۲- ۲- ۶- ۱- نوآوری تولیدی:

نوآوری تولیدی فراهم کننده ابزاری برای تولید است (اوجاسالو[۱]، ۲۰۰۸) که به توسعه و ارائه تولیدات و خدمات جدید و بهبود یافته اشاره دارد. در واقع می توان گفت که منظور از نوآوری تولیدی این است که تا چه حد سازمان در ارائه خدمات جدید، اختصاص منابع مالی به تحقیق و توسعه و مواردی از این قبیل پیشتاز است. شاخص های کلیدی سنجش این بعد عبارتند از:

 1. پیشتاز بودن در ارائه خدمات (تولیدات جدید)
 2. تلاش برای توسعه خدمات (تولیدات) جدید در قالب آموزش افراد و تیم ها در سازمان
 3. توسعه کالا (خدمات) برای گروه های جدیدی از مشتریان (چوپانی، ۱۳۹۰)

 

۲- ۲- ۶- ۲- نوآوری فرایندی:

نوآوری فرایندی ابزاری را در جهت حفظ و بهبود کیفیت و صرفه جویی هزینه ها فراهم می کند )جیمنز- جیمنز و همکاران، ۲۰۰۸) و در برگیرنده اتخاذ روش های جدید یا بهبود یافته تولید، توزیع یا تحویل خدمت است. در واقع منظور از نوآوری فرایندی این است که تا چه میزان سازمان      تکنولوژی های جدید را به کار می گیرد و روش های جدید انجام کار را به بوته آزمایش می گذارد. شاخص های کلیدی سنجش این بعد عبارتند از:

 1. تغییر در فرایند تولید یا خدمات
 2. جستجوی راه ها وروش های جدید برای انجام امور
 3. آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

 4. پیشتاز بودن در ارائه راه ها وروش های جدید تولید ( چوپانی، ۱۳۹۰)

 

۲- ۲- ۶- ۳- نوآوری اداری:

 نوآوری اداری به رویه ها، سیاست ها و اشکال سازمانی جدید اشاره دارد (جیمنز- جیمنز[۲]، ۲۰۰۸) و شامل تغییراتی است که سیاست ها، تخصیص منابع و دیگر فاکتورهای مرتبط با ساختار اجتماعی سازمان را تحت تأثیر قرار می دهد (دفت[۳]، ۱۹۸۷). در واقع منظور از نوآوری اداری این است که تا چه میزان مدیران سازمان از سیستم های نوین مدیریتی و … در اداره کردن استفاده می کنند. شاخص های کلیدی سنجش این بعد عبارتند از:

 1. جستجوی سیستم های اداری جدید (مانند سیستم های جذب، استخدام و… )
 2. پیشتاز بودن در ارائه سیستم های اداری جدید
 3. به کارگیری سیستم های اداری جدید
 4. ایجاد ساختارها و روابط درون سازمانی جدید (چوپانی، ۱۳۹۰)

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل ۲- ۲: مولفه های نوآوری سازمانی (چوپانی و همکاران، ۱۳۹۱)

 

۲- ۲- ۷- ابعاد نوآوری:

محققان و صاحبنظران برای نوآوری ابعاد مختلفی را برشمرده اند که در ذیل به آن ها می پردازیم:

دفت (۱۹۹۴) یک مدل دو هسته ای برای نوآوری پیشنهاد می کند. این دو هسته عبارتند از:

 1. نوآوری تکنولوژیکی
 2. نوآوری اداری

کوپر (۱۹۹۸) برای نوآوری یک مدل چند بعدی ذکر کرده است که این ابعاد عبارتند از:

 1. نوآوری رادیکال در مقابل نوآوری تدریجی
 2. نوآوری تکنولوژیکی در مقابل نوآوری اداری
 3. نوآوری تولیدی در مقابل نوآوری فرآیندی

جان سه نوع نوآوری را تمیز می دهد:

 1. نوآوری تولیدی
 2. نوآوری فرآیندی
 3. نوآوری بازاری

نوآوری تولیدی: فراهم کننده ابزاری برای تولید است.

 

نوآوری فرآیندی: ابزاری را در جهت حفظ و بهبود کیفیت و صرفه جویی هزینه ها فراهم می کند.

نوآوری بازاری: با آمیزش بازارهای هدف و اینکه چگونه به بازارهای منتخب به بهترین شکل خدمات ارائه شود در ارتباط است، هدفش شناسایی بازارهای جدید یا بالقوه بهتر، و شناسایی راه های جدید و بهتر برای سرویس دهی به بازار های هدف است (اوجاسالو، ۲۰۰۸).

همچنین نوآوری را به دو نوع تقسیم می کنند:

نوآوری تکنولوژیکی

نوآوری ادرای

نوآوری تکنولوژیکی: شامل تکنولوژی ها، تولیدات و یا خدمات جدید است و به دو دسته تقسیم      می شود:

الف- نوآوری تولیدی

ب- نوآوری فرآیندی

نوآوری اداری: اشاره دارد به رویه ها، سیاست ها و اشکال سازمانی جدید (جیمنز- جیمنز، ۲۰۰۸).

تقسیم بندی دیگری که در زمینه ابعاد نوآوری وجود دارد این ابعاد را به شرح ذیل توصیف می کند:

رادیکالی

تدریجی

تولیدی

فرایندی

اداری

تکنولوژیکی (یوتربک[۴]، ۱۹۹۴).

 نوآوری رادیکالی: حاصل مدیریت موفق شرکت در مواردی است که به صورت همزمان مدل کسب و کار و تکنولوژی تغییر می کند (طالبی، ۱۳۸۵).

نوآوری تدریجی: عبارت است از اضافه کردن تغییراتی بر روی مدل کسب و کار و یا تکنولوژی های موجود و بهبود آن ها.

نوآوری تولیدی: این نوآوری به توسعه و ارائه تولیدات و خدمات جدید و بهبود یافته اشاره دارد.

نوآوری فرایندی: نوآوری فرایندی دربرگیرنده اتخاذ روش های جدید یا بهبود یافته تولید، توزیع یا تحویل خدمت است، تقسیم می شود (جیمنز- جیمنز، ۲۰۰۸).

نوآوری اداری: شامل تغییراتی است که سیاست ها، تخصیص منابع و دیگر فاکتورهای مرتبط با ساختار اجتماعی سازمان را تحت تاثیر قرار می دهد. این نوع نوآوری از مدیران حرفه سرچشمه می گیرد.

نوآوری تکنولوژیکی: عبارت است از اتخاذ ایده ای که مستقیماً فرایندهای برونداد اصلی شرکت را تحت تاثیر قرار می دهد (دفت، ۱۹۷۸).

[۱]- Ojaslo

[۲]- Jimenez-Jimenez

[۳]- Daft

[۴]- Utterback

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *