………………………………………………………………………………………………….. ۸۹
۱ ) درخواست کتبی سازش …………………………………………………………………………………………………….. ۸۹
۲ ) ضمائم درخواست …………………………………………………………………………………………………………….. ۹۰
۳ ) هزینه درخواست ………………………………………………………………………………………………………………. ۹۱
ب) اقدامات دادگاه پس از وصول درخواست سازش ………………………………………………………………….. ۹۱
۱ ) ارجاع به یکی از شعب و تعیین وقت جلسه سازش ……………………………………………………………… ۹۱
۲ ) دعوت به جلسه سازش …………………………………………………………………………………………………….. ۹۲
ج) عکس العمل خوانده نسبت به دعوت نامه سازش ………………………………………………………………. ۹۲
۱ ) عدم تمایل به سازش ………………………………………………………………………………………………………. ۹۳
۲) تمایل و رغبت به سازش ………………………………………………………………………………………………….. ۹۳
بند سوم : نتایج جلسه مذاکرات اصلاحی ………………………………………………………………………………… ۹۴
الف) عدم حصول سازش و آثار آن ……………………………………………………………………………………….. ۹۴
۱ ) آثار عدم حصول سازش نسبت به طرفین …………………………………………………………………………… ۹۵
۱-۱ ) بررسی اقرار در مذاکرات اصلاحی ……………………………………………………………………………….. ۹۵
۲-۱ ) امکان تجدید درخواست سازش …………………………………………………………………………………… ۹۶
۲ ) آثار عدم حصول سازش نسبت به دادگاه رسیدگی کننده ……………………………………………………… ۹۷
ب) حصول سازش و آثار آن …………………………………………………………………………………………………. ۹۷
۱ ) آثار سازش نسبت به طرفین …………………………………………………………………………………………….. ۹۸
۲ ) اثر سازش نسبت به دادگاه رسیدگی کننده …………………………………………………………………………. ۱۰۰
بند چهارم : سازش در دادگاه پس از اقامه دعوا ………………………………………………………………………… ۱۰۱
الف) سازش در صورت تعدد طرفین دعوا ……………………………………………………………………………… ۱۰۲
ب) محدوده ی دعاوی قابل سازش ………………………………………………………………………………………. ۱۰۴
ج ) مفهوم مرحله دادرسی و بررسی سازش در مراحل مختلف دادرسی ……………………………………… ۱۰۵
۱ ) سازش در مرحله بدوی ………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۵
۲ ) سازش در مرحله تجدیدنظر ……………………………………………………………………………………………. ۱۰۶
۳ ) بررسی سازش در مرحله فرجام خواهی ……………………………………………………………………………. ۱۰۸
۴ ) بررسی سازش در مرحله واخواهی …………………………………………………………………………………… ۱۱۰
د ) بررسی سازش در مرحله اجرا …………………………………………………………………………………………. ۱۱۱
هـ ) مفهوم مقطع دادرسی و بررسی سازش در برخی مقاطع دادرسی …………………………………………. ۱۱۳
۱ ) سازش در حین اجرای قرار ……………………………………………………………………………………………… ۱۱۴
۲ ) سازش پس از اعلام ختم دادرسی و پیش از انشای رأی ………………………………………………………. ۱۱۵
گفتار دوم : سازش در دفترخانه اسناد رسمی ……………………………………………………………………………. ۱۱۶
گفتار سوم : سازش در نهاد داوری ………………………………………………………………………………………….. ۱۱۸
بند اول : طرق مختلف سازش در نهاد داوری ………………………………………………………………………….. ۱۱۸
الف ) اعطای نیابت طرفین به داور …………………………………………………………………………………………. ۱۱۹
ب ) سازش از سوی طرفین در جریان داوری …………………………………………………………………………. ۱۲۰
ج ) اعطای نیابت یک طرف و سازش طرف دیگر ……………………………………………………………………. ۱۲۱
بند دوم : تصمیم داور و نحوه ی اجرای آن …………………………………………………………………………….. ۱۲۱
بند سوم : بررسی سازش در داوری بین المللی ………………………………………………………………………… ۱۲۲
گفتار چهارم : سازش در شورای حل اختلاف ………………………………………………………………………….. ۱۲۳
بند اول : درخواست سازش از سوی طرفین …………………………………………………………………………….. ۱۲۳
بند دوم : ارجاع دادگاه رسیدگی کننده ی دعوا …………………………………………………………………………. ۱۲۸
گفتارپنجم : بررسی سازش نامه عادی …………………………………………………………………………………….. ۱۳۰
مبحث دوم : گزارش اصلاحی …………………………………………………………………………………….. ۱۳۳
گفتار اول : مفهوم گزارش اصلاحی ………………………………………………………………………………………. ۱۳۴
گفتار دوم : ماهیت گزارش اصلاحی ……………………………………………………………………………………… ۱۳۹
گفتار سوم : اجرای گزارش اصلاحی ……………………………………………………………………………………… ۱۴۶
نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۵۴
پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۷
فهرست منابع ……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۵۸
چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………… ۱۶۴
« علایم اختصاری »
آ. ش. ح. ا. آیین نامه شوراهای حل اختلاف
ج جلد
ر ک رجوع کنید به
ص صفحه
صص صفحات
ق. ا. قانون اساسی
ق. ا. ا. م. قانون اجرای احکام مدنی
ق. ا. ح. قانون امور حسبی
ق. ا. م. ح. قانون اصول محاکمات حقوقی
ق. آ. د. م. قانون آیین دادرسی مدنی
ق. ت. قانون تجارت
ق. ث. قانون ثبت
ق. ح. خ. قانون حمایت خانواده
ق. د. ت. ب. قانون داوری تجاری بین المللی
ق. ش. ح. ا. قانون شوراهای حل اختلاف
ق. م. ا. قانون مجازات اسلامی
ق. م. قانون مدنی
چکیده
از بهترین روش های حل اختلاف و پایان دادن به دعوا ، توسل به مصالحه و سازش می باشد که چنانچه بصورت آزادانه و با رضایت کامل طرفین باشد اختلاف و کدورت ها را نیز ریشه کن خواهد کرد . اشخاص در مورد اموری که حق دخل و تصرف دارند می توانند سازش نمایند . برای مصالحه و سازش می توان به شورای حل اختلاف ، دادگاه و دفترخانه اسناد رسمی مراجعه نمود.
همچنین در مواردی که رسیدگی به دعوا در صلاحیت داور می باشد طرفین می توانند اختیار سازش را به او محوّل کرده یا خودشان راساً در نزد او سازش نمایند . چنانچه سازش در دادگاه یا شورای حل اختلاف ایجاد گردد، این مراجع اقدام به صدور گزارش اصلاحی می نمایند که این سند ماهیتی قراردادی داشته ، قطعی و غیر قابل تجدید نظر است و مانند حکم دادگاه به موقع اجرا گذاشته می شود ؛ امّا می توان در صورت جمع بودن شرایط و با رعایت ماده ۷۶۱ قانون مدنی، ابطال یا فسخ آن را از دادگاه خواست .
واژگان کلیدی : دعوا ، سازش ، حقوق ایران ، گزارش اصلاحی .
مقدمه
بروز اختلاف و ایجاد دعوا بین

Categories:No category
Published on :Posted on