وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص بیمه اتکایی هیأت وزیران ، تصویب کلیه شرکت های بیمه ایرانی را موظف نموده است که انجام کلیه امور واگذاری اتکایی مازاد بر توان نگهداری خود را ضمن رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط و پس از انجام اتکایی فی مابین از اول سال ۱۳۶۶ نزد بیمه مرکزی ایران واگذار نمایند و بیمه مرکزی ایران مکلف است مازاد توان نگهداری خود و شرکت های بیمه را در حساب جداگانه تحت عنوان « حساب صندوق ملی اتکا » بخ تفکیک هر رشته بیمه نگهداری نماید .
۲- قبول بیمه های اتکایی اختیاری از مؤسسات داخلی یا خارجی
۳- واگذاری بیمه های اتکایی به مؤسسات داخلی یا خارجی در هر مورد که مقتضی باشد .
۴- ارشاد و هدایت و نظارت بر مؤسسه های بیمه و حمایت از آن ها در جهت حفظ سلامت بازار بیمه و تنظیم بر امور بیمه اتکایی و جلوگیری از رقابت ناسالم و مکارانه ، همچنین براساس مواد ۷۱-۷۳ این قانون کلیه مؤسسات بیمه که در ایران فعالیت می نمایند باید ۵۰% در رشته بیمه های زندگی و ۲۵% در سایر رشته ها از معاملات بیمه ای مستقیم خود را نزد بیمه مرکزی ایران ، بیمه اتکایی نمایند و بیمه مرکزی ایران مکلف است با توجه به ظرفیت قبولی هر یک از مؤسسات بیمه ای که در ایران کار می کنند، تمام یا قسمتی از بیمه اتکایی مجدد سهمیه اتکایی اجباری دریافتی را در صورت تساوی شرایط به آن ها واگذار نماید و لیکن آنچه مؤسسات بیمه به عنوان اتکایی قبول می کنند از شمول این ماده خارج است. مؤسسات بیمه که در ایران فعالیت می کنند، موظف خواهند بود معادل ۳۰% از مازاد سهمیه بیمه اتکایی اجباری از معاملات مستقیم خود را با همان شرایطی که در خارج بیمه اتکایی می نمایند، به بیمه مرکزی ایران واگذار کنند و درصورتی که بیمه مرکزی ایران به هر علت از قبول آن استنکاف نماید، مؤسسات مذبور مجاز خواهند بود در خارج از ایران بیمه اتکایی نمایند.
نحوه واگذاری بیمه اتکایی اجباری و میزان کارمزد و مشارکت در سود آن برای هر رشته بیمه به وسیله شورای عالی بیمه تعیین خواهد شد.

۱ – ایمرسون ، قرارداد های بیمه،۱۷۸۳
۲ – کریمی . آیت . کلیات بیمه .۱۳۸۷
۳ – همان
۴ – کریمی . آیت . کلیات بیمه . ۱۳۸۷
۵ – قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران
۶ – ژوزف آمار،۱۹۲۵
۷ – ایمرسون، قراردادهای بیمه،۱۷۸۳
۸ – فایر،۱۹۵۱،ص ۶۳
۹ – هوشنگی،م،۱۳۵۲
۱۰ – همان
۱۱ – کریمی . آیت . کلیات بیمه .۱۳۸۷
۱-رابرت ال کارتر- بیمه اتکایی- ترجمه هادی دستباز- ۱۳۹۰
۱۳ – همان
۱۴ – این قرارداد را به فرانسه Monde Entier و به انگلیسی Worid Wideمی نامند که در مقابل Home Treatyقرار می گیرد.
۱۵ – به عقیده Allaz مولف کتاب بیمه اتکایی مازاد سرمایه علت این استثناء اختلافاتی است که از بعضی جهات بین قراردادهای اروپایی و آمریکایی وجود دارد مثلا اختلافات از لحاظ سپرده ها و غیره همچنین عرف و عاداتی که در آمریکا رعایت می شود و نظیر آن در قراردادهای اروپایی نیست .ناگفته نماند که از لحاظ اصول کلیه قراردادها اعم از اروپایی مشابه هستند
۱۶ – منبع پیشین ،صص۱۴۰-۱۲۹
۱۷ – عارفه مدنی،حقوق بیمه،۱۳۸۶
۱۸ – کاتوزیان،درس هایی از عقود معین(ج ۲)،۱۳۸۹
۱۹ – ماده۲۱۶ق.م
۲۰ – ماده ۶۶۸ق.م
۲۱ – منبع پیشین
۲۲ – Retrocession
23 – پیکارد،عقد بیمه اتکایی،۱۹۱۳
۲۴ – موری،حقوق بیمه،ص۱۹۳۶،۱۷۴
۲۵ – محمد هوشنگی،منبع پیشین، صص۴۱-۳۹
۲۶ – ماده ۶۹۴ق.م
۲۷ – ماده ۷۰۱ ق.م
۲۸ – ماده ۶۲۷ق.م
۲۹ – کاتوزیان،درسهایی از عقود معین(ج۲)،۱۳۹۰
۳۰ – ماده ۷۰۹ق.م
۳۱ – این عمل حقوقی را به فرانسه Action Direct می نامند
۳۲ – ایمرسون،۱۶۰، ۱۹۱۷
۳۳ – ویوانت،۱۹۸۹ص۷۵
۳۴ – کاتبیل،۱۹۵۲،ص۳۲
۳۵- فاید . حقوق بیمه . صفحه ۶۳ . ۱۹۵۱
۳۶ – هوشنگی محمد . بیمه ی اتکایی . ۱۳۵۲
۳۷- ابرت لوئیس کارتر . بیمه اتکایی . ترجمه هادی دستبار . صفحه ۳ . ۱۳۷۲
۳۸- حقوق بیمه . عارفه مدنی . صفحه ۲۹ . ۱۳۸۶
۳۹ – صدیقی . ۱۳۷۱ . صفحه ۸۷
۴۰ – آقامحمدی . ۱۳۸۸ . صفحه ۱۲۵
۴۱ – حاج حسین . ۱۳۸۸ . صفحه ۶۸-۵۵
۴۲- عرفانی . ۱۳۷۱ . صفحه ۵۸-۶۵
۱- محمد خلیل صالحی،فصل نامه دیدگاه های حقوق قضایی،شماره۶۲ ،۱۳۹۲
۴۴ – اوترویل، ۱۳۸۳، صص۳۲۸ـ ۳۲۷
۴۵ – کریمی،کلیات بیمه، ۱۳۷۲، ص۳۰
۴۶ – اورتویل،مبانی نظری و عملی بیمه، ۱۳۸۳
۴۷ – دکتر ایرج بابایی . حقوق بیمه . صفحه۳۵ . ۱۳۸۶
۴۸ – م ۱۸۵ ق.م
۴۹ – م ۱۸۶ق.م
۵۰ – ایزد پناه . جزوه ی حقوق بیمه . دانشگاه امام صادق (ع) . صفحه ۳۸
۵۱ – حقوق بیمه . ایرج بابایی . صفحه ۳۶ . ۱۳۸۶

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *