صفحه
۶۴ طرح مطا لعاتی مبارزه با جرم پو لشویی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلا می،به آدرس: http:// vista.ir
65 خامنیان ،سمانه، همان،صفحه۲۶
۶۶ دایره المعارف حسابداری ،به آدرس: http:// www.accwki. com
67 Layering
68 جزایری،مینا،همان صفحه ۱۷۶
۶۹ هما ن ،همان صفحه
۷۰ طرح مطا لعاتی مبارزه با جر م پولشویی مر کز پژوهش های مجلس شورای اسلا می،به آدرس:http://vista.ir
71 یاراحمدی،رضا،همان،صفحه ۹۸
۷۲ دایره المعارف حسابداری،به آدرس:http://www.accwki.co m
73 جزایری،مینا،همان،صفحه ۱۷۷
۷۴ باشگاه اندیشه،به نقل از:احمدی،محمد،همان ،صفحه۳
۷۵ طرح مطا لعاتی مبارزه با جر م پو لشویی مر کز پژوهشهای مجلس شورای اسلا می،به آدرس:http://vista.ir
76 خامنیان ،سمانه،همان،صفحه ۲۹
۷۷ ۲۱-۲۴-۲۰۱۰
۷۸ میر محمد صادقی ،حسین، همان،صفحه۳۳۸
۷۹ جزایری،مینا،همان ،صفحه ۱۷۹
۸۰ خسروی فارسانی،همان،صص۴۶،۴۵
۸۱ میر محمد صادقی ،حسین، جرایم علیه اموال و مالکیت،چاپ اول،نشرجهاد دانشگاهی،۱۳۷۰،صفحه ۲۸
۸۲ cyberpay ment systems
83 آقایی،علی اصغر،به آدرس الکترونیکی، aghaei50.blogfa.c om/
84 میر محمد صادقی ،حسین، همان، صفحه۳۲۸
۸۵ همان، صفحه ۳۲۹
۸۶ خسروی فا رسانی،داریوش،همان،صفحه ۵۰
۸۷ خسروی فارسانی، داریوش،همان،صفحه ۵۰
۸۸ حسینی نیک ،سید عباس ،مجمو عه قو انین کا ربر دی مجد ،چاپ دهم ،انتشارات مجد ،۱۳۹۰،صفحه ۷۹۵
۸۹ خسروس فارسانی، داریوش،همان، صفحه ۴۸
۹۰ همان ، صص ۴۹، ۵۰
۹۱ میر محمد صا دقی ،حسین ، همان ،صفحه ۳۳۹
۹۲ همان ، صفحه ۳۴۱
۹۳ pizza connection
94 همان، صفحه ۳۴۲
۹۵ همان ، صفحه۳۴۲
۹۶ گلدوزیان،ایرج، محشای قانون مجازات اسلا می چاپ سیزدهم ،انتشارات مجد،۱۳۸۹، صفحه۳۲۲
۹۷ آقایی،علی اصغر،به آدرس الکترونیکی،aghaei 50.blogfa. c o m /
98 خا منیان ،سمانه،همان ،صفحه۳۵

۹۹ خسروی فارسانی،داریوش،همان،صص ۵۴،۵۵
۱۰۰ یاراحمدی ،رضا،همان ،صفحه ۱۰۰،،به نقل از:scott David:money Laundering and internation al effort of fight it htt://www-hot-48:Money lunderrin and international Effort of fight ll –p10 –
101 آقایی ،علی اصغر،به آدرس الکترونیکی ،aghaei 50. Blogfa. Com /
102 حسینی نیک،سید عباس،احمد زاده،ابوالفضل،مباحث حقوقی لمعه دمشقیه،چاپ ششم،انتشارات مجد،۱۳۸۷، صفحه ۹۱

۱۰۳ میر محمد صادقی ،حسین،همان ،صفحه ۳۳۸
۱۰۴ refining
105 همان ، صفحه ۳۳۴
۱۰۶ همان ، صفحه ۳۳۶
۱۰۷ all kapon
108 پیشین ، صفحه ۳۳۸
۱۰۹ عمید، حسن ،فر هنگ فارسی عمید،چاپ هفتم ،انتشارات امیر کبیر،۱۳۷۵ ، صفحه ۴۱۲
۱۱۰ خامنیان،سمانه،همان، صفحه ۳۵
۱۱۱ همان ، صفحه ۳۴۳
۱۱۲ جعفری لنگرودی،محمد جعفر،ترمینولوژی ،چاپ بیست و دوم،انتشارات گنج دانش،۱۳۸۸، صفحه ۶۰۶
۱۱۳ باشگاه اند یشه،به نقل از،احمد ی،محمد ،همان،صفحه ۱
۱۱۴ پیشین،همان صفحه
۱۱۵ پیشین ،همان صفحه
۱۱۶ شهیدی ،مهد ی ،حقوق مدنی ۶ ،چاپ سیز دهم ،انتشارات مجد ،۱۳۹۰، صفحه ۳۲
۱۱۷ عاشوری،محمد،آیین دادرسی کیفر ی ،جلد دوم،چاپ ششم ،انتشارات سمت ،۱۳۸۴ ،صفحه۶۲
۱۱۸ اردبیلی ،محمد علی ،حقوق جزای عمو می ،جلد دوم ،چاپ دوم ،نشر میزان ۱۳۷۸ ،صفحه۱۹
۱۱۹ گلدوزیان ،ایرج ،حقوق جزای اختصاصی ،چاپ نهم ،انتشارات دانشگاه تهر ان ،۱۳۸۲ ،صفحه۴۴
۱۲۰ صفایی،سید حسین،قواعد عمومی قراردادها،جلد دوم،چاپ هشتم،نشر میزان،۱۳۸۹،صفحه ۱۳۰
۱۲۱ همان ،همان صفحه
۱۲۲همان ،همان صفحه
۱۲۳ همان ، صفحه ۱۳۱
۱۲۴ جعفری لنگرودی ،محمد جعفر،همان، صفحه ۱۹
۱۲۵ همان ، همان صفحه
۱۲۶ همان ، همان صفحه
۱۲۷ همان ،همان صفحه
۱۲۸ پیشین ، همان صفحه
۱۲۹ پیشین ، همان صفحه
۱۳۰ پیشین ، همان صفحه
۱۳۱ پیشین ، همان صفحه
۱۳۲ عمید ،حسن ،همان ، صفحه ۱۱۲۴
۱۳۳ یار احمد ی ،رضا ،سیاست کیفری ایران و فرانسه درقبال پو لشویی،کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد دامغان ،۱۳۸۹، صقحه ۷۰
۱۳۴ آقایی ، علی اصغر ،به آدرس الکتر ونیکی agaei 50.blog fa. Com/
135 معروفی ،مختار ،به آدرس الکترونیکی http://www.khoshyaran.com /
136 مو منی،مهدی،مبانی حقوق جزای بین الملل ایران،چاپ اول،عرش اندیشه،۱۳۸۵،صص۱۱۸و۱۱۹،به نقل از،پــاد،ابــراهــــیم،
حقوق کیفری ،اختصاصی،تحلیلی،جزوه درسی دوره دکتری،دانشگاه تهران،۱۳۷۱،صفحه ۱۸
۱۳۷ یار احمد ی،رضا ،همان،صفحه ۱۸،به نقل از:مجتبی،دباغ،پو ل شویی،چاپ اول،انتشارات چکاد،امیر بهادر، ۱۳۸۵،صفحه۱۰
۱۳۸ همان ، همان صفحه ، به نقل ازهما ن
۱۳۹ همان، همان صفحه ،به نقل از هما ن

۱۴۰ پیشین ، صفحه ۱۸ ،به نقل از هما ن
۱۴۱ جعفر ی لنگرودی ،محمد جعفر ،همان،صفحه ۳۴۸
۱۴۲ business of crime
143 میر محمد صا دقی،حسین ،همان، صفحه ۱۹۱
۱۴۴ هما ن ،همان صفحه
۱۴۵ همان ، همان صفحه

۱۴۶ triad
147 پیشین ، صفحه۲۲۸
۱۴۸ inter pol
149 پیشین ، صفحه۲۳۰
۱۵۰ پیشین ، همان صفحه
۱۵۱ پیشین ، همان صفحه
۱۵۲
۱۵۳ پیشین ، صفحه ۲۳۶
۱۵۴ پیشین ، همان صفحه
۱۵۵ پیشین ، صفحه ۲۳۷
۱۵۶ پیشین ، صفحه ۲۴۰
۱۵۷ پیشین ، همان صفحه
۱۵۸ خسروی فارسانی ،داریوش،همان، صفحه ۵۹
۱۵۹ همان ، صفحه ۶۲
۱۶۰ هما ن، صفحه ۶۳
۱۶۱ مبر محمد صادقی،حسین،همان، صفحه ۱۹۳
۱۶۲ خامنیان ،سمانه ،همان ،صفحه ۱۷
۱۶۳ همان ،همان صفحه
۱۶۴ آقایی ،علی اصغر ،به نقل از آدرس agaei 50 .blogfa.c om /

۱۶۵ یار احمد ی،رضا،همان ،صفحه ۱۷
۱۶۶معا ونت آموزش قوه قضائیه ،همان، صفحه ۷۸
۱۶۷ میر محمد صا دقی،همان، صفحه ۲۴۱
۱۶۸ قانون مجا زات اسلا می ،ماده ی ۴۵
۱۶۹ پیشین ، صفحه۲۴۲
۱۷۰ پیشین ،مواد ۴۲و۴۳
۱۷۱ پیشین ، ماده ی ۶۱۱
۱۷۲ گلدوزیان ،ایرج،محشای قانون مجازات اسلا می،چاپ سیزدهم،انتشارات مجد، ۱۳۸۹، صفحه ۳۴۵، به نقــــل از،میرمحمـــد
صادقی،حسین،جرائم علیه امنیت وآسایش عمومی،چاپ اول،نشر جهاد دانشگاهی،۱۳۷۰، صفحه ۲۲۰
۱۷۳ خوشدل ،مرتضی، جنبه مد نی پولشویی درفقه امامیه وا سناد بین المللی وحقوق ایران،کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد دامغان،۱۳۹۰ ، صفحه ۷۸
۱۷۴ معا ونت آمو زش قو ه قضائیه،سیاست جنایی تقنینی ایران درجرائم اقتصادی،چاپ اول، انتشارات جاودانه،۱۳۸۷،صفحه۷۷
۱۷۵ خامنیان،سمانه،همان،صفحه ۸۳
۱۷۶ خسروی فا رسانی ،داریوش ،همان،، صفحه ۶۳
۱۷۷ آقایی ، علی اصغر ، به آدرس agaei 50 .blog fa. Co m/

۱۷۸ k y c (know your coustomer)
179 complince
180 cooperation
181 the vienna con ven tion : the 1988 u.n. con ven tion against lllicit traffic in
narcotic Drugs and psyc hotropic substane

۱۸۲ مبر محمد صا دقی،حسین ،همان ، صفحه ۳۴۳
۱۸۳ جزایری،مینا،همان ، صفحه ۱۴۲
۱۸۴ the council of europe conventionnon laundering search seizure and con
fiscation of proceeds frorn crim sterasborg 141 now 1990.

۱۸۶ میر محمد صا دقی ،حسین ، همان ،صفحه ۳۴۶
۱۸۷ خامنیان ،سمانه، همان ،صفحه ۷۴

۱۸۸ united nation con ven tion against trans national or ga nized crimes 2000
189 سلیمی ،صادق،به آدرس ،dr.salimi law.blogfa. com /
190 جزایری،مینا،همان، صفحه ۱۸۵
۱۹۱ جزایری،مینا،همان، صفحه ۱۸۵
۱۹۲ پیشین،همان صفحه
۱۹۳ صفدری،اکبر،به آدرس http://bakakia.persianblog.ir/post/6/
194 همان
۱۹۵ عمید ،حسن ،همان ،صفحه ۱۱۰۰
۱۹۶ ضیایی بیگدلی،محمد رضا ، حقو ق بین الملل عمومی،چاپ سی و پنجم،انتشارات گنج دانش،۱۳۸۷، صفحه ۵۰۲
۱۹۷ شبرنگ،محمد، منشو ر ملل متحد،چاپ نهم،انتشارات دانشور،۱۳۸۸، صفحه ۱۲
۱۹۸ مو منی،مهدی،همان، صص۲۳و ۲۴
۱۹۹ همان ،صفحه ۲۲۶
۲۰۰ همان ، صفحه ۱۵۷
۲۰۱ پیشین ، صفحه۷۱
۲۰۲ شریعت باقری،محمد جو اد،حقوق کیفری بین المللی،چاپ هشتم،انتشارات جنگل،۱۳۸۸، صص ۲۰۱ و ۲۰۲
۲۰۳ گلدو زیان ،ایرج،حقوق جزای عمو می ایران ،جلد اول ،چاپ یازدهم ،انتشارات دانشگاه تهر ان ،۱۳۸۸،صفحه ۲۵۰
۲۰۴ هما ن ،صفحه۲۷۵
۲۰۵ همان ،همان صفحه
۲۰۶ شریعت با قر ی،محمد جو اد،حقوق کیفری بین المللی،چاپ هشتم ،انتشارات جنگل،۱۳۸۸، صفحه۱۹۳
۲۰۷ جعفر ی لنگرودی،محمد جعفر ،همان، صفحه۳۵
۲۰۸ هما ن ،همان صفحه
۲۰۹ همان ،همان صفحه
۲۱۰ حقیقت خواه،سعید،آشنایی با سازمان بین المللی پلیس جنایی (اینتر پل)به آدرسwww.dadsetan.blogfa/c om / :
211 گلدوزیان،ایرج ،همان، صفحه ۲۶۴
۲۱۲ همان ،همان صفحه
۲۱۳ همان،همان صفحه
۲۱۴ همان ،صفحه ۲۶۵
۲۱۵ گلدوزیان ،ایرج،همان، صفحه ۲۶۴
۲۱۶ قانون استرداد مجرمین ،ماد ه ی سه ،بند اول
۲۱۷ همان ،همان، بند دوم
۲۱۸ همان ،همان ،بند سو م
۲۱۹ پیشین ،صفحه ۲۷۰
۲۲۰ خسروی فارسانی،داریوش،همان، صص۸۰ و۸۳
۲۲۱ همان ، صص ۸۶و ۸۷
۲۲۲ جعفر ی لنگرودی،محمد جواد،همان ،صقحه۴۰۷
۲۲۳ همان،همان صفحه
۲۲۴ همان ،همان صفحه
۲۲۵ مو منی،مهدی ،همان، صفحه ۴۶
۲۲۶ پیشین ،همان صفحه
۲۲۷ خسروی فارسانی ،داریوش،همان، صفحه ۸۹
۲۲۸ آشوری ،محمد ،آیین داد رسی کیفری،جلد دوم ،چاپ ششم،انتشارات سمت،۱۳۸۴، صفحه ۶۱
۲۲۹ همان ، همان صفحه
۲۳۰ میر محمد صا دقی،حسین،همان، صفحه ۳۵۸

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *