واحدگرمی
باسمه تعالی
با تأییدات خداوند متعال جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد خانم زهرا عالشی در رشته: حقوق گرایش خصوصی عنوان: مسئولیت مدنی مربیان ورزشی

با حضور استاد راهنما، استاد(استادان) مشاور و هیأت داوران در دانشگاه آزاد اسلامی واحدگرمی درتاریخ / /93 تشکیل گردید. در این جلسه، پایان نامه با موفقیت مورد دفاع قرار گرفت.
بدینوسله تایید می شود پایان نامه مذکور از لحاظ محتوای علمی و فرمت و نگارش کامل وبدون نقص می‌باشد.
استاد راهنما: دکتر مظفر باشکوه

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

استاد (استادان مشاور):
1- دکتر محمدعلی جاهد
هیأت داوران:
1-
نماینده تحصیلات تکمیلی واحد: تاریخ و امضاء
معاون پژوهشی دانشگاه : تاریخ و امضاء

دانشگاه آزاد اسلامی
سازمان مرکزی

تعهد نامه اصالت رساله یا پایان نامه

اینجانب زهرا عالشی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته حقوق گرایش خصوصی در تاریخ / /93. از پایان نامه خود تحت عنوان :

مسئولیت مدنی مربیان ورزشی
با کسب نمره با درجه دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد میشوم:
این پایان نامه حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و…) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منابع مورد استفاده و سایر مشخصات آن درفهرست مربوطه ذکرو درج کرده ام
این پایان نامه قبلا برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی ( همسطح، پایین تر یا بالاتر) در سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
چنانچه بعد از فراغت از تحصیل قصد استفاده و هر گونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و… از این پایان نامه داشته باشم از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای لازم را اخذنمایم.
چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگی زهرا عالشی
تاریخ و امضا واثر انگشت

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
مقدمه 2
الف) بیان مسئله 3
ب) سئوا لات 3
ج) فرضیه های تحقیق 3
د) پیشینه تحقیق 4
ه)اهداف تحقیق 4
و) روش تحقیق 4
ز) ساماندهی تحقیق 4
فصل اول: کلیات
1-1- مربیان ورزشی در نگاه کلی 5
1-1-1- مفاهیم 5
1-1-1-1- ورزش 6
1-1-1-2- مربی ورزشی 6
1-1-1-3- تقصیر 6
1-1-1-4- خطای ورزشی 7
1-1- 2-سابقه فقهی ،اجتماعی،و تقنینی حقوق ورزش و مربیان ورزشی 8
1-1-2-1- سابقه فقهی حقوق ورزش و مربیان ورزشی 8
1-1-2-2- سابقه اجتماعی حقوق ورزش و مربیان ورزشی 11
1-1-2-3 -سابقه تقنینی حقوق ورزش و مربیان ورزشی 14
1-1-3- وظیفه مربیان ورزشی 16
1-1-4- ماهیت حقوقی مسئولیت مدنی مربیان ورزشی 19
1-2- مفهوم مسئولیت مدنی و مقایسه آن با انواع مسئولیت 22
1-2-1- مفهوم مسئولیت مدنی 23
1-2-2- مقایسه مسئولیت مدنی با انواع مسئولیت 24
1-2-2-1- مقایسه مسئولیت مدنی با مسئولیت اخلاقی 24
1-2-2-2- مقایسه مسئولیت مدنی با مسئولیت کیفری 25
1-2-2-3- مقایسه مسئولیت مدنی با مسئولیت قراردادی 25
1-2-3- مسئولیت ناشی از فعل غیر در حقوق ایران 26
فصل دوم: مبنای حقوقی مسئولیت مدنی مربیان ورزشی و شرایط تحقق آن
2-1- مبنای فلسفی مسئولیت مدنی و مربیان ورزشی 28
2-1-1- نظریه تقصیر و مسئولیت مدنی مربیان ورزشی 28
2-1-1-1- مفهوم نظریه تقصیر 28
2-1-1-2- توجیه مسئولیت مدنی مربیان ورزشی بر مبنای نظریه تقصیر 29
2-1-2- نظریه خطر و مسئولیت مدنی مربیان ورزشی 31
2-1-2-1- مفهوم نظریه خطر 31
2-1-2-2-توجیه مسئولیت مدنی مربیان ورزشی بر مبنای نظریه خطر 32
2-1-3- نظریه تضمین حق و مسئولیت مدنی مربیان ورزشی بر مبنای نظریه تضمین حق 33
2-1-3- 1- مفهوم نظریه تضمین حق 33
2-1-3-2- توجیه مسئولیت مدنی مربیان ورزشی بر مبنای نظریه تضمین حق 34
2-2- مبنای مسئولیت مدنی مربیان ورزشی در حقوق ایران 35
2-2-1- مبنای مسئولیت مدنی در قانون مدنی 35
2-2-2- مبنای مسئولیت مدنی در قانون مسئولیت مدنی 36
2-2-3- مبنای حقوقی مسئولیت مدنی مربیان ورزشی 37
2-2-4- نوع مسئولیت و تعهد مربیان ورزشی 38
2-2-4-1- نوع مسئولیت مربیان ورزشی 38
2-2-4-2- نوع تعهد مربیان ورزشی 39
2-3- شرایط تحقق مسئولیت مدنی مربیان ورزشی 40
2-3-1- شرایط عمومی تحقق مسئولیت مدنی مربیان ورزشی 41
2-3-1-1- ضرر 41
2-3-2-2- فعل زیان بار و ضرورت وجود آن در مسئولیت مدنی مربیان ورزشی 51
2-3-1-3- رابطه سببیت و نقش آن در مسئولیت مدنی مربیان ورزشی 57
2-3-2- شرایط اختصاصی تحقق مسئولیت مدنی مربیان ورزشی 60

2-3-2-1- مربی ورزش بودن عامل ورود زیان 60
2-3-2-2- ضرورت وجود تقصیر در مسئولیت شناختن مربیان ورزشی 62
2-3-3- انواع تقصیر مربیان ورزشی 65
2-3-3-1- تقصیر ناشی از نظارت 65
2-3-3-2- تقصیر ناشی از آموزش 67
2-3-3-3- تقصیر ناشی از سلامت و بهداشت 70
2-3-4-چگونگی تشخیص تقصیر(خطا)مربیان ورزشی 73
فصل سوم: نحوه جبران خسارت وارده از طرف مربیان ورزشی و موارد معافیت از مسئولیت
3-1- نحوه جبران خسارت وارده 78
3-1-1- نحوه جبران خسارت وارده در زمانیکه مربی مسئول است. 79
3-1-1-1- جبران خسارت بدنی (دیه) 79
3-1-1-2- جبران خسارت مادی(مالی) 80
3-1-1-3- جبران خسارت معنوی 81
3-1-2- نحوه جبران خسارت وارده در زمانیکه باشگاه مسئول است. 84
3-2- موارد معافیت از مسئولیت مدنی مربیان ورزشی 88
3-2-1- قوه قاهره 88
3-2-1-1-تعریف قوه قاهره 88
3-2-1-2- تأثیر قوه قاهره در مسئولیت مدنی مربیان ورزشی 90
3-2-2- قبول خطر 91
3-2-3- تقصیر زیان دیده 92
3-2-4- تقصیر شخص ثالث 93
نتیجه گیری 95
پیشنهادات 96
فهرست منابع 97
چکیده انگلیسی 100

چکیده
امروزه ورزش به پدیده‌ای مبدل شده است که اهمیت آن بر هیچ کس پوشیده نیست و تقریباً بخش بزرگی از مردم به شیوه‌های گوناگون با آن سر وکار دارند نکته‌ای که در این خصوص دارای اهمیت است این که ورزش کردن چه در سطح حرفه‌ای و چه در سطح آماتور جدای از خطرات و آسیب‌ها نمی‌باشد. تحقیق حاضر به بررسی میزان و نحوه مسئولیت مربیان ورزش در به وجود آمدن این خطرات پرداخته است. در خصوص این مطلب باید اینگونه بیان داشت که ورزشکاران و مربیان در بین خود یک قرارداد دارند یعنی ورزشکار و مربی خطرها و آسیب‌های متعارف ورزشی مورد نظر خود را قبول میکنند و نیز وظایف و مسئولیتی بر عهده دارند حال اگر از این وظایف قصور نمایند مسئول شناخته می‌شوند. همانطور که گفته شد سند مبنای این مسئولیت بر پایه تقصیر و از روی قرارداد (مسئولیت قرار دادن) است. در حقوق ایران نسبت به مسئولیت مدنی مربیان ورزشی حکم روشنی دیده نمی شود. این وضعیت موجب گردیده که قضات دادگاه ها نیز در برخورد با قضیه دچار سرگردانی شده و نتوانند به راه حل واحدی دست یابند. در مورد مسئولیت مدنی مربیان ورزشی از آنجا که قانون خاصی در این مورد وجود ندارد بر اساس قواعد عمومی مسئولیت مدنی تعیین تکلیف می شود و تنها استثنا مسئولیت مربیان شنا می باشد که بر اساس اصل167قانون اساسی به فقه رجوع می گردد. در هر حال مسئولیت مدنی مربیان ورزشی مبتنی بر تقصیر است و تقصیر آن ها عبارت است از عدم نظارت بر امکانات، وسایل آموزشی و پزشکی که ناشی از تعهدشان می باشد. تعهد مربیان در مورد افراد مبتدی به نتیجه و در مورد افرادی که دوره اول را گذراندن به وسیله می باشد.
کلمات کلیدی: مسئوولیت مدنی، مربیان ورزشی، تقصیر، تعهد به وسیله، تعهد به نتیجه

مقدمه
در زمان ارتباطات و فن آوری و عرصه رویدادهای عظیم ملی و بین المللی به خصوص در ورزش که در تمام دنیا نقش اول را در جامعه ایفا می نماید بدون شک موفقیت و رسیدن به هدف در این دنیای پرهیاهو نیازبه آگاهی داشتن و به کارگیری اصول و قواعد علمی در ارتباط با ورزش، اصول مربیگری، اصول مدیریت باشگاهها.. . و نیز مسئولیت آنهاست.
در کشور ایران با توجه به انبوه میلیونی دانش آموزان ودانشجویان، ورزش یکی از ضرورتهای زندگی است و از وسایل تربیتی وآموزشی مهم است و دانشجویان ودانش آموزان ما علاقمند هستند که در میدانهای ورزشی زور آزمایی کنند و شهامت و قدرت خود را به کار برند و این مسئله مفید را نمی توان از آنها دریغ کرد.
در این قسمت است که سخن از مسئولیت ورزشکار، مربی.. . به میان می آید و علم حقوق هم باید در راستای همان هدف تربیت ورزشکاران پا به میدان ورزش کشور گذارد و در جهت حفظ و حمایت از حقوق این جوانان که با حوادث ناشی از ورزش درگیر هستند سهم خود را ایفا کند. در حوادث ورزشی از سویی اباحه ارتکاب و از سوی دیگر جبران ضرر ناشی از آن وجود دارد که موجب میشود این سوال مطرح گردد که چه کسی مسئول حوادث حین ورزش است ورزشکار، مربی و.. . این تحقیق سعی بر آن دارد که میزان مسئولیت مدنی مربیان ورزشی را در حوادث ورزشی در سه فصل مورد بررسی قرار دهد.

الف) بیان مسأله
مربیان ورزشی به لحاظ وظیفه خطیر و پر مسئولیت پرورش و تربیت ورزشکاران دائماً در معرض استرس، تنش وخطرات گوناگون قرار دارند. صدمات و لطمات جسمی و روانی به ورزشکاران آماتور و غیر حرفه ای به ویژه در ورزش هایی که با درگیری فیزیکی شدید توأم هستند مانند بوکس، کاراته، تکواندو، بیس بال و.. . منجر گردیده، اهمیت نقش مربیان ورزشی در کاهش و یا فقد اینگونه خسارات اعم از جسمی و روانی بیش از گذشته به چشم آید. برخی از این صدمات در رقابت های ورزشی خشن، طبیعی بوده و مطابق نظر اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان ورزش وحتی حقوقدانان جزئی از اینگونه ورزشها محسوب می شوند. لذا اثبات تقصیر مربیان ورزشی به دلیل بی احتیاطی، بی مبالاتی و.. . در مراجع ذی صلاح پیش بینی شده ودر قوانین ومقررات به موضوعی میسر نمی باشد و یا به سختی قابل اثبات هستند. و از این حیث می توان گفت در مراجع قضایی مربوطه قابل پیگرد نمی باشند. به همین دلیل همین موضوع “مسئولیت مربیان ورزشی” و قلمرو آن از سوی برخی از علمای حقوق وحتی تعدادی از فقها مانند صاحب کتاب جواهر والمغنی مورد بحث و بررسی واقع وبه اعلام نظر در این خصوص مبادرت کرده اند و ضمن بیان مصادیقی از اینگونه موارد اظهار داشته اند که، در صورت قصور مربیان ورزشی در تعلیم و تربیت متعلمین نباید در ایجاد مسئولیت آنان تردید نمود. به عنوان مثال مربی شنایی که، کودکی جهت تعلیم به وی سپرده شده است به هنگام غرق شدن ضامن نباشد زیرا اجرای مراقبت و محافظت در حد متعارف از شاگرد خود قصور نموده است. از آنجایی که قشر عظیمی از جامعه را ورزشکاران تشکیل می دهند که، بطور دائم و مستمر تحت نظارت مربیان خود قرار دارند از دیر باز حقوقدانان بر این نکته و موضوع تاکید داشته اند، حدود و ثغور “قلمرو”مسئولیت اینگونه افراد تا چه میزانی است آیا اصولاً مسئول شناخته می شوند؟ یا اینکه در صورت بروز صدمات ورزشکاران رافع مسئولیت هستند؟

ب) سئوالات
تحت چه شرایط و ویژگی هایی می توان

Published on :Posted on