فیلمای بزرگ سینما پر از صحنه هایی هستن که هر بیننده ای رو به فکر می بره که چیجوری همچین صحنه هایی خلق شدن در این مطلب نماهایی از بهترین فیلمای تاریخ سینما رو می بینید و با چگونگی ساخت قسمتای تخیلی فیلما کمی آشنا میشین.


پشت صحنه The Avengers

پشت صحنه Star Wars Episode V: The Empire Strikes Back

پشت صحنه فیلمای هالیوودی

پشت صحنه Star Wars Episode V: The Empire Strikes Back

پشت صحنه فیلمای هالیوودی

پشت صحنه Star Wars Episode VI: Return of the Jedi

پشت صحنه فیلمای هالیوودی

پشت صحنه Alien

پشت صحنه فیلمای هالیوودی

پشت صحنه Ghostbusters

پشت صحنه فیلمای هالیوودی

پشت صحنه Ghostbusters

پشت صحنه فیلمای هالیوودی

پشت صحنه Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark

پشت صحنه فیلمای هالیوودی

پشت صحنه The Matrix

پشت صحنه فیلمای هالیوودی

پشت صحنه Godzilla

پشت صحنه فیلمای هالیوودی

پشت صحنه Braveheart

پشت صحنه فیلمای هالیوودی

پشت صحنه Teenage Mutant Ninja Turtles

پشت صحنه فیلمای هالیوودی

پشت صحنه Jurassic Park

پشت صحنه فیلمای هالیوودی

پشت صحنه Halloween

پشت صحنه فیلمای هالیوودی

پشت صحنه The Lord of the Rings

پشت صحنه فیلمای هالیوودی

پشت صحنه Inception

پشت صحنه فیلمای هالیوودی

پشت صحنه Avatar

پشت صحنه فیلمای هالیوودی

پشت صحنه Titanic

پشت صحنه فیلمای هالیوودی

 

 

آلامتو ترجمه و تنظیم : اختصاصی آلامتو

هالیوود

Categories:متفرقه
Published on :Posted on