تعدد جرم تهدید علیه بهداشت عمومی

ماده 131- در جرائم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد، دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد مرتکب به مجازات اشد محکوم می شود.

حکم تعدد جرم اختصاص به جرایم مستوجب تعزیر  دارد؛ مواد بعد تکلیف تعدد جرم در مابقی جرایم را معین کرده است.هر گاه فعل مادی مرتکب جرم تهدید علیه بهداشت عمومی  عناوین مجرمانه خاصی داشته باشد،مرتکب به اشد مجازات محکوم خواهد شد.

مبحث ششم: موقعيت جرايم تهدید علیه بهداشت از نظر مطلق و مقيد بودن

معمولاً جرايم را از جهت تحقق نتيجة جرم به دو قسم تقسيم كرده اند.

1- جرايمي‌كه تحقق آنها منوط و مقيد به حصول نتيجة مورد نظر جرم است، اين جرايم را جرايم مقيد ناميده اند مانند جرم قتل كه با سلب حيات از مجني عليه تحقق مي‌يابد.

2- جرايمي‌كه تحقق آنها منوط به حصول نتيجه مورد نظر مجرم نيست به عبارت ديگر، قانون به نتيجة احتمالي جرم توجه نداشته و نفس عمل ارتكابي را بدون توجه به نتيجة آن جرم كامل دانسته است. اين قبيل جرايم را جرايم مطلق ناميده اند. بنابراين جرايم مطلق آن دسته از جرايمند كه صرف‌نظر از هدف و مقصودِ مرتكب و حتي قبل از حصول نتيجة مورد نظر ، مستحق مجازات جرم مي‌باشند.

در جرايم مقيد براي آن كه وقوع جرم احراز شود بايد اولاً حصول نتيجه احراز گردد ثانياً رابطة ‌عليت و سببيت بين عمل ارتكابي و نتيجة حاصله وجود داشته باشد. در مورد جرايم بهداشتي،‌‌ درماني و دارويي بايد به چند نكتة مهم توجه داشت:

اوّل آنكه در جرايم تهدید علیه بهداشت، گاه حصول نتيجه و تحقق آن سال‌ها به طول مي‌انجامد؛ به عبارت ديگر بين فعل ارتكابي و حصول نتيجة آن ممكن است ماه‌ها بلكه سال‌ها فاصله باشد

دومين نكته اي كه توجه به آن لازم است اين است كه گاهي در جرايم تهدید علیه بهداشت عمومی  احراز رابطة ‌عليت و سببيت و به عبارت ديگر احراز عامل جرم بسيار مشكل است

و آخرين نكته اين كه اصولاً مقررات و جرايم بهداشتي براي حمايت از بهداشت، سلامت و تماميت جسماني افراد وضع و مقرر شده و هدف از آنها اين است كه از هر گونه رفتاري كه سلامتي و بهداشت انسان را در معرض تهديد قرار مي‌دهد و يا راه سودجويي و سوءاستفادة ‌مالي در امور بهداشتي را هموار مي‌كند جلوگيري نمايد. با توجه به فلسفه و هدف وضع جرايم و مجازات هاي بهداشتي، درماني و دارويي و با عنايت به نكات پيش گفته مي‌توان گفت به علت ويژگي ها و طبيعت خاص جرايم تهدید علیه بهداشت عمومی و اين كه با سلامتي و تماميت جسماني انسان سروكار دارند و به منظور صيانت جامعه و انسان بايد قايل به مطلق بودن اين جرايم گرديد و با آن بدون توجه به حصول يا عدم حصول نتيجه برخورد نمود. بعضي از نويسندگان با همين استدلال اين نظريه را در مورد جرايم مربوط به محيط زيست انتخاب كرده و به مقيد بودن اين جرايم انتقاد كرده اند.

 

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

1392بررسی  فقهی و حقوقی جرایم زیست محیطی در قانون مجازات اسلامی