هالفورد ۴ بعد اصلی را که شیوه‌های آموزش را توصیف می‌کنند شناسایی کرده است( هالفورد[۱]  ۲۰۰۰، نقل شده در دهقانی،۱۳۸۴).                                                                                                                                       – بعضی دوره های آموزش اساس ایده‌های خود را به طور کامل بر پایه یافته های پژوهشی قرار می دهند، در حالیکه دوره‌های دیگر بر تجربه گروه یا الزام یک تجربه فردی ویژه تاکید می‌کنند.                                           – دوره‌ها می‌توانند در طول طیفی از خواندن کتابهای خود یاری یا تماشای یک فیلم ازدواج تا کار با زوجین به شکل تک تک یا جلسات گروهی باشند.                                                                                                                – بعضی دوره ها شامل یک سمینار کوتاه است که چند ساعت طول می کشد.                                                                – بعضی دوره‌ها بر کنار گذاشتن و رد کردن اسطوره‌ها از طریق انتقال اطلاعات تمرکز یافته اند. در حالی که بعضی دیگر بر آموزش مهارتها متمرکز شده اند.

۲-۲-۴ عوامل موثر بر آموزش کارامد پیش از ازدواج

دانستن موارد زیر در اجرای یک برنامه آموزش پیش از ازدواج موفق موثر می‌باشد.

-دانستن اینکه چه عواملی احتمال موفقیت و شکست ازدواج را افزایش می دهد.
فایل متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir موجود است.
-دانستن اینکه آیا عوامل خطرزا  از طریق آموزش قابل تغییرند.

-دانستن اینکه کدام رویکردهای آموزش ازدواج بیشترین تاثیر را دارند(اولیاء،۱۳۸۵).

[۱] hallford