تحلیل ریشه ها ومبانی پیدایش هویت وهمچنین فرایند ساخته شدن هویت موضوعی است که در تعریف ومفهوم سازی هویت نقش مهمی ایفا می کند. نمی توان هویت را مجزا از عوامل وفرایندهای ساخته شدن آن در نظر گرفت وتعریف نمود. در واقع مجموعه شرایطی که به شکل گیری هویت می انجامد. در تعیین ویژگی های خاص هر نوع هویتی نقش دارد.بدین منظور، توجه به عوامل وفرایند های شکل گیری هویت از اهمیت بسزایی برخوردار است ایجاد یک هویت ودستیابی به یک تعریف منسجم از خود مهمترین جنبه رشد روانی واجتماعی در دوره نوجوانی است. محتوای هویت فرد هرچه باشد ،تثبیت آن عموما در سنین جوانی رخ می دهد. تحقیقات حاکی از انسجام” خود”در فاصله سنین ۲۴تا ۲۸ سالگی است. تا پیش از آن فرایند شکل گیری هویت از طریق نهادهای اجتماعی، روابط وعلایق گروهی وحضور در جامعه می شود(مزینانی۱۳۸۲،ص۲۰).

هویت از طریق فرایند اجتماعی شدن شکل می گیرد، باقی می ماند تغییر می کند یا حتی در نتیجه روابط اجتماعی از نو شکل می گیرد. از نظر برگر ولومان فرایند های اجتماعی مذکور که در تشکیل وحفظ هویت دخالت دارند، بر حسب ساختارهای اجتماعی تعیین می یابند. از سوی دیگر هویت که حاصل دیالکتیک واقعیت ذهنی وواقعیت عینی است در برابر ساختارهای اجتماعی معین – که موجب شکل گیری آن شده اند- واکنش نشان می دهد وموجب حفظ، تغییر یا شکل گیری مجدد ساختارهای اجتماعی می شود (لومان و برگر ۱۳۷۵ص۲۳۶).
فایل متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir موجود است.
هویت سازمان دهنده معناست ومعنا به منزله یکی شدن نمادین کنشگر اجتماعی با مقصود وهدف کنش وی است که برای کنشگران اجتماعی معنا حول یک هویت اساسی شکل می گیرد هویت معنایی برای خود کنشگران اجتماعی است وبه دست خود آنها از رهگذر فرایند فردیت بخشیدن، ساخته می شود ویا ممکن است از نهادها ی مسلط جامعه ناشی شده باشد.
[۱] Berger

Loman

 

Published on :Posted on