پایان نامه با واژگان کلیدی
دیوان بین المللی، ماهیت حقوقی، حمل و نقل

پایان نامه با واژگان کلیدی دیوان بین المللی، ماهیت حقوقی، حمل و نقل

دسامبر 26, 2018 0 By mitra4--javid

اهد نمود.
“استفاده از بازار خرید وفروش آثار هنری هم وسیله خوبی برای تطهیر پو ل نا شی از فروش مو اد از طریق تبدیل آن به آثار هنری است و هم بازارهنر یک بازار متنو ع و بین المللی است.که نظا رت چندانی نیز برآن وجو د ندارد
ضمن آن که آثار هنری مثلا”تا بلوی نقا شی می توانند هزاران و گاهی میلیون ها دلا ر ارزش داشته با شد و درنتیجه وسیله خو بی هستند که بر ای تبدیل هزاران یا میلیو ن ها دلا ر اسکناس کثیف به یک تا بلو ی کو چک قا بل حمل و نقل که همیشه در بازاربین المللی هنر قا بل تبدیل شدن به پو ل است .
5-ه = نمو نه استفاده از هنر برای تطهیر پو ل ها ی کثیف
به نمونه زیر توجه کنیم به اهمیت واستفا ده ازاین روش را بیشتر پی خواهیم بر د ” نمو نه استفا ده ازهنر برای
تطهیر پو ل های کثیف مورد کسی بود که از یک نقا ش فرانسوی خواسته بود تا تصاویری را بـــرای وی نقاشی ودر مقابل هر یک 200 پوند دریافت دارد. وی سپس با از بین برد ن این نقا شی ها وتهیه رسید های جعلی وانمود کرد که این نقا شیها را به بها ی 200 پو ند فروخته است و تفاوت بین این دو مبلغ را که در واقع پول نا شی از قا چا ق مو اد مخدر بود به حساب با نکی خو د واریز کرده بود .طبیعی است که حتی در صورت مشکوک شدن پلیس و استعلا م از نقا شی فرانسوی وی قبول 200 پوند برای کشیدن هر نقاشی را تا یید می کرد. 111

نتیجه گیری
آنچه ازروش ها ی هفت گانه تطهیر که درگفتار دوم مبحث دوم فصل اول بحث کردیم به منزله همه روش ها
نیست بلکه بعنوان بخشی ازروش ها ی تطهیرخواهد بو د با پیشرفت دانش و شیوه های کسب درآمد حتما” هم روش -های تطهیر تغییرمی کند وهم مجرمان شاید ازروش ها ی بهره می گیرند که هنوز نا شنا خته باشد.ازطرفی صاحبا ن منا بع ما لی نا مشروع بعلت جرم بودن تلا ش می کنند تا منابع آنان پنها ن بماند و یا شیوه ها ی را بکار بندند تا در چنگا ل قانون گرفتا ر نشوند و بقول خو دشان بهتر بتو انند به فعا لیت های مجرمانه خــو د ادامه دهند.باید گفته شود هرچه این تطهیر صورت گیرد ازجرم بودن فعل انجام شده نمی کاهد.

فصل دوم

تحلیل حقو قی بزه پول شویی

و درآمد ی بر واکنش های ملی

و فراملی درقبا ل آن

مقدمه فصل دو م
فصل دوم که تحلیل حقو قی بزه پو لشو یی و درآمد ی بروا کنش ها ی ملی و فراملی در قبا ل آن را تشکیل
می دهد مهمتر ین عنو ان این فصل را تشکیل می دهد.این فصل از دو مبحث مهم تشکیل شده است:
مبحث اول بررسی حقو قی است درقا لب سه گفتا ر بحث خواهد شد.مبحث دوم واکنش ها ی ملی وفراملی در قبال پول شویی در چارچوب دو گفتارمورد بررسی قرارمی گیرد.البته تلا ش شده تا در قسمت دوم گفتـــارنخست به لحا ظ اینکه بحث همکاری ها ی بین المللی ازاهمیت بیشتری برخوردارمی باشد بطوری که این تعامل وهمکاری هم واکنش ها ی ملی وهم و اکنش ها ی فراملی را شا مل می شود با وقوف وتعمق و شرح کا مل تری مورد وا کاوی قرارگیرد.چرا که جرم پول شویی یک جرم ملی و فراملی می باشد همکاری وهمبستگی همه جانبه را می طلبد.

مبحث نخست

بر رسی حقوقی
مبحث نخست فصل دوم به بحث بررسی حقو قی موضوع ما اختصا ص یا فته است بطوری که این بررسی در سه گفتار مورد تحلیل قرار می گیرد که در:
گفتار اول : ما هیت حقو قی پو ل شویی بحث خو اهد شد .
گفتا ر دوم: جا یگا ه پو ل شویی در طبقه بند ی جر ائم را تعیین می کند.
گفتا ر سوم: ویژ گی های بزه پو ل شویی را با رویکرد ویژگی ها ی سا زمان یا فتگی، فراملی بودن،تعد دمر تکبین و مالی بو دن بزه پو لشویی را مو رد بر رسی قر ار می دهد.
بیان این نکته ضروری است که آوردن ویژگی ها ی بزه پو ل شویی به منزله ی همه ی ویژگی ها نیست بلکه
نمو نه ازآن می باشد که بیشتر قا بل لمس و درک می باشد ویا د آوری دیگری که باید بگو ئیم با پیشرفت و تنــــو ع رو ش ها امکا ن کشف و یژگی ها ی دیگر وجو د دارد.که با گذشت زمان شناخته می شود.

گفتار نخست

ما هیت حقو قی پو لشویی
پی بر دن ما هیت حقو قی پو ل شویی از مبا حث پا یه و ریشه ای موضوع می باشد شنا خت ماهیت حقوقی
در فهم و درک وعمق بحث ما بسیار موثر خواهد بود .دراین گفتا رسعی می شود درزوا یای مختلف به این اصطلا ح پرداخته شود.
الف=معنای اصطلا حی ما هیت حقو قی
در تعر یف ما هیت حقو قی بیا ن می شود “ما هیتی که از جمله پد ید ه ها ی حقو قی است ما نند بیع،رهن ،
دو لت،ملت،شهرداری ،غیره درمقا بل ماهیات غیرحقو قی ما نند شجا عت ،کذ ب ،وجو د ،عد م ،اکسیژن ،ئید روژن ، تب ،امثا ل آنها استعما ل می شود .”112 می شو د این وا ژه را این گو نه بیا ن کرد پد ید ه آن چیزی که تبلورو عینیت پید ا می کند و در بیرون از تصور آن را به منصه ی ظهور گذاشت ولی واژه مثلا ” تب تنها با آثار تب قا بل بیا ن می با شد.هما نطوراز وا ژه ما هیت حقو قی مستفا د شد چون پول شویی یک پدید ه ای است که از آن ثروت و درآمد ، تطهبر حا صل می شود می تو ان گفت یک پد ید ه ی حقو قی است که مجر مان با ار تکا ب و عمل مجرما نه در فا صله ی زما نی کو تا ه ثر وت هنگفتی را با رو ش ها و گو نه ها ی مختلف تحصیل می کنند.

“امروز
ه مجر مان از طریق ارتکا ب اعما ل مجرما نه می کو شند درفا صله ی زما نی کوتا ه ثروت هنگفتی تحصیل کنند و مقا صد پو ل شو یی را در جر می مثل سر قت به وا سطه ی درآمد ی که برای سارق دارد ایجاد کنند .به گو نه ای که پس از ار تکا ب جر م و تحصیل ثر وت درپی پوشاندن اعما ل غبرقا نونی خود ،پول کثیف تحصیل شده را با ترفند ها ی قا نونی نشان می دهند،و سعی می کنند تا مقا مات قضا یی و مسئولا ن ذی ربط از توقیف اموال بی خبر بما نند ودر نتیجه مو جب تضعیف دولت ، افزایش تو رم ،و نا بسا ما نی اقتصاد ،و با زار می گر د ند.از این پد یده امروزه به پو لشویی تعبیر می شود”113
1-الف=نکا ت قا بل بر رسی این تعر یف
در مبا حث بالا بعنوان مثال چندواژه را می توان مورد بررسی قرارداد سر قت،.تطهیر ،ثروت نا مشروع،
یک مجرم پول شویی برای کسب ثروت با ید را ه ها ی را پیدا کندتا به این ثروت برسد سرقت یکی ازاین روش هامی با شد .انجام این فعل خو د یک جر م است ثر وتی هم که حصو ل شده است نا مشر و ع می با شد که در قانون بر ای هر دوی آنها مجا زات تعیین شده است مجرم بر ای فرار از چنگ قا نون سعی می کند با تطهیر ی که انجام می دهدهم جرم سر قت را از چشم قا نون پنها ن می کند وهم ثروت نــا مشروع را از مصا دره حــفظ نمــــا ید دراین فر ایند سه پد ید ه ی حقو قی رخ داد ه که هر کد ام خو د یک جر م و بر رسی حقو قی نیاز دارد.مثلا واژ ه ی تطهیر رابررسی حقوقی نما ئیم:

“عبار ت تطهیر در آمد ها ی نا شی از جرم بردیگر،برگردان ها ترجیح دارد زیرا او لا”موضوع پول شویی تنها
پو ل نیست بلکه تما م در آمد ها ی نا شی از جر م را شا مل می شود ثا نیا”تطهیر واژ ه ای که بار حقو قی بیشتری دارد ثا لثا”در جر یا ن فعل و انفعالات معمول مو رد شست و شو قرار نمی گیرد بلکه به نو عی وصف کیفری از آن زدوده می شود”114اینک بیشتر با این مو ضو ع آشنا می شویم
ب=عد م ما هیت کشف جر م مبنا
آنچه برای مجر ما ن پو ل شویی اهمیت دارد تلا ش آنها بر ای پنها ن سا ختن ما هیت کشف جرم مبنا می باشد چر ا که اگر ما هیت آن مو رد شنا سایی قرار گیرد تحت تعقیب قرار خو اهد گر فت.”سو ال این است که مجرم پس از ار تکا ب جر م چه فر ایند ی را دنبا ل می کند ؟ وقتی ما لی را بد ست می آورد باز هم خو د را در نیل به هدفش کا میاب نمی داند. وخود را درنیمه راهی پرمخا طره اما امید بخش می بیند .دراین مرحله آنچه اهمیت دارد حفظ مال و بهره جو یی ازآن است به گو نه ای که ما هیت مجرما نه اش کشف نشود. تا علا وه برجلو گیری از توقیف اموال توسط مقامات قضا یی ،انتظا می ، وقوع جرم مبنا معلوم نگردد وگرنه شناسایی می شود وتحت تعقیب قرار می گیر د”115
ج= عدم مشر وعیت ما لکیت کسب و کا رپو ل شویی
به لحا ظ اینکه درآمد حا صل از پو ل شویی از راه نا صحیح و نا مشروع تحصیل می شود مشروعیت ندارد:
“هر کس ما لک حا صل کسب و کا ر مشرو ع خو یش است … و در جا بی دیگر این قا نون آمد ه است:
“ما لکیت شخصی که از را ه مشر و ع با شد محتر م است . ضو ابط آن را قا نون معین می کند با دقت در این
عنوان استنبا ط می شود که ما هیت پو لشویی چو ن از را ه مشرو ع کسب و کا ر حا صل نمی شود پس مالکیت آن.
3-قانو ن اساسی جمهو ری اسلا می ایران ، اصل چهل وپنجم
4- همان ،اصل چهل و هفتم
هم محتر م شمرده نخو اهد شد و قا نون هم بر ای آن ضمن عدم مشروعیت ،مجا زات هم تعیین کر ده است.
د- عد م مشر و عیت جهت و مو رد معا مله پو ل شویی
اکثر مصا دیق وموردها ی پول شویی با استنا د به بند 3 ما ده 338 قا نون مدنی که خرید وفر وش آن قا نو نا”
ممنو ع است جز ء عقود با طل قر ار می گیر د.از دیگر موارد عدم مشر وعیت جهت معا ملا ت پو ل شویی است چرا که یکی از مواردی که عقد بیع را صحیح می داند مشروع بودن جهت معا ملا ت است اگرجهت معا مله مشرو ع نبا شد عقد و معا مله با طل خو اهد بو د.
“جهت عقد بیع ما نند سایر معا ملات درصورتی که هنگا م معا مله به آن تصر یح شود باید مشروع با شدوگرنه عقد با طل خواهد بود ما نند این که خریدار درزما ن معا مله تصر یح کند که می خواهد از کا میون برای حــــمل قاچا ق استفاده کنند”116
هرچند مجرما ن این پد یده د رمعا ملا ت خود جهت معا مله را تصریح نمی کنند وعلت عد م تصریح هم برای
فرار ازچنگ قا نون می با شد به نظر می رسد جهت معا مله نا مش وع خواهد بود .
ه= جر م پو لشویی از جر ائم بین المللی عر ف
همانطور در بحث ها ی گذشته بیان شد مجر ما ن برای کسب درآمد از رو شها ی بهره گیری می کنند که خو د
این رو شها هم از جرائم مشهو ر بین المللی است.که دیوان بین المللی بر اسا س مواد 8،7،6دیوان درمواردی که در صلا حیت دیوان نیست به محا کم ملی هر کشور احا له داده است.
“اگر چه اختلا فا تی درطول مذ اکرات مربوط به تدوین اساسنا مه درارتبا ط باجرائمی که باید درصلا حیت رسید گی دیوان قرارگیرد بروزکرده است لیکن سرانجا م به جرائمی که ازآنها جرائم بین المللی عرفی تعبیرمی شود بسنــده شده است و بدین تر تیب جرائمی که ما نند تروریسم ،قا چا ق مواد مخد ر،روان گردان ،وغیره کما کان فقط درصلا حیت محا کم ملی قرار دارد117
ص= بز هکا ر بودن پول شو یان
در نظا م کیفر ی ایران پول شویان بزهکار یا مجرم تلقی می شوند:”بزهکاریا مجرم درنظا م کیفری ما کسی است که فعلی مغا یربا اوامر و نواهی قا نونگذار مرتکب شود “118
ض= پو ل شویی جر می ما هیتا”علیه امنیت و آسا یش عمومی درعوارض و پیا مد ها ی اقتصادی واجتما عی و رو
انی پول شویی بیا ن گردید که مجرمــــان امنیت وآســا یش
عمو می جا معه را برهم می زنند. مصا لح و استقلا ل و حیا ت اقتصا دی را دچار مشکل می سا زند.
“منظوراز جرائم علیه امنیت وآسا یش عمومی جرائمی است که ضررونتیجه سوء آنها مستقیما” متوجه مصا لح عالیه مملکت و تما میت سا زما ن های سیاسی،استقلا ل و حیات اقتصا دی و اعتبارات مملکتی و نها یتا” آرامش وآسا یش عمومی من حیث المجموع می با شد119
ط= عد م منفعت مشر و ع در جر م پول شویی
اگر منفعت مو رد معا مله