آثاراعتماد به نفس ازدیدگاه قرآن

اعتمادبه نفس به معنی کرامت نفس درقرآن بیان شده است. آثارکرامت نفس:

۱-عزت نفس
۲- موفقیت
۳- پرهیزاز گناه
۴- بی نیازی به غیرخدا
۵- به بن بست نرسیدن
۶- یاد دائمی خدا

۱-عزت نفس
کسی که مقام وارزش خودرا شناخته باشد تلاش می کند آن را ازدست ندهد وبا قدرت وقوت،موفقیت والای خود راحفظ کند وهرگز شکست نخورد.وازآنجاکه تمامی این ارزش ها ازسوی خداست،عزت رانیزازخدامی خواهد.
کسی که خواهان عزت است بایدازخدابخواهد،که تمامی عزت برای خداست،«سخنان پاکیزه به سوی اوصعود می کند وعمل صالح رابالا می برد آنها که نقشه های سوء می کشند،عذاب شدید برای آنهاست ومکرآنها نابود می شود».(سوره فاطر،آیه۱۰).

۲-موفقیت وپیشرفت وترقی درکارها
« وسست نشوید وغمگین مگردید وشما برترید،اگرایمان داشته باشید».(سوره آل عمران آیه ۱۳۹).
ایمان به خداوبه ارزش های والای خدادادی سبب می شود که انسان ازکسی ترس نداشته باشد،سست نشود وخود را برترنبیند.این روحیه،عامل مهمی برای پیشرفت وموفقیت درکارهاست.

۳- پرهیزازگناه
نتیجه ایمان به خداوایمان به مقام بلند انسان،عاملی است که انسان ازگناه،پرهیزکند،زیراگناه انسان راازموقیتی که دارد به زیر
می کشد.
امام علی می فرماید:«کسی که کرامت خودش راحفظ کند موقعیت گناه برایش پیش نمی آید.»

۴- استغناء
بی نیازی به غیرخدا نیزازآثارکرامت نفس است.امام علی می فرماید:«بی نیازی توازمردم درپاکی توازآبروی تووبقاءعزت توست. »

۵- به بن بست نرسیدن
شناخت خود وشناخت راه وهدف، انسان رادرپیمودن راه ورسیدن به هدف ثابت قدم نگه می دارد ودراین مسیرهیچ مشکلی ویا شکست ظاهری اورا به بن بست نخواهد کشاند.

۶- یاد دائمی خدا
نتیجه ی ایمان به خداوایمان به کرامت انسانی وتحمل تمامی سختی ها،آن است که انسان درنهایت به خوشبختی وسعادت واقعی برسد.
واین جز،بایاد خداوحضورخدا در متن زندگی حاصل نخواهد شد. کسی که اعتماد به کرامت نفسانی خود کرده باشد ، هر گز از یاد خدا غافل نمی شود ، اما کسی که غافل از یاد خدا شد ، زندگی تلخی خواهد داشت .

 

 

 

دیدگاه اسلام درباره ی اعتماد به نفس
نفس مطمئنه :
این مرحله که پس از تهذیب و تزکیه و تربیت کامل ، انسان به مرحله ای می رسد که غرایز سرکش درمقابل آن رام می  شود . حضرت علی می فرماید : بزرگترین سرمایه ی انسان اعتماد به نفس است .
مولای متقیان می فرماید: « من لم ینجد لم یـنجد » کسی که خود را بالا نگیرد ، بالا نمی رود . همچنین می فرماید : « هرگاه سختی چیزی باعث بیم و هراس تو شد ، تو نیز در مقابل آن سخت و مقاوم شو که با تن دادن به سختی ها ، مشکل برتوآسان خواهد شد » .
به خودتان عشق بورزید
شرط اساسی اعتمادبه نفس خود شیفتگی است .
و اساسی ترین مانع اعتماد به نفس ، خود شکنی است .
برای اینکه اعتماد به نفس داشته باشیم ، باید خود شیفته گردیم . باید عاشق جسم و روح خود باشیم ، وبرای رسیدن به این خود شیفتگی باید شناخت و درک درستی از خویشتن خویش داشته باشیم ،برای خود شیفتگی همین بس که بدانیم انسانیم و اشرف مخلوقاتیم ، تجلی کائناتیم ، شاهکار خداوندیم و بین این همه آفریده ، جماد و نبات ، جاندار و بی جان ما شایستگی انسان بودن را پیدا کرده ایم . و برترین موهبتهای الهی یعنی قدرت و اراده و اختیار و تواناییهای ذهنی فوق العاده به انسان داده شده است.  ما در حقیقت برگزیده آفریدگان خداییم .
پیچیده ترین کامپیوترهای جهان ، اگرچه به ظاهر ، توانایی حافظه ای فراوان دارند هیچ گاه نمی توانند جای گزین حافظه شگرف انسان با شند ما بر تمام این جهان ، تسلط داریم . ما قدرت خلاقیت  و نو آوری داریم ، ما قادریم دگرگون شویم و به  شیوه ای کاملاً نوین به دنیا بنگریم . کامپیوترهای امروزی قدرت جذب ( دریافت اطلاعات ) ، ثبت ( ذخیره ) ، و استدلال (پردازش)،دارند . ولی هرگز قابلیت های انسان را که نام برده شدند ، ندارند .
خدا در قرآن فرموده :
شما را بر زمین و آسمان مسلط ساختیم . « و سخر لکم ما فی السموات و الارض »
ما جانشینان خداییم . هر صفتی که در خدا هست درما نیز هست ، ولی به شکل محدود . اگر خداوند آمرزنده و بخشاینده است ، ما نیز هستیم . اگر خدا کریم و بخشنده است ، ما نیز هستیم . اگر خدا مهربان است ما نیز هستیم و ….
چرا که خداوند خطاب به انسان می فرماید :
ای انسان ! من از روح خود در تو دمیدم . « و نفخ فیه من روحی »
شاید درک همین جمله ، اعتماد به نفس را درما به کمال برساند .
خداوند با این شکوه و عظمت انسان را مورد خطاب قرارمی دهد . و به او می فرماید « تو را در زمین جانشین خود ساختیم » و هیچ کس را هم دراین خطاب مستثنی نمی کند .
وقتی خود را به درستی درک می کنیم ، توجه می کنیم که روح الهی درما جاری است نا خود آگاه شیفته و مجذوب خود

می  شویم  در حقیقت مقدمه ی عشق به خود ، عشق الهی است ما تنها زمانی احساس پست بودن ، خاربودن و بد بودن می کنیم که خود را درست نشناخته باشیم و به حقیقت انسان بودن خود پی نبرده باشیم . وقتی از خود بی زاریم ، در چنین حالتی ، ما جهان را پست و بد می بینیم چرا که جهان بازتاب خود ماست .   وقتی به خود عشق می ورزیم ،جهان نیزدرچشم ما دوست داشتنی می آید . (حورایی،۸۴).