………………………..68
2-5-3-2- شرایط ضرری که قابل مطالبه است ……………………………………………………………………… 72
2-5-3-2-1- قطعی بودن ضرر………………………………………………………………………………………………….72
2-5-3-2-2- مستقیم بودن ضرر…………………………………………………………………………………………….73
2-5-3-2-3- مشروعیت حق مبنای مطالبه ضرر………………………………………………………………………..74
2-5-3-2-4- عدم جبران ضرر در گذشته………………………………………………………………………………..74
-3-2-5- قابلیت پیشبینی ضرر……………………………………………………………………………………75
رابطه سببیت بین فعل زیانبار و ضرر وارده ……………………………………………………………………75
بررسی چند مفهوم مشابه……………………………………………………………………………………………76
2-5-5-1- مفهوم اشتباه……………………………………………………………………………………………………….76
2-5-5-2- مفهوم خطا…………………………………………………………………………………………………………77
و
2-5-5-3- رابطه خطا و اشتباه………………………………………………………………………………………………77
اقسام اشتباه………………………………………………………………………………………………………………….78
2-5-6-1- اشتباه موضوعی……………………………………………………………………………………………………..78
2-5-6-2- اشتباه حکمی…………………………………………………………………………………………………………78
مفهوم و معیار تقصیر داوران ………………………………………………………………………………………..78
2-5-7-1- مفهوم تقصیر داوران …………………………………………………………………………………………….78
2-5-7-2- معیار تقصیر داوران ………………………………………………………………………………………………83
2-5-7-3- چند مصداق از تقصیر داوران ………………………………………………………………………………….86
2-5-7-3-1-قصور داور در افشای تعارض منافع ………………………………………………………………..86
2-5-7-3-2- کناره گیری زودرس داور از رسیدگی داوری …………………………………………………87
2-5-7-3-3- کوتاهی در صدور به موقع رای …………………………………………………………………………….87
حدود و مسئولیت مدنی داوران ………………………………………………………………………………………………89
2-6-1- مسئولیت مدنی داوران در صورت ارتکاب تقصیر ……………………………………………………………89
2-6-1-1- مسئولیت مدنی داوران در تقصیر عمدی …………………………………………………………………….89
2-6-1-2- مسئولیت مدنی داوران در تقصیر غیر عمدی ……………………………………………………………….90

2-6-2- مسئولیت مدنی داوران در صورت ارتکاب اشتباه ……………………………………………………………..95
2-6-2-1- مسئولیت مدنی داوران در اشتباه حکمی …………………………………………………………………….95
ز
2-6-2-2- مسئولیت مدنی داوران در اشتباه موضوعی…………………………………………………………………97
2-6-3- مسئولیت مدنی داوران در تفسیر نادرست قانون ……………………………………………………………..98
فصل سوم: آثار مسئولیت و خروج از آن
3-1- جبران خسارت ……………………………………………………………………………………………………………….101
3-1-1- شیوههای جبران خسارت ……………………………………………………………………………………………101
3-1-1-1- استرداد عین و دادن مثل…………………………………………………………………………………………101
3-1-1-2- دادن قیمت…………………………………………………………………………………………………………..102
3-2- پرداخت کننده و وسیلههای پرداخت ………………………………………………………………………………..103
3-2-1- پرداخت خسارت به وسیله مسئول اصلی ( فاعل زیان) ………………………………………………….103
3-2-2- جبران خسارت به وسیله شرکتهای بیمه …………………………………………………………………..103
نتیجهگیری ……………………………………………………………………………………………………………………………105
ح
پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………………..108
چکیده
مفهوم مسئولیت مدنی داوران به عنوان یکی از مباحث مسئولیت مدنی پدیده ای است که سابقهای از آن در مسئولیت مدنی ما ثبت نشده است. در نظام حقوقی ما مسئولیت مدنی داوران تا تصویب قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 بطور کلی تابع قواعد عمومی مسئولیت مدنی بوده بدین نحو که هرگاه تخلف داور سبب اصلی ایجاد خسارت، متضرر میبود وی مسئول شناخته میشد و داوران در مقابل همه افعال خود اعم از عمد و غیرعمد و اشتباه در صورتیکه سبب اصلی باشند مکلف به پاسخ گویی بودند. با تصویب قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در سال 1379